REG

Kallelse till extra bolagsstämma i Xavi Solutionnode AB (publ)

PRESSMEDDELANDE

Stockholm, 26 september 2022

Aktieägarna i Xavi Solutionnode AB (publ), org.nr 556675-2837 ("Bolaget"), har kallats till extra bolagsstämma den 26 oktober 2022 klockan 10.00 på Advokatfirman Schjødt, Hamngatan 27 i Stockholm. Inregistrering till den extra bolagsstämman börjar klockan 09.45.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i extra bolagsstämman har den som

dels                     är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 18 oktober 2022,

dels                     anmält sig till Bolaget senast den 20 oktober 2022 under adress Xavi Solutionnode AB (publ), Kungsgatan 64, 111 22 Stockholm eller via epost till [email protected]. I anmälan ska uppges namn eller firma, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav och eventuella biträden (högst två).

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i stämman och utöva sin rösträtt, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear (s.k. rösträttsregistrering). Framställningen av bolagsstämmoaktieboken per avstämningsdagen den 18 oktober 2022 kommer att beakta rösträttsregistreringar som har gjorts senast den 20 oktober 2022. Det innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste begära att förvaltaren genomför sådan rösträttsregistrering.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för sådant ombud. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Xavi Solutionnode AB (publ), Kungsgatan 64, 111 22 Stockholm. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten (högst fem år). Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.xavisolutions.se.

Förslag till dagordning

 1. Öppnande av stämman
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Godkännande av dagordning
 7. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 8. Fastställande av arvoden till styrelsen
 9. Val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 10. Beslut om ny bolagsordning
 11. Beslut om emissionsbemyndigande
 12. Avslutande av stämman

Förslag till beslut

Punkt 7 - Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Aktieägare representerande cirka 46,6 procent av aktierna och cirka 47,1 procent av rösterna i Bolaget ("Aktieägarna") föreslår att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter.

Punkt 8 - Fastställande av arvoden till styrelsen

Aktieägarna föreslår att styrelseordföranden ska erhålla 250 000 kronor och övriga styrelseledamöter ska erhålla 120 000 kronor vardera för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Arvodet ska utgå proportionerligt i förhållande till hur stor del av mandatperioden som respektive styrelseledamot innehaft uppdraget.

Punkt 9 - Val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Aktieägarna föreslår omval av Margareta Strandbacke, Bengt Lindström och Lars Save som styrelseledamöter samt nyval av Marcus Pettersson och Paul Rehn som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Aktieägarna föreslår vidare nyval av Marcus Pettersson som styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Marcus Pettersson

Född: 1971.

Utbildning: Ekonomiutbildning, Oslo Business School.

Övriga uppdrag/befattningar: Honorärkonsul, Sri Lanka i Göteborg samt Chef, Nordic Crisis Management AS.

Övriga styrelsebefattningar: Styrelseordförande i NRG Nordiska Resultatgruppen AB samt styrelseledamot i Empir Group AB, Omilon Holding AB och Glittertind AB.

Tidigare uppdrag/befattningar: Marcus har tidigare lång erfarenhet från uppdrag som styrelseledamot och chef inom sjöfarts-, rese-, hälsovårds- och transportindustrin.

Eget och närståendes innehav av finansiella instrument i Bolaget: 935 662 B-aktier genom NRG Nordiska Resultatgruppen AB.

Marcus är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen men är beroende i förhållande till större aktieägare.

Paul Rehn

Född: 1951.

Utbildning: Civilingenjör Väg&Vatten, Lund, Executive Master in Project Management, Linköping.

Övriga styrelsebefattningar: Styrelseledamot i Strusoft AB och Peikko Group mfl. Strusoft utvecklar mjukvaror för byggbranschen och har bolag i ett tiotal länder.

Tidigare befattningar: Olika befattningar i Skanska bland annat som VD för Skanska Software AB, Grundare och VD i Stusoft AB.

Eget och närståendes innehav av finansiella instrument i Bolaget: 6 465 000 B-aktier privat. 500 000 A-aktier och 7 050 249 B-aktier genom P Rehn Investment AB.

Paul är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen men är beroende i förhållande till större aktieägare.

Punkt 10 - Beslut om ny bolagsordning

Aktieägarna föreslår att extra bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen i enlighet med följande.

Nuvarande lydelse                                               

4. Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 9 570 000 och högst 38 280 000 kronor.

Föreslagen lydelse

4. Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 37 458 924 och högst 149 835 696 SEK.

 

Nuvarande lydelse                                               

5. Antal aktier

Bolaget ska ha lägst 31 900 000 och högst 127 600 000 aktier.

Föreslagen lydelse

5. Antal aktier

Bolaget ska ha lägst 124 863 081 och högst 499 452 324 aktier.

 

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket. För beslut enligt ovan krävs biträde av minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Punkt 11 - Beslut om emissionsbemyndigande

Aktieägarna föreslår att styrelsen bemyndigas av extra bolagsstämman att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler får ske med eller utan företrädesrätt för Bolagets aktieägare och får ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6, 14 kap 5 § första stycket 6 och 15 kap 5 § första stycket 4 aktiebolagslagen.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket. För beslut enligt ovan krävs biträde av minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Övrigt

Handlingar

Styrelsens förslag till beslut samt därtill hörande handlingar enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos Bolaget på Kungsgatan 64, 111 22 Stockholm och på Bolagets webbplats, www.xavisolutions.se, senast två veckor före stämman och sänds kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägarnas frågerätt

Aktieägarna erinras om rätten att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Swedens webbplats, https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Intigitetspolicy-bolagsstammorsvenska.pdf.

______________

Stockholm i september 2022

Xavi Solutionnode AB (publ)

Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:

Nicklas Raask, VD / Koncernchef

[email protected]

Mobil +46 766 210 111

Växel +46 8 60 10 100

Kort om Xavi Solutionnode AB (publ)                                                                                                                                  

Xavi Solutionnode-koncernen, är noterat på NORDIC SME sedan 2017 har till föremål att huvudsakligen investera i informationsteknologi, systemutveckling och IT support och service. Verksamheten bedrivs i huvudsak i självständiga dotterbolag, främst Frontwalker Group AB och Tavana IT AB.

Frontwalker och Tavana erbjuder resurs- och kompetensförstärkning inom systemutvecklings-processens alla faser, helhetsåttaganden kring utveckling och förvaltning av stora kundspecifika IT-system samt för bemanning av IT-support. Koncernen har kontor i Malmö, Stockholm, Uppsala, Göteborg och Sundsvall och sysselsätter ca 130 medarbetare.


Om Xavi Solutionnode

Prenumerera

Få löpande information från Xavi Solutionnode via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn XAVI-B ISIN-kod SE0003088541