REG

Kommuniké från årsstämma i Xavi Solutionnode AB

PRESSMEDDELANDE

Stockholm, 24 maj 2023

Xavi Solutionnode AB (publ), org.nr 556675-2837 ("Bolaget"), har hållit årsstämma den 24 maj 2023 kl. 14.00 i Bolagets lokaler på Strandbergsgatan 61 i Stockholm. Vid stämman fattades beslut om, bland annat, nedanstående.

Fastställande av räkenskaperna

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för koncernen och Bolaget för 2022.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att resultatet för 2022 balanseras i ny räkning.

Styrelse och revisor

Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Årsstämman beslutade, i enlighet med förslag från aktieägaren Empir Group AB, att antalet styrelseledamöter ska vara sex ordinarie styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter samt att Bolaget ska ha en revisor.

Vidare beslutade årsstämman, i enlighet med förslag från aktieägaren Empir Group AB, att genom omval utse Marcus Pettersson, Margareta Strandbacke, Robert Carlén, Pär Råghall och Anders Hibell som styrelseledamöter samt att genom nyval utse Paul Rehn som styrelseledamot. Beslutades även, i enlighet med förslag från aktieägaren Empir Group AB, att omvälja Marcus Pettersson till styrelsens ordförande.

Det beslutades, i enlighet med förslag från aktieägaren Empir Group, att genom omval utse den auktoriserade revisorn Johan Fransson som Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Arvoden

Beslutades, i enlighet med förslag från aktieägaren Empir Group AB, att arvode till styrelsen ska utgå med sammanlagt 850 000 kr, att fördelas med 250 000 kr till ordföranden och 120 000 kr vardera till övriga stämmovalda styrelseledamöter.

Beslutades vidare, i enlighet med förslag från aktieägaren Empir Group AB, att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Bemyndigande om nyemission

Styrelsen bemyndigades att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller kvittning, besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner.

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att Bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital och förvärva bolag, verksamheter och andra tillgångar.

Inrättande av valberedning

Beslutades att inrätta en valberedning inför nästa årsstämma, bestående av styrelsens ordförande och tre ledamöter från representanter utsedda av Bolagets röstmässigt största aktieägare. Valberedningens uppgift ska vara att inför nästa årsstämma lägga fram förslag i frågor angående val samt om arvode till styrelse och revisor. Namn på valberedningens ledamöter ska presenteras på Bolagets webbplats senast sex månader före nästa årsstämma.

För mer information vänligen kontakta:

Nicklas Raask

VD/Koncernchef

[email protected]

Mobil +46 766 210 111

Växel +46 8 60 10 100

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 maj 2023 kl. 15:30 CET.

Kort om Xavi Solutionnode AB (publ)

Xavi Solutionnode-koncernen, är noterat på NORDIC SME sedan 2017 har till föremål att huvudsakligen investera i informationsteknologi, systemutveckling och IT support och Service. Verksamheten bedrivs i huvudsak i självständiga dotterbolag, främst Frontwalker Group AB och Tavana IT AB.

Frontwalker och Tavana erbjuder resurs- och kompetensförstärkning inom systemutvecklingsprocessens alla faser, helhetsåttaganden kring utveckling och förvaltning av stora kundspecifika IT-system samt för bemanning av IT-support. Frontwalker bedrivs i självständiga dotterbolag i Malmö, Stockholm, Uppsala och Sundsvall och sysselsätter ca 120 medarbetare.


Om Xavi Solutionnode

Prenumerera

Få löpande information från Xavi Solutionnode via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn XAVI-B ISIN-kod SE0003088541