REG

Kommuniké från årsstämma i Xavi Solutionnode AB (publ)

PRESSMEDDELANDE

Stockholm, 29 maj 2024

Xavi Solutionnode AB (publ), org.nr 556675-2837 ("Bolaget"), har idag, den 29 maj 2024 kl. 14:00, hållit årsstämma hos Advokatfirman Schjødt, Hamngatan 27 i Stockholm. Vid stämman fattades beslut om, bland annat, nedanstående.

Fastställande av räkenskaperna
Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för koncernen och Bolaget för räkenskapsåret 2023.

Resultatdisposition
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning lämnas och att resultatet för räkenskapsåret 2023 balanseras i ny räkning.

Styrelse och revisor
Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Årsstämman beslutade, i enlighet valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter ska vara fem (5) ordinarie styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter samt att Bolaget ska ha en revisor.

Vidare beslutade årsstämman, i enlighet med valberedningens förslag, att genom omval utse Marcus Pettersson och Paul Rehn som styrelseledamöter samt att genom nyval utse Thomas Krishan, Niclas Lindeberg och Margareta Strandbacke som styrelseledamöter, samtliga för tiden intill slutet av årsstämman 2025. Beslutades även, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Marcus Pettersson till styrelsens ordförande. 

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att genom omval utse den auktoriserade revisorn Johan Fransson som Bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2025.

Arvoden
Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med sammanlagt 730 000 kr, att fördelas med 250 000 kr till styrelsens ordförande och 120 000 kr vardera till övriga styrelseledamöter. Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn ska utgå enligt offert och godkänd räkning. 

Bemyndigande om nyemission
Årsstämman beslutade att bemyndigade styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller kvittning, besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att Bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital och förvärva bolag, verksamheter och andra tillgångar.

Principer för valberedningen
Årsstämman beslutade att anta regler för valberedningen i enlighet med valberedningens förslag.

För mer information vänligen kontakta:

Margareta Strandbacke

tf VD/Koncernchef

[email protected]

Mobil +46 72 522 22 75

Växel +46 8 60 10 100

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 maj 2024 kl. 15:00 CET.

Kort om Xavi Solutionnode AB (publ)

Xavi Solutionnode-koncernen, är noterat på NORDIC SME sedan 2017 har till föremål att huvudsakligen investera i informationsteknologi. Verksamheten bedrivs i huvudsak genom dotterbolagen Frontwalker Group AB och Frontwalker Stockholm AB.

Frontwalker erbjuder helhetsåttaganden kring utveckling och förvaltning av stora kundspecifika IT-system samt resurs- och kompetensförstärkning inom systemutvecklingsprocessens alla faser. Frontwalker bedrivs i självständiga affärsområden i Malmö, Stockholm, Uppsala och Sundsvall och sysselsätter ca 60 medarbetare.


Om Xavi Solutionnode

Prenumerera

Få löpande information från Xavi Solutionnode via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn XAVI-B ISIN-kod SE0003088541