REG

Kallelse till årsstämma i Xavi Solutionnode AB (publ)

PRESSMEDDELANDE

Stockholm, 26 april 2024

Aktieägarna i Xavi Solutionnode AB (publ), org.nr 556675-2837 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma den 29 maj 2024, klockan 14:00, hos Advokatfirman Schjødt på Hamngatan 27 i Stockholm. Inregistrering till årsstämman börjar klockan 13:30.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i årsstämman har den som

dels               är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 21 maj 2024,

dels               anmält sig till Bolaget senast den 23 maj 2024 under adress Xavi Solutionnode AB (publ), c/o The Works Sverige AB, Klarabergsgatan 60, 111 21 Stockholm eller via epost till [email protected]. I anmälan ska uppges namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav och eventuella biträden (högst två).

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i stämman och utöva sin rösträtt, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear (s.k. rösträttsregistrering). Framställningen av bolagsstämmoaktieboken per avstämningsdagen den 21 maj 2024 kommer att beakta rösträttsregistreringar som har gjorts senast den 23 maj 2024. Det innebär att aktieägaren i god tid före den 23 maj 2024 måste begära att förvaltaren genomför sådan rösträttsregistrering.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för sådant ombud. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Xavi Solutionnode AB (publ), c/o The Works Sverige AB, Klarabergsgatan 60, 111 21 Stockholm eller via epost till [email protected]. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten (högst fem år). Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.xavisolutions.se.

Förslag till dagordning

 1. Öppnande av stämman
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Godkännande av dagordning
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 8. Beslut om:
  a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  b) resultatdisposition enligt den fastställda balansräkning
  c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, samt revisorer och revisorssuppleanter
 10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
 11. Val av styrelse och revisor
 12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
 13. Beslut om inrättande av valberedning och principer för utseende av valberedning
 14. Avslutande av stämman

Förslag till beslut

Punkt 8b - Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas och att resultatet för 2023 balanseras i ny räkning.

Punkterna 2, 9, 10 och 11 - Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, samt revisorer och revisorssuppleanter, fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna samt val av styrelse och revisorer

Valberedningen, som består av Anders Hibell (representerande Johan Bäck), ordförande i valberedningen, Henrik Stenström (representerande mySafety Group AB), Lars Save (representerande P Rehn Investment AB) och styrelsens ordförande Marcus Pettersson ("Valberedningen"), föreslår följande.

Punkt 2       Advokat Emil Hedberg väljs som ordförande för årsstämman.

Punkt 9       Val av fem (5) ordinarie styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter. Val av en revisor.

Punkt 10     Arvode till styrelsen utgår med sammanlagt 780 000 kr att fördelas enligt följande. Styrelsens ordförande ska erhålla 300 000 kr och övriga styrelseledamöter ska erhålla 120 000 kr vardera.

Arvode till revisorn utgår enligt offert och godkänd räkning.

Punkt 11     Omval av Marcus Pettersson och Paul Rehn samt nyval av Thomas Krishan, Niclas Lindeberg och Margareta Strandbacke som styrelseledamöter, samt omval av Marcus Pettersson som ordförande, samtliga för tiden intill slutet av årsstämman 2025.

Omval av den auktoriserade revisorn Johan Fransson som Bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2025.

Information om Niclas Lindeberg (föreslagen till nyval)

Niclas Lindeberg, född 1984, har sin akademiska bakgrund i Internationella Civilekonomprogrammet på Handelshögskolan i Göteborg och är sedan 2019 VD för mjukvarubolaget Tickster AB.  Niclas var dessförinnan VD för Advokatfirman Delphi. Han har även lång erfarenhet från olika ledningsroller inom STS Student Travel Schools, avslutningsvis som vVD med ansvar för den globala driften.

Eget och närståendes innehav av finansiella instrument i Bolaget: Inga.

Niclas är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen samt större aktieägare.

Information om Thomas Krishan (föreslagen till nyval)

Thomas Krishan, född 1968, är civilekonom från Uppsala universitet. Under perioden 1995-2003 jobbade han på Hagströmer & Qviberg inom Investment Banking där han innehade ledande befattningar och var tillika partner. Han har sedan dess bedrivit egen verksamhet inom kapitalförvaltning. Thomas är styrelseledamot i Pion Group AB, fd Poolia Group AB, och har lång erfarenhet från uppdrag som styrelseledamot.

Eget och närståendes innehav av finansiella instrument i Bolaget: 1 942 067 B-aktier.

Krishan är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen samt större aktieägare.

Information om Margareta Strandbacke (föreslagen till nyval)

Margareta Strandbacke, född 1957, har under många år varit VD/Koncernchef, etablerat och drivit bolag företrädelsevis inom IT-branschen och är för närvarande tillförordnad VD/Koncernchef för Bolaget. Margareta har ett antal styrelseuppdrag senast som ordförande i mySafety Group AB (dåvarande Empir Group AB). Margareta driver för närvarande eget bolag med interim chefsuppdrag, affärsutveckling, rådgivning och rekryteringsuppdrag.

Eget och närståendes innehav av finansiella instrument i Bolaget: 200 000 B-aktier.

Margareta är oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare men beroende i förhållande till Bolagets bolagsledning.

