REG

Kommuniké från extra bolagsstämma i Xavi Solutionnode AB (publ)

PRESSMEDDELANDE

Stockholm, 19 januari 2024

Xavi Solutionnode AB (publ) har hållit extra bolagsstämma den 19 januari 2024 kl. 13.00 hos Törngren Magnell & Partners Advokatfirma, Jakobs Torg 3 i Stockholm. Vid stämman fattades nedan angivna beslut. Samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag, vilka beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.xavisolutions.se.

Val av styrelse

Stämman beslutade att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av tre ledamöter utan suppleanter.

Stämman beslutade om omval av Marcus Pettersson, Robert Carlén och Paul Rehn till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare beslutade stämman om omval av Marcus Pettersson till styrelsens ordförande.

Med anledning av stämmans beslut avgår Margareta Strandbacke, Pär Råghall och Anders Hibell som styrelseledamöter.

Fastställande av arvoden till styrelsen

Stämman beslutade att arvode ska utgå med 250 000 kronor till styrelseordföranden och med 120 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Arvodet ska utgå proportionerligt i förhållande till hur stor del av mandatperioden som respektive styrelseledamot innehaft uppdraget.

Beslut om ändring av gränserna för aktiekapitalet i bolagsordningen och minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier

Stämman beslutade att minska bolagets aktiekapital med 32 464 401,06 kronor, från 37 458 924,30 kronor till 4 994 523,24 kronor för avsättning till fritt eget kapital. Minskningen sker utan indragning av aktier varvid kvotvärdet ändras från 0,3 kronor till 0,04 kronor.

För att verkställa beslutet avseende minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital erfordras tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol.

För att möjliggöra minskningen av aktiekapitalet beslutade stämman om ändring av gränserna för aktiekapitalet i bolagsordningen.

För mer information vänligen kontakta:

Margareta Strandbacke

Tf VD/Koncernchef

[email protected]

Mobil +46 72 522 22 75

Växel +46 8 60 10 100

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 januari 2024 kl. 14:00 CET.

Kort om Xavi Solutionnode AB (publ)

Xavi Solutionnode-koncernen, är noterat på NORDIC SME sedan 2017 har till föremål att huvudsakligen investera i informationsteknologi, systemutveckling och IT support och Service. Verksamheten bedrivs i huvudsak i självständiga dotterbolag, främst Frontwalker Group AB och Tavana IT AB.

Frontwalker och Tavana erbjuder resurs- och kompetensförstärkning inom systemutvecklingsprocessens alla faser, helhetsåttaganden kring utveckling och förvaltning av stora kundspecifika IT-system samt för bemanning av IT-support. Frontwalker bedrivs i självständiga dotterbolag i Malmö, Stockholm, Uppsala, Göteborg och Sundsvall och sysselsätter ca 110 medarbetare.


Om Xavi Solutionnode

Prenumerera

Få löpande information från Xavi Solutionnode via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn XAVI-B ISIN-kod SE0003088541