Kallelse till extra bolagstämma för att behålla befintlig revisor genom personval

Xavitechs nuvarande ansvarige revisor har bytt arbetsgivare. Xavitechs styrelse väljer att kalla till extra bolagsstämma för ett personval av den nuvarande revisorn för ett fortsatt gott samarbete.

Kallelse kommer formellt ske genom post- och inrikes tidningar och Dagens nyheter den 29 november.

Kallelse i helhet

Aktieägarna i Xavitech AB(publ), 556675-2837, kallas härmed till extra bolagsstämma den 21 december 2017 klockan 15.00 hos Xavitech AB, Industrigatan 17, 871 53 Härnösand.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman skall:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 15 december 2017,

dels anmäla sin avsikt att delta i stämman senast den 20 december 2017, klockan 12.00 under adress: Xavitech AB, Industrigatan 17, 871 53 Härnösand, e-post: [email protected]. I anmälan bör uppges adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt aktieinnehav.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 15 december 2017 genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman. Sådan omregistrering måste vara verkställd hos Euroclear senast den 15 december 2017. Behörighetshandlingar, såsom fullmakter och registreringsbevis, bör i förekommande fall insändas före stämman. Aktieägare som önskar medföra ett eller två biträden bör göra anmälan härom inom den tid och på det sätt som gäller för aktieägare.

Behörighetshandlingar, såsom fullmakter och registreringsbevis, bör i förekommande fall insändas före stämman. Aktieägare som önskar medföra ett eller två biträden bör göra anmälan härom inom den tid och på det sätt som gäller för aktieägare.

Ärenden

1. Öppnande av stämman

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Val av en eller två justeringsmän

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Godkännande av dagordning

7. Val av revisor

8. Avslutande av stämma

Förslag till beslut punkt 7
Styrelsen föreslår ett val av Johan Lindström till bolagets revisor. Johan Lindström är verksam vid Revecon Revision AB.

Härnösand, 27 november 2017

Jonathan Grip, Vd
0708 47 46 71
[email protected]

Denna information är sådan information som Xavitech AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 november 2017.

Hemsida: www.xavitech.com

Kort om Xavitech
Xavitech som är listat på NGM Nordic MTF har utvecklat och patenterat en unik skalbar pumpteknologi som för närvarande har sitt huvudsakliga användningsområde inom gas analys för miljö-, industri- och medicintekniska produkter. Med ett patenterat inbyggt, optiskt styrsystem och intelligent mjukvara erhålls marknadsledande livslängd och unika möjligheter till miniatyrisering och kostnadsrationalisering. Xavitech erbjuder pumpar, utvecklingstjänster och licensiering av teknologi. Genom att paketera kundanpassade funktionslösningar i den inbyggda mjukvaran i pumpen erhåller kunderna unika fördelar. 


Om Xavi Solutionnode

Prenumerera

Få löpande information från Xavi Solutionnode via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn XAVI-B ISIN-kod SE0003088541