REGMAR

Xavitech AB (publ) avyttrar samtliga aktier i dotterbolaget Xavitech Micropumps AB och senarelägger offentliggörandet av Q2-rapporten till den 19 augusti 2021

PRESSMEDDELANDE

Härnösand, 28 juli 2021

Xavitech AB (publ) ("Xavitech") har idag, den 28 juli 2021, ingått avtal med T9 Consulting AB, org.nr 559050-3990 ("Köparen"), om avyttring av samtliga 1 000 000 aktier i det helägda dotterbolaget Xavitech Micropumps AB, org.nr 559164-4116 ("Xavitech Micropumps"). Köpeskillingen uppgår till 2 500 000 kronor. Betalning för de avyttrade aktierna i Xavitech Micropumps erläggs dels genom kontant betalning om 500 000 kronor, dels genom säljarrevers om 2 000 000 kronor. Styrelsen har vidare beslutat att senarelägga offentliggörandet av Q2-rapporten från den 18 augusti 2021 till den 19 augusti 2021.

Säljarreversen löper med ränta enligt en årlig räntesats om 5 procent intill dess skulden i dess helhet har återbetalats. För det fall Xavitech Micropumps efter utfärdandet av säljarreversen, vid ett eller flera tillfällen, beslutar om utdelning ska skulden amorteras av Köparen med ett belopp som minst motsvarar sådan utdelning. Skulden, tillsammans med därpå upplupen ränta, ska vara tillfullo återbetald av Köparen senast den 28 juli 2031. Oaktat det föregående har Köparen rätt att, utan kostnad, när som helst i förtid återbetala belopp motsvarande hela eller del av skulden, tillsammans med på sådant belopp upplupen ränta.

T9 Consulting AB kontrolleras av Henrik Sjöström. Mot bakgrund av att Henrik Sjöström är VD för Xavitech Micropumps omfattas avyttringen av samtliga aktier i Xavitech Micropumps till T9 Consulting AB av Leo-reglerna och ska underställas bolagsstämma för godkännande. Aktieöverlåtelseavtalet har därför villkorats av extra bolagsstämmans godkännande. Xavitech kommer att utfärda kallelse till extra bolagsstämma inom kort. Förutsatt att aktieägarna i Xavitech godkänner transaktionen förväntas transaktionen slutföras kort tid efter att extra bolagsstämman har avhållits.

"I den fortsatta renodlingen av Empir-koncernen, Xavitechs huvudägare sedan ett par år, är det glädjande att mikropumpverksamheten hittat tillbaka till sina rötter i Härnösand med Henriks fortsatta ledarskap och nu även ägarskap. Jag är övertygad att Xavitech Micropumps kommer att kunna utvecklas enklare och bättre i en onoterad privatägd miljö än hos oss som noterad koncern. Jag önskar Henrik och hans lag lycka till och all framgång man kan nå i en spännande nisch", säger Lars Save, koncernchef i Empir Group AB och styrelseordförande i Xavitech.

"Det är spännande att få möjligheten att fortsätta utveckla pumpverksamheten i ett privatägt bolag om än lite nervöst. Moderbolaget har gett oss resurser och tid att under pandemin vända utvecklingen för att nu kunna ta oss vidare för egen maskin. Vi samlar ett nytt ägande kring Micropumps som fokuserar långsiktigt på en stark dynamisk tillväxt, bra utdelning och en lokalt förankrad verksamhet i Härnösand. Jag välkomnar de som delar min vision och vill vara med på vår resa framåt att kontakta mig", säger Henrik Sjöström, VD i Xavitech Micropumps.

Xavitech har tidigare kommunicerat att delårsrapporten för perioden 1 januari - 30 juni 2021 ska offentliggöras den 18 augusti 2021, men eftersom Xavitech är en väsentlig del av Empir Group AB:s finansiella rapportering har styrelsen beslutat att Xavitechs delårsrapport för perioden 1 januari - 30 juni 2021 istället ska offentliggöras samma dag som Empir Group AB:s delårsrapport vilket är den 19 augusti 2021.

För mer information vänligen kontakta:

Xavitech AB (publ)

Torbjörn Nilsson, VD

[email protected]

+46 70 497 57 41

Xavitech Micropumps AB

Henrik Sjöström, VD

[email protected]

+46 70 639 54 78

Denna information är sådan information som Xavitech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 juli 2021 kl. 15:00 CEST.

Kort om Xavitech

Xavitech-koncernen, som är ett publikt bolag listat på Nordic SME sedan 2017 har till föremål att huvudsakligen investera i informationsteknologi och industriella digitala sensor och styrsystem för flödeskontroll av gaser och vätskor. Den huvudsakliga verksamheten sker i de två helägda dotterbolagen Frontwalker Group AB och Xavitech Micropumps AB.

Frontwalker erbjuder resurs- och kompetensförstärkning inom systemutvecklingsprocessens alla faser, helhetsåttaganden kring utveckling och förvaltning av stora kundspecifika It system samt för bemanning av IT support. Frontwalker bedrivs i självständiga dotterbolag i Malmö, Stockholm, Uppsala och Sundsvall och sysselsätter ca 120 medarbetare.

Xavitech Micropumps bedrivet kvalificerad teknisk utveckling av patenterade digitala sensor och styrsystem med huvudsaklig användning inom gas analys i Härnösand.


Om Xavi Solutionnode

Prenumerera

Få löpande information från Xavi Solutionnode via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn XAVI-B ISIN-kod SE0003088541