Kommuniké från extra bolagsstämma i Xavitech AB (publ)

Xavitech AB (publ), org.nr 556675-2837, har hållit extra bolagsstämma den 6 december 2019 kl. 10.00 hos Xavitech AB (publ), Industrigatan 17, i Härnösand. Vid stämman fattades beslut om nedanstående.

Antagande av ny bolagsordning
Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta en ny bolagsordning i huvudsak enligt följande:

§ 2 i bolagsordningen ändras från "Styrelsen har sitt säte i Härnösands kommun" till "Styrelsen har sitt säte i Härnösands kommun. Bolagsstämmor kan även hållas i Stockholms kommun".

§ 3 i bolagsordningen ändras från "Bolagets huvudsakliga verksamhet skall vara Utveckling, produktion och försäljning av pumpar och styrsystem för pumpar samt därmed förenlig verksamhet. Handel och förvaltning av fast egendom och värdepapper" till följande:

"Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fast och lös egendom inom huvudsakligen informationsteknologi och industriella styrsystem samt därmed förenlig verksamhet".

Gränserna för bolagets aktiekapital (§ 4 i bolagsordningen) ändras från "lägst 503 220 och högst 2 012 880 kronor" till "lägst 1 770 000 och högst 7 080 000 kronor".

Gränserna för bolagets antal aktier (§ 5 i bolagsordningen) ändras från "lägst 1 677 400 och högst 6 709 600 aktier" till "lägst 5 900 000 och högst 23 600 000 aktier".

§ 8 i bolagsordningen utgår och ersätts med följande:

"8. Revisorer

Bolaget ska ha en till två revisorer med högst två suppleanter eller ett eller två registrerade revisionsbolag som revisor."

§ 9 i bolagsordningen utgår och ersätts med följande:

"9. Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Dagens Industri.

Aktieägare som vill deltaga på bolagsstämman ska göra anmälan därom till bolaget senast den dag som anges i kallelse till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman."

Emissionsbemyndigande för styrelsen
Extra bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller förenas med annat villkor.

För mer information kontakta:
Pontus Puljer, Styrelseordförande
+46 720-50 24 37

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6 december 2019 kl. 11.15 CET.

Kort om Xavitech

Xavitech som är listat på NGM Nordic MTF har utvecklat och patenterat en unik skalbar pumpteknologi som för närvarande har sitt huvudsakliga användningsområde inom gas analys för miljö-, industri- och medicintekniska produkter. Med ett patenterat inbyggt, optiskt styrsystem och intelligent mjukvara erhålls marknadsledande livslängd och unika möjligheter till miniatyrisering och kostnadsrationalisering. Xavitech erbjuder pumpar, utvecklingstjänster och licensiering av teknologi. Genom att paketera kundanpassade funktionslösningar i den inbyggda mjukvaran i pumpen erhåller kunderna unika fördelar.


Om Xavi Solutionnode

Prenumerera

Få löpande information från Xavi Solutionnode via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn XAVI-B ISIN-kod SE0003088541