Xavi Solutionnode AB (publ) ingår avtal med Empir Group AB om förvärv av samtliga aktier i Designnode AB

PRESSMEDDELANDE

Stockholm, 26 oktober 2021

Xavi Solutionnode AB (publ) ("Xavi Solutionnode") har i dag, den 26 oktober 2021, ingått avtal om förvärv av samtliga 500 aktier i Designnode AB, org.nr 559116-6615 ("Designnode"), från Empir Group AB, org.nr 556313-5309 ("Empir Group") ("Aktieöverlåtelseavtalet"). Köpeskillingen uppgår till 3 200 kronor per aktie, dvs. totalt 1 600 000 kronor ("Köpeskillingen"). Aktieöverlåtelseavtalet är villkorat av godkännande av aktieägarna i såväl Xavi Solutionnode som Empir Group.

Avtalet avser förvärv av samtliga 500 aktier i Designnode från Empir Group. Köpeskillingen om 1 600 000 kronor ska betalas kontant. Styrelsen bedömer att villkoren för transaktionen, inklusive Köpeskillingen, är marknadsmässiga och att Aktieöverlåtelseavtalet i övrigt innehåller sedvanliga villkor. Förutsatt att aktieägarna i såväl Xavi Solutionnode som Empir Group godkänner transaktionen förväntas transaktionen slutföras kort tid efter att bolagsstämmorna har avhållits.

Förvärvet innebär att Designnode blir ett helägt dotterbolag till Xavi Solutionnode.

Aktieöverlåtelseavtalet är villkorat av godkännande av såväl Xavi Solutionnodes som Empir Groups aktieägare eftersom ingåendet av Aktieöverlåtelseavtalet är att betrakta som en närståendetransaktion enligt 16a kap. aktiebolagslagen. Mot bakgrund av att Empir Group kontrollerar mer än 20 procent av aktierna och rösterna i Xavi Solutionnode bedöms Empir Group vara närstående till Xavi Solutionnode enligt 16a kap. 3 § aktiebolagslagen. Enligt 16a kap. 7 § aktiebolagslagen ska väsentliga transaktioner med närstående underställas bolagsstämma för godkännande. Xavi Solutionnode och Empir Group kommer att utfärda kallelser till extra bolagsstämmor inom kort.

"Förvärvet av Designnode med sitt intressebolag Designtech kommer att ingå i Xavi Solutionnodes Xavi Venture segment där vi samlar mindre intressebolag för vidare utveckling som komplement till våra övriga verksamheter inom segmenten Xavi Solve och Xavi Serve " säger Lars Save, tf VD för Xavi Solutionnode AB.

För mer information vänligen kontakta:

Lars Save, styrelseledamot och VD

[email protected]

+46 70 590 1822

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2021 kl.11:00 CEST.

Kort om Xavi Solutionnode AB (publ)

Xavi Solutionnode-koncernen, som är ett publikt bolag listat på NGM Nordic SME sedan 2017 har till föremål att huvudsakligen investera i informationsteknologi och industriella digitala sensor och styrsystem för flödeskontroll av gaser och vätskor. Den huvudsakliga verksamheten sker i det helägda dotterbolaget Frontwalker Group AB.

Frontwalker erbjuder resurs- och kompetensförstärkning inom systemutvecklingsprocessens alla faser, helhetsåttaganden kring utveckling och förvaltning av stora kundspecifika IT-system samt för bemanning av IT-support. Frontwalker bedrivs i självständiga dotterbolag i Malmö, Stockholm, Uppsala och Sundsvall och sysselsätter ca 130 medarbetare.


Om Xavi Solutionnode

Prenumerera

Få löpande information från Xavi Solutionnode via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn XAVI-B ISIN-kod SE0003088541