Punkt 12 - Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket aktiebolagslagen, besluta om nyemission av aktier av serie A och/eller serie B, konvertibler och/eller teckningsoptioner.

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att Bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital och förvärva bolag, verksamheter och andra tillgångar.

Styrelsen eller verkställande direktören ska ha rätt att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

För giltigt beslut erfordras biträde av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Punkt 13 - Beslut om inrättande av valberedning och principer för utseende av valberedning

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att inrätta valberedning inför nästa årsstämma, samt om riktlinjer för valberedningens arbete och formerna för utseende av valberedning i enlighet med följande. Dessa principer för valberedningens tillsättning och instruktion för valberedningen ska gälla tills vidare intill dess att beslut om ändring fattas av bolagsstämma.

Valberedningens uppgift ska vara att inför nästa årsstämma lägga fram förslag avseende följande frågor:

 • val av ordförande vid stämman;
 • fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer;
 • fastställande av arvode till styrelsen och revisorn;
 • val av styrelse och revisor; samt
 • beslut om principer för utseende av valberedning.

Valberedningen ska ha fyra ledamöter. De tre röstmässigt största aktieägarna/ägargrupperna (inkluderande såväl direktregistrerade som förvaltarregistrerade aktieägare) ("Största Ägarna") i bolaget per den 30 september året före det år då årsstämma hålls, enligt ägaruppgifterna i den av Euroclear Sweden AB upprättade aktieboken eller som på annat sätt vid denna tidpunkt visar sig tillhöra de Största Ägarna, äger utse en ledamot var. Därutöver ska styrelsens ordförande utses att ingå i valberedningen. Styrelsens ordförande ska senast den 15 oktober före det år årsstämma hålls ta kontakt med de Största Ägarna i bolaget och erbjuda dessa att utse en ledamot var till valberedningen. Om någon av dessa avstår sin rätt att utse ledamot ska nästa aktieägare/ägargrupp i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen, och så vidare intill dess att valberedningen består av fyra ledamöter. Styrelsens ordförande ska sammankalla till valberedningens första sammanträde. Den röstmässigt största aktieägaren/ägargruppen som är representerad i valberedningen har rätt att utse valberedningens ordförande, dock ska styrelsens ordförande inte vara ordförande i valberedningen.

Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i bolaget röstmässigt största aktieägaren eller ägargruppen. Om mer än en styrelseledamot ingår i valberedningen får högst en av dem vara beroende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Om det blir känt att någon av de aktieägare som utsett ledamot till valberedningen till följd av förändringar i ägarens aktieinnehav eller till följd av förändringar i andra ägares aktieinnehav, vid en tidpunkt mer än två månader före årsstämman, inte längre tillhör de Största Ägarna, ska den ledamot som aktieägaren utsett, om valberedningen så beslutar, avgå och ersättas av ny ledamot som utses av den aktieägare som vid tidpunkten är den största registrerade aktieägaren som inte redan har utsett ledamot i valberedningen.

Om de registrerade ägarförhållandena annars väsentligen ändras innan valberedningens uppdrag slutförts ska, om valberedningen så beslutar, ändring ske i sammansättningen av valberedningen enligt ovan angivna principer.

Information om namnen på valberedningens ledamöter ska lämnas på bolagets webbplats senast sex månader före årsstämman. Om ledamot har utsetts av en viss ägare ska även namnet på ägaren anges. Om en ledamot lämnar valberedningen ska uppgift om detta lämnas, och utses ny ledamot ska motsvarande information om den ledamoten lämnas.

Övrigt

Handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, styrelsens förslag till beslut och därtill hörande handlingar hålls tillgängliga hos Bolaget på Klarabergsgatan 60, 111 21 Stockholm och på Bolagets webbplats, www.xavisolutions.se, senast tre veckor före stämman och sänds kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.                    

Aktieägarnas frågerätt

Aktieägarna erinras om rätten att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Swedens webbplats,

https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Intigitetspolicy-bolagsstammorsvenska.pdf.

______________

Stockholm i april 2024

Xavi Solutionnode AB (publ)

Styrelsen

För mer information vänligen kontakta:

Margareta Strandbacke

tf VD/Koncernchef

[email protected]

Mobil +46 72 522 22 75

Växel +46 8 60 10 10

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 april 2024 kl.09:15 CET.

Kort om Xavi Solutionnode AB (publ)

Xavi Solutionnode-koncernen, är noterat på NORDIC SME sedan 2017 har till föremål att huvudsakligen investera i informationsteknologi. Verksamheten bedrivs i huvudsak genom dotterbolagen Frontwalker Group AB och Frontwalker Stockholm AB.

Frontwalker erbjuder helhetsåttaganden kring utveckling och förvaltning av stora kundspecifika IT-system samt resurs- och kompetensförstärkning inom systemutvecklingsprocessens alla faser. Frontwalker bedrivs i självständiga affärsområden i Malmö, Stockholm, Uppsala och Sundsvall och sysselsätter ca 60 medarbetare.


Om Xavi Solutionnode

Prenumerera

Få löpande information från Xavi Solutionnode via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn XAVI-B ISIN-kod SE0003088541