Xavi Solutions delårsrapport Januari - September 2023

PRESSMEDDELANDE

Stockholm, 9 november 2023                                                         

DELÅRSRAPPORT

Kvartalet präglas av strukturförändringar samt omställning utifrån rådande marknadsläge för att möjliggöra bättre resultat framgent. 

Juli - September 2023

  • Nettoomsättningen uppgick till 19,3 (24,2) mkr
  • EBITA-resultatet uppgick till -7,6 (0,5) mkr
  • Rörelseresultatet uppgick till -7,6 (0,5) mkr
  • Resultat efter skatt uppgick till -7,7 (0,4) mkr
  • Resultat per aktie uppgick till -0,06 (0,00) kr

Januari - September 2023

  • Nettoomsättningen uppgick till 75,4 (85,7) mkr
  • EBITA-resultatet uppgick till -10,2 (-0,2) mkr
  • Rörelseresultatet uppgick till -10,2 (-0,2) mkr
  • Resultat efter skatt uppgick till -10,5 (-1,4) mkr
  • Resultat per aktie uppgick till -0,08 (-0,02) kr

VD ORD

Det stod tidigt klart för mig att de bolag jag tog ledningen över i juli var i stort behov av förändring, både vad gäller organisering och ledarskap. Arbetet att identifiera och genomföra åtgärder omedelbart har gjort att perioden har genomsyrats av ett omfattande förändringsprogram för att möjliggöra ett framtida positivt resultat med en sund verksamhet i grunden. Vi har systematiskt och i brett samarbete gått igenom alla våra processer och kostnadsstruktur för att säkerställa snabb och kraftfull effekt av vidtagna åtgärder.

Huvudfokuset har varit en betydande neddragning av administrativa kringtjänster och moderbolagskostnader, allt för att så lite som möjligt påverka de operativa verksamheterna negativt. Det är glädjande att konstatera att det inte alls har påverkat vår affär och våra lönsamma verksamheter i dotterbolagen. Snarare har det genomsyrats av ett positivt driv och en vilja att skapa resultat hos samtliga ledare i koncernen.

Vi har nu en verksamhet med en anpassad kostym som gör att kan stå på en stabil grund framåt. Förändringsarbetet som genomförts har resulterat i att strukturkostnaderna under kvartalet uppgår till ca 6,1 mkr, främst bestående av uppsagda leverantörskontrakt samt minskning av administrativ personal samt ledningsfunktion. De årliga kostnadsbesparingarna, inklusive personalminskningar, beräknas uppgå till ca 7,7 mkr årligen. Sammantaget skapar åtgärderna möjligheter att gå vidare i vårt arbete att låta verksamheten återigen växa och ta nästa steg.

Precis, som för våra kollegor i branschen, har konjunkturen påverkat även oss. Vi märker det framför allt på att det är en lägre efterfrågan hos våra kunder och att det finns många tillgängliga konsulter som konkurrerar om de uppdrag och projekt som är aktuella.

Offentlig sektor, som normalt sett står för en stor del av underlaget för våra tjänster, har också påverkats. När förutsättningarna ändras följer vi som leverantörer med i förändringarna. Vi har klarat minskningen i efterfrågan bättre inom affärssegmentet Solve. Segmentet Serve har haft en större negativ påverkan på resultatet, något som vi dessutom bedömer kommer att ta längre tid att återhämta än önskat.  Servs påverkan är inte kopplad specifikt till offentlig sektor utan marknaden som helhet.

I och med att vi är geografiskt spridda med en differentierad tjänsteinriktning kan vi till viss del balansera nedgången i efterfrågan. Bolagen, med dess ingående verksamheter, är förhållandevis små, vilket innebär en större sårbarhet vid låg beläggningsgrad.

Våra långsiktiga finansiella mål kvarstår oförändrade, men kan komma att uppdateras i takt med att effekterna av vårt förändringsarbete får genomslag.

Margareta Strandbacke tf VD / Koncernchef Xavi Solutionnode AB

För mer information vänligen kontakta:

Margareta Strandbacke

tf VD/Koncernchef

[email protected]

Mobil +46 72 522 22 75

Växel +46 8 60 10 100

Denna information är sådan information som Xavi Solutionnode AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9 november 2023 kl. 08:30 CET.

Kort om Xavi Solutionnode AB (publ)

Xavi Solutionnode-koncernen, är noterat på NORDIC SME sedan 2017 har till föremål att huvudsakligen investera i informationsteknologi, systemutveckling och IT support och Service. Verksamheten bedrivs i huvudsak i självständiga dotterbolag, främst Frontwalker Group AB och Tavana IT AB.

Frontwalker och Tavana erbjuder resurs- och kompetensförstärkning inom systemutvecklingsprocessens alla faser, helhetsåttaganden kring utveckling och förvaltning av stora kundspecifika IT-system samt för bemanning av IT-support. Frontwalker bedrivs i självständiga dotterbolag i Malmö, Stockholm, Uppsala, Göteborg och Sundsvall och sysselsätter ca 110 medarbetare.


Om Xavi Solutionnode

Prenumerera

Få löpande information från Xavi Solutionnode via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn XAVI-B ISIN-kod SE0003088541