Kommuniké från extra bolagsstämma i Xavitech AB (publ)

PRESSMEDDELANDE

Härnösand, 30 augusti 2021

Xavitech AB (publ), org.nr 556675-2837, har hållit extra bolagsstämma den 30 augusti 2021 kl. 10:00 hos Advokatfirman Schjødt, Hamngatan 27, i Stockholm. Vid stämman fattades beslut om nedanstående.

Beslut om ny bolagsordning

Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagets företagsnamn från Xavitech AB (publ) till Xavinode AB (publ). Bolagsstämman beslutade vidare att ändra styrelsens säte till Stockholms kommun.

Beslut om ny styrelse

Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med Empir Group AB:s förslag, att välja Margareta Strandbacke och Peter Ågren till nya styrelseledamöter och att omvälja Pontus Puljer, Lars Save och Lena Sundsvik till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Beslutades vidare att välja styrelseledamoten Margareta Strandbacke till ny styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Den nya styrelsen består således av Margareta Strandbacke (ordförande), Peter Ågren, Pontus Puljer, Lars Save och Lena Sundsvik.

Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med Empir Group AB:s förslag, att de nyvalda styrelseledamöterna ska erhålla arvode för sitt styrelsearbete i enlighet med den arvodesnivå som beslutades av årsstämman 2021 proportionerligt i förhållande till mandattidens längd.

Beslut att godkänna avyttring av Xavitech Micropumps AB till T9 Consulting AB

Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna styrelsens beslut att avyttra samtliga 1 000 000 aktier i det helägda dotterbolaget Xavitech Micropumps AB.

Beslut om emissionsbemyndigande

Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler får ske med eller utan företrädesrätt för Bolagets aktieägare och får ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6, 14 kap 5 § första stycket 6 och 15 kap 5 § första stycket 4 aktiebolagslagen. Bemyndigandet ersätter det emissionsbemyndigande som årsstämman den 12 maj 2021 lämnade styrelsen.

För mer information vänligen kontakta:

Torbjörn Nilsson, VD

[email protected]

+46 70 497 57 41

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 augusti 2021 kl. 11:00 CEST.

Kort om Xavitech (publ)

Xavitech-koncernen, som är ett publikt bolag listat på Nordic SME sedan 2017 har till föremål att huvudsakligen investera i informationsteknologi och industriella digitala sensor och styrsystem för flödeskontroll av gaser och vätskor. Den huvudsakliga verksamheten sker i de två helägda dotterbolagen Frontwalker Group AB och Xavitech Micropumps AB.

Frontwalker erbjuder resurs- och kompetensförstärkning inom systemutvecklingsprocessens alla faser, helhetsåttaganden kring utveckling och förvaltning av stora kundspecifika IT system samt för bemanning av IT support. Frontwalker bedrivs i självständiga dotterbolag i Malmö, Stockholm, Uppsala och Sundsvall och sysselsätter ca 130 medarbetare.

Xavitech Micropumps bedriver kvalificerad teknisk utveckling av patenterade digitala sensor och styrsystem med huvudsaklig användning inom gas analys i Härnösand.


Om Xavi Solutionnode

Prenumerera

Få löpande information från Xavi Solutionnode via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn XAVI-B ISIN-kod SE0003088541