REG

Kommuniké från extra bolagsstämma i Xavi Solutionnode AB

PRESSMEDDELANDE

Stockholm, 14 februari 2023

Xavi Solutionnode AB (publ), org.nr 556675-2837 ("Bolaget"), har hållit extra bolagsstämma den 14 februari 2023 kl. 10.30 hos Advokatfirman Schjødt, Hamngatan 27 i Stockholm. Vid stämman fattades beslut om att godkänna förvärv av 100 aktier i Tavana IT AB från Bibandeloon AB. 

Extra bolagsstämman beslutade att godkänna förvärvet av 100 aktier i Tavana IT AB från Bibandeloon AB. Köpeskillingen uppgår till 2 200 000 kronor. Betalning för de förvärvade aktierna i Tavana IT AB erläggs dels genom kontant betalning om 1 100 000 kronor, dels genom säljarrevers om 1 100 000 kronor.

Säljarreversen löper med ränta enligt en årlig räntesats om 5,0 procent intill dess skulden i dess helhet har återbetalats. Bolaget ska återbetala skulden i dess helhet till Bibandeloon AB senast den 28 februari 2026. Oaktat det föregående har Bolaget rätt att när som helst i förtid återbetala belopp motsvarande hela eller del av skulden, tillsammans med på sådant belopp upplupen ränta. Upplupen ränta ska erläggas kvartalsvis i efterskott.

För mer information vänligen kontakta:

Nicklas Raask

VD/Koncernchef

[email protected]

Mobil +46 766 210 111

Växel +46 8 60 10 100

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 februari 2023 kl. 11:30 CET.

Kort om Xavi Solutionnode AB (publ)

Xavi Solutionnode-koncernen, är noterat på NORDIC SME sedan 2017 har till föremål att huvudsakligen investera i informationsteknologi, systemutveckling och IT support och Service. Verksamheten bedrivs i huvudsak i självständiga dotterbolag, främst Frontwalker Group AB och Tavana IT AB.

Frontwalker och Tavana erbjuder resurs- och kompetensförstärkning inom systemutvecklingsprocessens alla faser, helhetsåttaganden kring utveckling och förvaltning av stora kundspecifika IT-system samt för bemanning av IT-support. Frontwalker bedrivs i självständiga dotterbolag i Malmö, Stockholm, Uppsala och Sundsvall och sysselsätter ca 130 medarbetare.


Om Xavi Solutionnode

Prenumerera

Få löpande information från Xavi Solutionnode via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn XAVI-B ISIN-kod SE0003088541