Kallelse till extra Bolagsstämma i Xavitech AB (PUBL)

Aktieägarna i Xavitech AB (publ), org.nr 556675-2837 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 23 mars 2020 klockan 14:00 hos Advokatfirman Schjødt, Hamngatan 27, i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 13:30.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i stämman har den som

dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 17 mars 2020,

dels anmält sig till Bolaget senast den 17 mars 2020 under adress Xavitech AB (publ), Industrigatan 17, 871 53 Härnösand eller via epost [email protected]. I anmälan ska uppges namn eller firma, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav och eventuella biträden (högst två).

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att få delta i stämman, begära att tillfälligt vara inregistrerad för aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan inregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före den 17 mars 2020, då sådan inregistrering senast måste vara verkställd.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för sådant ombud. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Xavitech AB (publ), Industrigatan 17, 871 53 Härnösand. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten (högst fem år). Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.xavitech.com.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Val av en eller två justeringsmän

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Godkännande av dagordning

7. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

8. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

9. Fastställande av styrelsearvode

10. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 7 - Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Aktieägaren Empir Group AB föreslår att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fem ledamöter med en suppleant.

Punkt 8 - Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Aktieägaren Empir Group AB föreslår att Lena Sundsvik väljs till ny styrelseledamot och att Torbjörn Nilsson väljs till ny styrelsesuppleant för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Aktieägaren Empir Group AB föreslår vidare att den nuvarande styrelseledamoten Lars Save väljs till ny styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Lena Sundsvik, född 1968, har en kandidatexamen i maskinteknik från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Hon driver Verksamhetspartner Lena Sundsvik AB och är styrelseledamot i Skawen Holding AB. Hon har tidigare varit Partner på Leading Business AB samt ansvarig för kundutvecklingsprojekt och utvecklingsavdelningens linjeverksamhet på Stoneridge Electronics AB. Lena Sundsvik äger inga aktier i Xavitech AB (publ).

Torbjörn Nilsson, född 1967, har en ekonomie kandidatexamen från Mälardalens högskola i Västerås. Han arbetar som CFO/vVD i Empir Group AB och är styrelseledamot och styrelseordförande i flertalet av Empir Group AB:s dotterbolag. Han har tidigare varit CFO för den noterade koncernen Nocom AB samt ekonomichef för mjukvarubolaget Northern Parklife AB. Torbjörn Nilsson äger inga aktier i Xavitech AB (publ.)

Om stämman beslutar enligt förslaget kommer styrelsen efter valet att bestå av Lars Save (ordförande), Pontus Puljer, Mats Berlin, Lars Kingelin och Lena Sundsvik med Torbjörn Nilsson som styrelsesuppleant.

Punkt 9 - Fastställande av styrelsearvode

Aktieägaren Empir Group AB föreslår att styrelseordföranden och styrelseledamöter ska erhålla arvode för sitt styrelsearbete i enlighet med den arvodesnivå som beslutades av årsstämman 2019 proportionerligt i förhållande till mandattidens längd.

Övrigt

Handlingar

Styrelsens förslag till beslut (fullständigt i denna kallelse) samt därtill hörande handlingar enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos Bolaget på Industrigatan 17 i Härnösand och på Bolagets webbplats, www.xavitech.com, senast två veckor före stämman och sänds kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägarnas frågerätt

Aktieägarna erinras om rätten att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

___________________

Härnösand i mars 2020

Xavitech AB (publ)

Styrelsen

För mer information vänligen kontakta:
Torbjörn Skog, Verkställande direktör
[email protected]
+46 708-890 894

Kort om Xavitech AB
Xavitech koncernen som är listat på Nordic SME har till föremål att äga och förvalta fast och lös egendom inom huvudsakligen informationsteknologi och industriella digitala sensor och styrsystem. Det helägda dotterbolaget Xavitech Micropumps AB har utvecklat och patenterat en unik skalbar digital pumpteknologi, som för närvarande har sitt huvudsakliga användningsområde inom gasanalys för miljö-, industri- och medicintekniska produkter. Intressebolaget Frontwalker Group erbjuder resurs- och kompetensförstärkning inom systemutvecklingsprocessens alla faser, helhetsåtaganden kring utveckling och förvaltning av stora kundspecifika IT-system samt tjänster för bemanning av IT-support.


Om Xavi Solutionnode

Prenumerera

Få löpande information från Xavi Solutionnode via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn XAVI-B ISIN-kod SE0003088541