REG

Kommuniké från extra bolagsstämma i Xavi Solutionnode AB (publ)

PRESSMEDDELANDE

Stockholm, 3 april 2024

Xavi Solutionnode AB (publ), org.nr 556675-2837 ("Bolaget"), har idag, den 3 april 2024 kl. 13:00, hållit extra bolagsstämma hos Advokatfirman Schjødt, Hamngatan 27 i Stockholm. Extra bolagsstämman fattade beslut om att godkänna överlåtelse av samtliga aktier i Tavana IT AB till Bibandeloon AB.

Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna överlåtelse av samtliga aktier i Tavana IT AB till Bibandeloon AB. Köpeskillingen för samtliga aktier uppgår till 3 000 000 kronor. Betalning för aktierna erläggs dels genom kvittning av fordran som Bibandeloon AB har gentemot Bolaget om 1 100 000 kronor, dels genom säljarrevers om 1 900 000 kronor. Den del av köpeskillingen som ska betalas genom kvittning avser kvittning mot fordran som Bibandeloon AB har gentemot Bolaget med anledning av den säljrevers som Bolaget utställt i samband med förvärvet av aktier i Tavana IT AB från Bibandeloon AB, vilket offentliggjordes av Bolaget den 18 januari 2023.

Överlåtelsen av aktierna kommer att slutföras under dagen.

Säljarreversen löper med ränta från dag till dag med en årlig räntesats om 10 procent intill dess skulden i dess helhet har återbetalats. Bibandeloon AB ska återbetala skulden i dess helhet samt därpå upplupen ränta till Bolaget senast den 31 oktober 2024. Oaktat det föregående har Bibandeloon AB rätt att när som helst i förtid återbetala hela eller del av skulden, tillsammans med på sådant belopp upplupen ränta.

För mer information vänligen kontakta:

Margareta Strandbacke

Tf VD/Koncernchef

[email protected]

Mobil +46 72 522 22 75

Växel +46 8 60 10 100

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 3 april 2024 kl. 13:45 CET.

Kort om Xavi Solutionnode AB (publ)

Xavi Solutionnode-koncernen, är noterat på NORDIC SME sedan 2017 har till föremål att huvudsakligen investera i informationsteknologi, systemutveckling och IT support och Service. Verksamheten bedrivs i huvudsak i självständiga dotterbolag, främst Frontwalker Group AB och Tavana IT AB.

Frontwalker och Tavana erbjuder resurs- och kompetensförstärkning inom systemutvecklingsprocessens alla faser, helhetsåttaganden kring utveckling och förvaltning av stora kundspecifika IT-system samt för bemanning av IT-support. Frontwalker bedrivs i självständiga dotterbolag i Malmö, Stockholm, Uppsala, Göteborg och Sundsvall och sysselsätter ca 105 medarbetare.


Om Xavi Solutionnode

Prenumerera

Få löpande information från Xavi Solutionnode via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn XAVI-B ISIN-kod SE0003088541