Kallelse till årsstämma i Xavitech

Aktieägarna i Xavitech AB(publ), 556675-2837, kallas härmed till årsstämma den 12 April 2018 klockan 10.00 hos Xavitech AB, Industrigatan 17, 871 53 Härnösand.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall:
dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 6 april 2018,
dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast den 11 april 2018, klockan 17.00 under adress: Xavitech AB, Industrigatan 17, 871 53 Härnösand, e-post: [email protected] . I anmälan bör uppges adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt aktieinnehav.

 Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 6 april 2018 genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman. Sådan omregistrering måste vara verkställd hos Euroclear senast den 6 april 2018. Behörighetshandlingar, såsom fullmakter och registreringsbevis, bör i förekommande fall insändas före årsstämman. Aktieägare som önskar medföra ett eller två biträden bör göra anmälan härom inom den tid och på det sätt som gäller för aktieägare.

Behörighetshandlingar, såsom fullmakter och registreringsbevis, bör i förekommande fall insändas före årsstämman. Aktieägare som önskar medföra ett eller två biträden bör göra anmälan härom inom den tid och på det sätt som gäller för aktieägare.

Ärenden
1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse
8. Beslut:
   a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
   b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
   c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
10. Val av styrelse och revisor
11. Godkännande av styrelsens beslut om emission av teckningsoptioner till nyckelpersoner.
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner samt för VD att vidta formella ändringar i samband med nyemissioner.
13. Avslutande av årsstämma

 Förslag till beslut punkt 9
Till ordförande: 2 prisbasbelopp i fast arvode för perioden fram till nästa årsstämma.
Till Styrelseledamöter: 1 prisbasbelopp i fast arvode för perioden fram till nästa årsstämma.
Till Styrelseledamöter anställda i Xavitech AB (publ): inget arvode utgår.
Revisor enligt löpande räkning. 

Förslag till beslut punkt 10
Till styrelseledamöter för omval:  Johan Stenberg, Pontus Puljer och Jon Hillgren för perioden fram till nästa årsstämma.
Till styrelseordförande föreslås Johan Stenberg.
Till revisor för omval: Johan Lindström, Revecon.

Förslag till beslut punkt 11
Bolagsstämmans godkännande av styrelsens beslut om emission av teckningsoptioner till nyckelpersoner. Teckning sker på teckningslista, teckningsberättigade personer framgår i förteckning nedan. Fördelningsgrunden och skäl till att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa incitament i arbetet för nyckelpersoner. Antalet optionsrätter uppgår till maximalt 30.000 st. Om optionsrätterna utnyttjas fullt ut medför de en ökning av aktiekapitalet med 9.000 kronor. 

Optionsrätterna ges ut i tre serier, Serie TO1, TO2 och TO3. En optionsrätt enligt serie TO1 och TO2 ger rätt att teckna en ny B-aktie för 20 kronor. En optionsrätt enligt serie TO3 ger rätt att teckna en ny B-aktie 24 kronor. Optionsrätterna enligt serie TO1 kan utnyttjas för aktieteckning under tiden 1 januari 2020 till 1 januari 2021. Optionsrätterna enligt serie TO2 och TO3 kan utnyttjas för aktieteckning under tiden 1 januari 2021 till 1 januari 2022.

Teckning av optionsrätter enligt serie TO1-3 skall vara gjord tidigast den 20 december 2017 och senast den 31 december 2017. Betalning ska vara gjord senast 15 januari 2018.

Betalning för optionsrätter sker utifrån marknadsmässiga villkor, vid beräkning av optionsrätternas värde skall Black & Scholes formel tillämpas.

Fullständiga optionsvillkor finns tillgängliga på Bolagets huvudkontor och kan skickas digitalt till befintliga ägare vid uppmaning.

Teckningsberättigade
A) Henrik Sjöström, 740219-7839 erbjuds att teckna totalt 20.000 st optionsrätter
B) Samuel Birgersson, 831120-7834 erbjuds att teckna totalt 10.000 st optionsrätter

Beslutet kräver minst 9/10 dels majoritet av på bolagsstämman företrädd aktierna och avgivna röster.

Förslag till beslut punkt 12
Beslut om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden till nästa årsstämma, besluta om och genomföra nyemission av aktier eller optioner sammanlagt högst till ett belopp som ryms inom aktiekapitalets gränser. Styrelsens beslut om nyemission skall kunna ske med avvikelse från aktieägares företrädesrätt. Utgångspunkten för emissionskursens fastställande skall, i huvudsak, vara aktiens marknadsvärde i anslutning till respektive emissionstillfälle. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen handlingsutrymme för att stärka bolagets finansiella ställning för fortsatt expansion

Hänösand, 9 mars 2018

Styrelsen Xavitech AB

För mer information kontakta:

Henrik Sjöström, VD
070 639 54 78
[email protected] 

Denna information är sådan information som Xavitech AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 mars 2018.

Hemsida: www.xavitech.com

Kort om Xavitech
Xavitech som är listat på NGM Nordic MTF har utvecklat och patenterat en unik skalbar pumpteknologi som för närvarande har sitt huvudsakliga användningsområde inom gas analys för miljö-, industri- och medicintekniska produkter. Med ett patenterat inbyggt, optiskt styrsystem och intelligent mjukvara erhålls marknadsledande livslängd och unika möjligheter till miniatyrisering och kostnadsrationalisering. Xavitech erbjuder pumpar, utvecklingstjänster och licensiering av teknologi. Genom att paketera kundanpassade funktionslösningar i den inbyggda mjukvaran i pumpen erhåller kunderna unika fördelar. 


Om Xavi Solutionnode

Prenumerera

Få löpande information från Xavi Solutionnode via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn XAVI-B ISIN-kod SE0003088541