REGMAR

Xavi Solutionnode har ingått avtal om avyttring av samtliga aktier i Tavana IT

PRESSMEDDELANDE 

Stockholm,13 mars 2024 

Xavi Solutionnode AB (publ) ("Xavi Solutionnode" eller "Bolaget") har idag, den 13 mars 2024, ingått avtal med Bibandeloon AB, org.nr 559172-4645 ("Bibandeloon"), om överlåtelse av samtliga 1 002 aktier i Bolagets dotterbolag Tavana IT AB, org.nr 556924-2976 ("Tavana") ("Aktierna"). Köpeskillingen uppgår till 3 000 000 kronor. Betalning för Aktierna erläggs dels genom kvittning om 1 100 000 kronor, dels genom säljarrevers om 1 900 000 kronor. Transaktionen är villkorad av godkännande vid extra bolagsstämma i Xavi Solutionnode planerad att hållas den 3 april 2024.

Säljarreversen löper med ränta från dag till dag med en årlig räntesats om 10 procent intill dess skulden i dess helhet har återbetalats. Bibandeloon ska återbetala skulden i dess helhet samt därpå upplupen ränta till Bolaget senast den 31 oktober 2024. Oaktat det föregående har Bibandeloon rätt att när som helst i förtid återbetala hela eller del av skulden, tillsammans med på sådant belopp upplupen ränta. Den del av köpeskillingen som ska betalas genom kvittning avser kvittning mot fordran som Babandeloon har gentemot Bolaget med anledning av den säljrevers som Bolaget utställt i samband med förvärvet av aktier i Tavana från Bibandeloon som offentliggjordes den 18 januari 2023.

Styrelsen bedömer att villkoren för transaktionen är marknadsmässiga och att aktieöverlåtelseavtalet i övrigt innehåller sedvanliga villkor.

- Vi är nu framme vid den sista delen av den renodling och omstrukturering vi inledde 2024, och kan nu fokusera framåt på att växa i vår kärnaffär, säger Margareta Strandbacke, VD för Xavi Solutionnode. 

Bolaget äger före transaktionen samtliga aktier i Tavana. Bibandeloon ägs av Babak Sahraee. Mot bakgrund av att Babak Sahraee är styrelseledamot och VD i Tavana är överlåtelsen en sådan överlåtelse av aktier som enligt 16 kap. aktiebolagslagen (den s.k. Leo-lagen) ska underställas bolagsstämma för godkännande. Aktieöverlåtelseavtalet har därför villkorats av extra bolagsstämmans godkännande planerad att hållas den 3 april 2024.

Xavi Solutionnode kommer inom kort att utfärda kallelse till extra bolagsstämma för att godkänna transaktionen. Förutsatt att aktieägarna i Xavi Solutionnode godkänner transaktionen förväntas transaktionen slutföras kort tid efter att bolagsstämman har avhållits. Bibandeloon kommer efter transaktionen att äga samtliga 1 002 aktier i Tavana.

För mer information vänligen kontakta:  
Margareta Strandbacke 
tf VD/Koncernchef 
[email protected] 
Mobil +46 72 522 22 75 
Växel +46 8 60 10 10

Denna information är sådan information som Xavi Solutionnode AB (publ) är skyldigt att offentliggöra 
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående 
kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 mars 2024 kl. 16:30 CET. 

Kort om Xavi Solutionnode AB (publ)

Xavi Solutionnode-koncernen, är noterat på NORDIC SME sedan 2017 har till föremål att huvudsakligen investera i informationsteknologi, systemutveckling och IT support och Service. Verksamheten bedrivs i huvudsak i självständiga dotterbolag, främst Frontwalker Group AB och Tavana IT AB.

Frontwalker och Tavana erbjuder resurs- och kompetensförstärkning inom systemutvecklingsprocessens alla faser, helhetsåttaganden kring utveckling och förvaltning av stora kundspecifika IT-system samt för bemanning av IT-support. Frontwalker bedrivs i självständiga dotterbolag i Malmö, Stockholm, Uppsala, Göteborg och Sundsvall och sysselsätter ca 110 medarbetare.


Om Xavi Solutionnode

Prenumerera

Få löpande information från Xavi Solutionnode via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn XAVI-B ISIN-kod SE0003088541