Kallelse till årsstämma i Xavitech

Aktieägarna i Xavitech AB(publ), 556675-2837, kallas härmed till årsstämma den 18 maj 2017 klockan 17.00 hos Xavitech AB, Industrigatan 17, 871 53 Härnösand.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 12 maj 2017,

dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast den 17 maj 2017, klockan 12.00 under adress: Xavitech AB, Industrigatan 17, 871 53 Härnösand, e-post: [email protected]. I anmälan bör uppges adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt aktieinnehav.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 12 maj 2017 genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman. Sådan omregistrering måste vara verkställd hos Euroclear senast den 12 maj 2017. Behörighetshandlingar, såsom fullmakter och registreringsbevis, bör i förekommande fall insändas före årsstämman. Aktieägare som önskar medföra ett eller två biträden bör göra anmälan härom inom den tid och på det sätt som gäller för aktieägare.

Behörighetshandlingar, såsom fullmakter och registreringsbevis, bör i förekommande fall insändas före årsstämman. Aktieägare som önskar medföra ett eller två biträden bör göra anmälan härom inom den tid och på det sätt som gäller för aktieägare.

Ärenden

1. Öppnande av stämman

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Val av en eller två justeringsmän

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Godkännande av dagordning

7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse

8. Beslut:
   a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen

   b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

   c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

10. Val av styrelse och revisor

11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner samt för VD att vidta formella ändringar i samband med nyemissioner.

12. Avslutande av årsstämma

Förslag till beslut punkt 9

Till ordförande: 55 000Kr i fast arvode för perioden fram till nästa årsstämma.
Till Styrelseledamöter: 35 000Kr i fast arvode för perioden fram till nästa årsstämma.
Till Styrelseledamöter anställda i Xavitech AB 8publ): inget arvode utgår.
Revisor enligt löpande räkning.

Förslag till beslut punkt 10

Till styrelseledamöter för omval: Johan Stenberg, Pontus Puljer och Jonathan Grip för perioden fram till nästa årsstämma. Styrelseledamoten Malte Frisk har avböjt omval.
Till styrelseledamot för nyval: Jon Hillgren för perioden fram till nästa årsstämma.
Till styrelseordförande föreslås Johan Stenberg.
Till revisor för omval: PwC, med huvudansvarig revisor Johan Lindström.

Förslag till beslut punkt 11

Beslut om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden till nästa årsstämma, besluta om och genomföra nyemission av aktier eller optioner sammanlagt högst till ett belopp som ryms inom aktiekapitalets gränser. Styrelsens beslut om nyemission skall kunna ske med avvikelse från aktieägares företrädesrätt. Utgångspunkten för emissionskursens fastställande skall, i huvudsak, vara aktiens marknadsvärde i anslutning till respektive emissionstillfälle. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen handlingsutrymme för att stärka bolagets finansiella ställning för fortsatt expansion.

Härnösand, 11 april, 2017

För mer information kontakta:

Jonathan Grip, VD
0708 47 46 71
[email protected]
Hemsida: www.xavitech.com

Kort om Xavitech
Xavitech som är listat på NGM Nordic MTF har utvecklat och patenterat en unik skalbar pumpteknologi som för närvarande har sitt huvudsakliga användningsområde inom gas analys för miljö-, industri- och medicintekniska produkter. Med ett patenterat inbyggt, optiskt styrsystem och intelligent mjukvara erhålls marknadsledande livslängd och unika möjligheter till miniatyrisering och kostnadsrationalisering. Xavitech erbjuder pumpar, utvecklingstjänster och licensiering av teknologi. Genom att paketera kundanpassade funktionslösningar i den inbyggda mjukvaran i pumpen erhåller kunderna unika fördelar.


Om Xavi Solutionnode

Prenumerera

Få löpande information från Xavi Solutionnode via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn XAVI-B ISIN-kod SE0003088541