REGMAR

Klargörande från Xavi Solutionnode AB rörande utdelningsförslag

PRESSMEDDELANDE

Stockholm, 7 april 2022

I bokslutskommunikén 2021 kommunicerade styrelsen att i god tid innan årsstämman komma med ett utdelningsförslag.

Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2021 mot bakgrund av att EBA, definierat enligt nedan, är negativt.

Utdrag ur koncernens utdelningspolicy;

Koncernens viktigaste interna nyckeltal är ”Operational Earnings ”, kassapåverkande nettoresultat exklusive förvärvsrelaterade avskrivningar. Styrelsen för Xavi Solutionnode har med anledning av villkoren i den långfristiga lånefinansiering som Xavi Solutionnode har ingått antagit en ny utdelningspolicy:

  • Av det årliga fria operativa kassaflödet, EBA, som efter investeringar är tillgängligt för utdelningar och amorteringar, ska 2/3 användas till amortering av lån och 1/3 till årlig utdelning, förutsatt att Xavi Solutionnodes finansiella ställning så tillåter.

För mer information, vänligen kontakta:

Nicklas Raask, VD / Koncernchef

[email protected]

+46 76 621 01 11

Denna information är sådan information som Xavi Solutionnode AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 april 2022 kl. 13:00 CET.

Kort om Xavi Solutionnode AB (publ)

Xavi Solutionnode-koncernen, är noterat på NORDIC SME sedan 2017 har till föremål att huvudsakligen investera i informationsteknologi, systemutveckling och IT support och service. Verksamheten bedrivs i huvudsak i självständiga dotterbolag, främst Frontwalker Group AB och Tavana IT AB

Frontwalker och Tavana erbjuder resurs- och kompetensförstärkning inom systemutvecklingsprocessens alla faser, helhetsåttaganden kring utveckling och förvaltning av stora kundspecifika IT-system samt för bemanning av IT-support. Koncernen har kontor i Malmö, Stockholm, Uppsala, Göteborg och Sundsvall och sysselsätter ca 145 medarbetare.


Om Xavi Solutionnode

Prenumerera

Få löpande information från Xavi Solutionnode via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn XAVI-B ISIN-kod SE0003088541