REG

Kallelse till extra bolagsstämma i Xavi Solutionnode AB (publ)

PRESSMEDDELANDE

Stockholm, 20 januari 2023

Aktieägarna i Xavi Solutionnode AB (publ), org.nr 556675-2837 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 14 februari 2023 klockan 10.30 hos Advokatfirman Schjødt, Hamngatan 27, i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 10.00.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i stämman har den som

dels               är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 6 februari 2023,

dels               anmält sig till Bolaget senast den 8 februari 2023 under adress Xavi Solutionnode AB (publ), Kungsgatan 64, 111 22 Stockholm, eller via epost [email protected]. I anmälan ska uppges namn eller firma, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav och eventuella biträden (högst två).

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i stämman och utöva sin rösträtt, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear (s.k. rösträttsregistrering). Framställningen av bolagsstämmoaktieboken per avstämningsdagen den 6 februari 2023 kommer att beakta rösträttsregistreringar som har gjorts senast den 8 februari 2023. Det innebär att aktieägaren i god tid före den 8 februari 2023 måste begära att förvaltaren genomför sådan rösträttsregistrering.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för sådant ombud. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Xavi Solutionnode AB (publ), Kungsgatan 64, 111 22 Stockholm. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten (högst fem år). Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.xavisolutions.se.

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Val av en eller två justeringspersoner
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  6. Godkännande av dagordning
  7. Beslut att godkänna förvärv av 100 aktier i Tavana IT AB från Bibandeloon AB
  8. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 7 - Beslut att godkänna förvärv av 100 aktier i Tavana IT AB från Bibandeloon AB

Som framgår av Bolagets pressmeddelande den 18 januari 2023 har Bolaget den 18 januari 2023 ingått avtal med Bibandeloon AB, org.nr 559172-4645 ("Bibandeloon"), enligt vilket Bolaget kommer att förvärva 100 aktier i Bolagets dotterbolag Tavana IT AB, org.nr 556924-2976 ("Tavana") från Bibandeloon. Köpeskillingen uppgår till 2 200 000 kronor. Betalning för de förvärvade aktierna i Tavana erläggs dels genom kontant betalning om 1 100 000 kronor, dels genom säljarrevers om 1 100 000 kronor.

Säljarreversen löper med ränta enligt en årlig räntesats om 5,0 procent intill dess skulden i dess helhet har återbetalats. Bolaget ska återbetala skulden i dess helhet till Bibandeloon senast den 28 februari 2026. Oaktat det föregående har Bolaget rätt att när som helst i förtid återbetala belopp motsvarande hela eller del av skulden, tillsammans med på sådant belopp upplupen ränta. Upplupen ränta ska erläggas kvartalsvis i efterskott.

Styrelsen bedömer att villkoren för transaktionen är marknadsmässiga och att aktieöverlåtelseavtalet i övrigt innehåller sedvanliga villkor.

Bolaget äger före transaktionen samtliga aktier i Tavana, förutom de 100 aktier som ägs av Bibandeloon. Bibandeloon ägs av Babak Sahraee. Mot bakgrund av att Babak Sahraee är styrelseledamot och VD för Tavana omfattas Bolagets förvärv av 100 aktier i Tavana från Bibandeloon av de så kallade närståendetransaktionsreglerna (utfärdade av Aktiemarknadsnämden) och ska underställas bolagsstämma för godkännande. Aktieöverlåtelseavtalet har därför villkorats av extra bolagsstämmans godkännande.

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman godkänner förvärvet av 100 aktier i Tavana från Bibandeloon. För giltigt beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare företrädande mer än hälften av de på stämman avgivna rösterna, dock att de aktier och röster som innehas, direkt och indirekt, av Bibandeloon inte ska beaktas.

Övrigt

Handlingar

Styrelsens förslag till beslut samt därtill hörande handlingar hålls tillgängliga hos Bolaget på Kungsgatan 64, 111 22 Stockholm och på Bolagets webbplats, www.xavisolutions.se, senast två veckor före stämman och sänds kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägarnas frågerätt

Aktieägarna erinras om rätten att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

______________

Stockholm i januari 2023

Xavi Solutionnode AB (publ)

Styrelsen

För mer information vänligen kontakta:

Nicklas Raask

VD/Koncernchef

[email protected]

Mobil +46 766 210 111

Växel +46 8 60 10 100

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 januari 2023 kl. 13:00 CET.

Kort om Xavi Solutionnode AB (publ) 

Xavi Solutionnode-koncernen, är noterat på NORDIC SME sedan 2017 har till föremål att huvudsakligen investera i informationsteknologi, systemutveckling och IT support och Service. Verksamheten bedrivs i huvudsak i självständiga dotterbolag, främst Frontwalker Group AB och Tavana IT AB.

Frontwalker och Tavana erbjuder resurs- och kompetensförstärkning inom systemutvecklingsprocessens alla faser, helhetsåttaganden kring utveckling och förvaltning av stora kundspecifika IT-system samt för bemanning av IT-support. Frontwalker bedrivs i självständiga dotterbolag i Malmö, Stockholm, Uppsala och Sundsvall och sysselsätter ca 130 medarbetare.


Om Xavi Solutionnode

Prenumerera

Få löpande information från Xavi Solutionnode via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn XAVI-B ISIN-kod SE0003088541