KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I XAVITECH AB (PUBL)

Aktieägarna i Xavitech AB (publ), org.nr 556675-2837 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 30 augusti 2021 klockan 10:00 på Advokatfirman Schjødt, Hamngatan 27, i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 09:30.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i stämman har den som

dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 20 augusti 2021,

dels anmält sig till Bolaget senast den 24 augusti 2021 under adress Xavitech AB (publ), Industrigatan 17, 871 53 Härnösand eller via epost [email protected]. I anmälan ska uppges namn eller firma, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav och eventuella biträden (högst två).

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i stämman och utöva sin rösträtt, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear (s.k. rösträttsregistrering). Framställningen av bolagsstämmoaktieboken per avstämningsdagen den 20 augusti 2021 kommer att beakta rösträttsregistreringar som har gjorts senast den 24 augusti 2021. Det innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste begära att förvaltaren genomför sådan rösträttsregistrering.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för sådant ombud. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Xavitech AB (publ), Industrigatan 17, 871 53 Härnösand. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten (högst fem år). Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.xavitech.com.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Val av en eller två justeringsmän

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Godkännande av dagordning

7. Beslut om ny bolagsordning

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

9. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

10. Fastställande av styrelsearvode

11. Beslut att godkänna avyttring av Xavitech Micropumps AB till T9 Consulting AB

12. Beslut om emissionsbemyndigande

13. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 7 - Beslut om ny bolagsordning

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen i enlighet med följande.

Nuvarande lydelse

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Xavitech AB (publ).

Föreslagen lydelse

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Xavinode AB (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Härnösands kommun. Bolagsstämmor kan även hållas i Stockholms kommun.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket. För beslut enligt ovan krävs biträde av minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman

Punkt 8 - Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Aktieägaren Empir Group AB föreslår att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter.

Punkt 9 - Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Aktieägaren Empir Group AB föreslår att Margareta Strandbacke och Peter Ågren väljs till nya styrelseledamöter och att Pontus Puljer, Lars Save och Lena Sundsvik omväljs till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Aktieägaren Empir Group AB föreslår vidare att Margareta Strandbacke väljs till ny styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Om stämman beslutar enligt förslaget kommer styrelsen efter valet att bestå av Margareta Strandbacke (ordförande), Peter Ågren, Pontus Puljer, Lars Save och Lena Sundsvik.

Punkt 10 - Fastställande av styrelsearvode

Aktieägaren Empir Group AB föreslår att styrelseordföranden och styrelseledamöter ska erhålla arvode för sitt styrelsearbete i enlighet med den arvodesnivå som beslutades av årsstämman 2021 proportionerligt i förhållande till mandattidens längd.

Punkt 11 - Beslut att godkänna avyttring av Xavitech Micropumps AB till T9 Consulting AB

Bolaget har den 28 juli 2021 ingått aktieöverlåtelseavtal med T9 Consulting AB, org.nr 559050-3990 ("Köparen"), om avyttring av samtliga 1 000 000 aktier i det helägda dotterbolaget Xavitech Micropumps AB, org.nr 559164-4116 ("Xavitech Micropumps"). Köpeskillingen uppgår till 2 500 000 kronor. Betalning för de avyttrade aktierna i Xavitech Micropumps erläggs dels genom kontant betalning om 500 000 kronor, dels genom säljarrevers om 2 000 000 kronor.

Säljarreversen löper med ränta enligt en årlig räntesats om 5 procent intill dess skulden i dess helhet har återbetalats. För det fall Xavitech Micropumps efter utfärdandet av säljarreversen, vid ett eller flera tillfällen, beslutar om utdelning ska skulden amorteras av Köparen med ett belopp som minst motsvarar sådan utdelning. Skulden, tillsammans med därpå upplupen ränta, ska vara tillfullo återbetald av Köparen senast den 28 juli 2031. Oaktat det föregående har Köparen rätt att, utan kostnad, när som helst i förtid återbetala belopp motsvarande hela eller del av skulden, tillsammans med på sådant belopp upplupen ränta.

T9 Consulting AB ägs av Henrik Sjöström. Mot bakgrund av att Henrik Sjöström är VD för Xavitech Micropumps omfattas överlåtelsen av samtliga aktier i Xavitech Micropumps till T9 Consulting AB av Leo-reglerna och ska underställas bolagsstämma för godkännande. Aktieöverlåtelseavtalet har därför villkorats av extra bolagsstämmans godkännande.

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman godkänner avyttringen av samtliga 1 000 000 aktier i Xavitech Micropumps till Köparen.

Punkt 12 - Beslut om emissionsbemyndigande

Styrelsen föreslår att den av extra bolagsstämman bemyndigas att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler får ske med eller utan företrädesrätt för Bolagets aktieägare och får ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6, 14 kap 5 § första stycket 6 och 15 kap 5 § första stycket 4 aktiebolagslagen.

Bemyndigandet ersätter det emissionsbemyndigande som årsstämman den 12 maj 2021 lämnade styrelsen.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket. För beslut enligt ovan krävs biträde av minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Övrigt

Handlingar

Styrelsens förslag till beslut samt därtill hörande handlingar enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos Bolaget på Industrigatan 17 i Härnösand och på Bolagets webbplats, www.xavitech.com, senast två veckor före stämman och sänds kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägarnas frågerätt

Aktieägarna erinras om rätten att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

______________

Härnösand i juli 2021

Xavitech AB (publ)

Styrelsen

För mer information kontakta:

Torbjörn Nilsson, VD

[email protected]

+46 70 497 57 41

Kort om Xavitech

Xavitech-koncernen, som är ett publikt bolag listat på Nordic SME sedan 2017 har till föremål att huvudsakligen investera i informationsteknologi och industriella digitala sensor och styrsystem för flödeskontroll av gaser och vätskor. Den huvudsakliga verksamheten sker i de två helägda dotterbolagen Frontwalker Group AB och Xavitech Micropumps AB.

Frontwalker erbjuder resurs- och kompetensförstärkning inom systemutvecklingsprocessens alla faser, helhetsåttaganden kring utveckling och förvaltning av stora kundspecifika It system samt för bemanning av IT support. Frontwalker bedrivs i självständiga dotterbolag i Malmö, Stockholm, Uppsala och Sundsvall och sysselsätter ca 120 medarbetare.

Xavitech Micropumps bedrivet kvalificerad teknisk utveckling av patenterade digitala sensor och styrsystem med huvudsaklig användning inom gas analys i Härnösand.


Om Xavi Solutionnode

Prenumerera

Få löpande information från Xavi Solutionnode via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn XAVI-B ISIN-kod SE0003088541