REG

Kommuniké från extra bolagsstämma i Xavi Solutionnode AB

PRESSMEDDELANDE

Stockholm, 26 oktober 2022

Xavi Solutionnode AB (publ), org.nr 556675-2837 ("Bolaget"), har hållit extra bolagsstämma den 26 oktober 2022 kl. 10.00 hos Advokatfirman Schjødt, Hamngatan 27 i Stockholm. Vid stämman fattades beslut om, bland annat, nedanstående.

Styrelse

Extra bolagsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara fem ordinarie styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.

Vidare beslutade extra bolagsstämman att genom omval utse Margareta Strandbacke samt genom nyval utse Marcus Pettersson, Robert Carlén, Anders Hibell och Pär Råghall till styrelseledamöter, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Beslutades att nyvälja Marcus Pettersson till styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Arvoden

Beslutades att arvode till styrelsen ska utgå med sammanlagt 730 000 kr, att fördelas med 250 000 kr till ordföranden och 120 000 kr vardera till styrelsens övriga ledamöter.

Antagande av ny bolagsordning

Extra bolagsstämman beslutade att anta en ny bolagsordning i huvudsak enligt följande.

Gränserna för bolagets aktiekapital (§ 4 i bolagsordningen) ändras från "lägst 9 570 000 och högst 38 280 000 kronor" till "lägst 37 458 924 och högst 149 835 696 kronor".

Gränserna för bolagets antal aktier (§ 5 i bolagsordningen) ändras från "lägst 31 900 000 och högst 127 600 000 aktier" till "lägst 124 863 081 och högst 499 452 324 aktier".

Bemyndigande om nyemission

Styrelsen bemyndigades att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller kvittning, besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner.

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att Bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital och förvärva bolag, verksamheter och andra tillgångar.

För mer information, vänligen kontakta:

Nicklas Raask, VD / Koncernchef

[email protected]

Mobil +46 766 210 111

Växel +46 8 60 10 100

Information lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2022 kl 11:00 CEST.

Kort om Xavi Solutionnode AB (publ)                                                   

Xavi Solutionnode-koncernen, är noterat på NORDIC SME sedan 2017 har till föremål att huvudsakligen investera i informationsteknologi, systemutveckling och IT support och service. Verksamheten bedrivs i huvudsak i självständiga dotterbolag, främst Frontwalker Group AB och Tavana IT AB.

Frontwalker och Tavana erbjuder resurs- och kompetensförstärkning inom systemutvecklings-processens alla faser, helhetsåttaganden kring utveckling och förvaltning av stora kundspecifika IT-system samt för bemanning av IT-support. Koncernen har kontor i Malmö, Stockholm, Uppsala, Göteborg och Sundsvall och sysselsätter ca 130 medarbetare.


Om Xavi Solutionnode

Prenumerera

Få löpande information från Xavi Solutionnode via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn XAVI-B ISIN-kod SE0003088541