REGMAR

Xavitech AB (publ) förvärvar aktier i Frontwalker Group AB

Xavitech AB (publ) ("Xavitech") har idag, den 6 november 2020, ingått avtal med Empir Group AB, org.nr 556313-5309 ("Säljaren"), om förvärv av 77 955 aktier i Frontwalker Group AB, org.nr 556511-6125 ("Frontwalker"). Köpeskillingen uppgår till 25 500 000 kronor. Betalning för de förvärvade aktierna i Frontwalker erläggs genom säljarrevers. Säljarreversen löper med ränta enligt en årlig räntesats om 6,7 procent intill dess skulden i dess helhet har återbetalats.

Xavitech ska återbetala skulden i dess helhet till Säljaren senast den 1 april 2035. Oaktat det föregående har Xavitech rätt att när som helst i förtid återbetala belopp motsvarande hela eller del av skulden, tillsammans med på sådant belopp upplupen ränta. Upplupen ränta ska erläggas kvartalsvis. Styrelsen bedömer att villkoren för transaktionen är marknadsmässiga och att aktieöverlåtelseavtalet i övrigt innehåller sedvanliga villkor.

Avtalet är villkorat av godkännande av såväl Xavitechs som Säljarens aktieägare eftersom förvärvet är att betrakta som en närståendetransaktion enligt 16a kap. aktiebolagslagen. Mot bakgrund av att Säljaren kontrollerar mer än 20 procent av aktierna och rösterna i Xavitech bedöms Säljaren vara närstående till Xavitech enligt 16a kap. 3 § aktiebolagslagen. Enligt 16a kap. 7 § aktiebolagslagen ska väsentliga transaktioner med närstående underställas bolagsstämma för godkännande. Xavitech och Säljaren kommer att utfärda kallelser till extra bolagsstämmor i respektive bolag under nästa vecka. Förutsatt att aktieägarna i Xavitech och aktieägarna i Säljaren godkänner transaktionen förväntas transaktionen slutföras kort tid efter att båda bolagsstämmorna har avhållits.

Xavitech kommer efter transaktionen att äga samtliga 152 955 aktier i Frontwalker, vilket innebär att Xavitech kommer att konsolidera och rapportera Frontwalker som dotterbolag.

"Frontwalker"-koncernen förväntas ha en nettoomsättning om cirka 120 mkr och EBT om cirka 8 mkr för helåret 2020. Transaktionen värderar 100 procent av aktierna i Frontwalker till cirka 50 mkr (kassa och skuldfritt bolag).

"Det är glädjande att vi lyckats förvärva resterande aktier i vårt stora intressebolag Frontwalker. Förutsatt att de båda extra bolagsstämmorna godkänner dagens transaktion kommer Frontwalker inför 2021 vara ett helägt dotterbolag till Xavitech. Xavitech kommer därmed redan nästa år att konsolidera en årsomsättning en bra bit över 100 mkr med en acceptabel vinstnivå. Det ska bli spännande att från denna utgångspunkt fortsätta att trimma våra resultat och expandera genom förvärv", säger Lena Sundsvik, tillförordnad VD för Xavitech.

Xavitech AB (publ)

Lena Sundsvik

VD

Frågor till Lena Sundsvik, +46 70 385 05 99

Denna information är sådan information som Xavitech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6 november 2020 kl. 09.20 CET.

Kort om Xavitech

Xavitech-koncernen, som är listat på Nordic SME, har till föremål att äga och förvalta fast och lös egendom inom huvudsakligen informationsteknologi och industriella digitala sensor och styrsystem. Xavitech har idag verksamhet i det helägda dotterbolaget Xavitech Micropumps AB samt i det 49%-iga innehavet i intressebolaget Frontwalker Group AB.

Xavitech Micropumps AB har utvecklat och patenterat en unik skalbar digital pumpteknologi, som för närvarande har sitt huvudsakliga användningsområde inom gas analys för miljö-, industri- och medicintekniska produkter.

Frontwalker Group erbjuder resurs- och kompetensförstärkning inom systemutvecklingsprocessens alla faser, helhetsåtaganden kring utveckling och förvaltning av stora kundspecifika IT-system samt tjänster för bemanning av IT-support. Verksamheten bedrivs i självständiga dotterbolag i Stockholm, Uppsala, Malmö och Sundsvall och sysselsätter ca 120 medarbetare.


Om Xavi Solutionnode

Prenumerera

Få löpande information från Xavi Solutionnode via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn XAVI-B ISIN-kod SE0003088541