REG

Kommuniké från årsstämma i Xavi Solutionnode AB

PRESSMEDDELANDE

Stockholm, 19 maj 2022

Xavi Solutionnode AB (publ), org.nr 556675-2837 ("Bolaget"), har hållit årsstämma den 19 maj 2022 kl. 14.00 hos Advokatfirman Schjødt, Hamngatan 27 i Stockholm. Vid stämman fattades beslut om, bland annat, nedanstående.

Fastställande av räkenskaperna

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för koncernen och Bolaget för 2021.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att resultatet för 2021 balanseras i ny räkning.

Styrelse och revisorer

Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Årsstämman beslutade, i enlighet med förslag från aktieägaren Savenode AB, att antalet styrelseledamöter ska vara fyra ordinarie styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter samt att Bolaget ska ha en revisor.

Vidare beslutade årsstämman, i enlighet med förslag från aktieägaren Savenode AB, att genom omval utse Margareta Strandbacke, Lars Save och Lena Sundsvik till styrelseledamöter samt att genom nyval utse Bengt Lindström till styrelseledamot, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Beslutades, i enlighet med förslag från aktieägaren Savenode AB, att omvälja Margareta Strandbacke till styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Det beslutades, i enlighet med förslag från aktieägaren Savenode AB, att genom omval utse den auktoriserade revisorn Johan Fransson som Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Arvoden

Beslutades, i enlighet med förslag från aktieägaren Savenode AB, att arvode till styrelsen ska utgå med sammanlagt 241 500 kr, att fördelas med 96 600 kr till ordföranden och 48 300 kr vardera till styrelsens övriga ledamöter.

Beslutades vidare, i enlighet med förslag från aktieägaren Savenode AB, att arvode till revisorn ska utgå enligt offert och godkänd räkning.

Bemyndigande om nyemission

Styrelsen bemyndigades att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller kvittning, besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner.

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att Bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital och förvärva bolag, verksamheter och andra tillgångar.

För mer information, vänligen kontakta:

Nicklas Raask, VD / Koncernchef

[email protected]

Mobil +46 766 210 111

Växel +46 8 60 10 100

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 maj 2022 kl. 16:00 CEST.

Kort om Xavi Solutionnode AB (publ)

Xavi Solutionnode-koncernen, är noterat på NORDIC SME sedan 2017 har till föremål att huvudsakligen investera i informationsteknologi, systemutveckling och IT support och service. Verksamheten bedrivs i huvudsak i självständiga dotterbolag, främst Frontwalker Group AB och Tavana IT AB

Frontwalker och Tavana erbjuder resurs- och kompetensförstärkning inom systemutvecklingsprocessens alla faser, helhetsåttaganden kring utveckling och förvaltning av stora kundspecifika IT-system samt för bemanning av IT-support. Koncernen har kontor i Malmö, Stockholm, Uppsala, Göteborg och Sundsvall och sysselsätter ca 140 medarbetare


Om Xavi Solutionnode

Prenumerera

Få löpande information från Xavi Solutionnode via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn XAVI-B ISIN-kod SE0003088541