REG

Kallelse till årsstämma i Xavi Solutionnode AB (publ)

PRESSMEDDELANDE

Stockholm, 19 april 2022

Aktieägarna i Xavi Solutionnode AB (publ), org.nr 556675-2837 ("Bolaget"), har kallats till årsstämma den 19 maj 2022 klockan 14.00 på Advokatfirman Schjødt, Hamngatan 27 i Stockholm. Inregistrering till årsstämman börjar klockan 13.45.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i årsstämman har den som

dels                     är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 11 maj 2022,

dels                     anmält sig till Bolaget senast den 13 maj 2022 under adress Xavi Solutionnode AB, Söder Mälarstrand 65, 118 25 Stockholm eller via epost [email protected]. I anmälan ska uppges namn eller firma, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav och eventuella biträden (högst två).

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i stämman och utöva sin rösträtt, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear (s.k. rösträttsregistrering). Framställningen av bolagsstämmoaktieboken per avstämningsdagen den 11 maj 2022 kommer att beakta rösträttsregistreringar som har gjorts senast den 13 maj 2022. Det innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste begära att förvaltaren genomför sådan rösträttsregistrering.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för sådant ombud. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Xavi Solutionnode AB, Söder Mälarstrand 65, 118 25 Stockholm. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten (högst fem år). Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.xavisolutions.se.

Förslag till dagordning

 1. Öppnande av stämman
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Godkännande av dagordning
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
 8. Beslut om:
 9. fastställande av resultaträkning och balansräkning
 10. resultatdisposition enligt den fastställda balansräkningen
 11. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
 12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, samt revisorer och revisorssuppleanter
 13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
 14. Val av styrelse och revisor
 15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
 16. Avslutande av stämman

Förslag till beslut

Punkt 8b – Resultatdisposition

Styrelsen föreslår årsstämman att resultatet för 2021 balanseras i ny räkning.

Punkterna 2, 9, 10 och 11 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, samt revisorer och revisorssuppleanter, fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna samt val av styrelse och revisorer

Aktieägaren Savenode AB föreslår följande.

Punkt 2          Advokat Emil Hedberg väljs som ordförande för årsstämman.

Punkt 9          Val av fyra ordinarie styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter. Val av en revisor.

Punkt 10        Arvode till styrelsen utgår med sammanlagt 241 500 kr att fördelas enligt följande. Styrelsens ordförande ska erhålla 96 600 kr och övriga styrelseledamöter ska erhålla 48 300 kr vardera.

Arvode till revisorn utgår enligt offert och godkänd räkning.

Punkt 11        Omval av Margareta Strandbacke, Lars Save, Lena Sundsvik och Peter Ågren som styrelseledamöter samt omval av Margareta Strandbacke som ordförande, samtliga för tiden intill slutet av årsstämman 2023.

Omval av den auktoriserade revisorn Johan Fransson som Bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2023.

Punkt 12 – Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller kvittning, besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner.

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att Bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital och förvärva bolag, verksamheter och andra tillgångar.

Styrelsen eller verkställande direktören ska ha rätt att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

För giltigt beslut erfordras biträde av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Övrigt

Handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, styrelsens förslag till beslut och därtill hörande handlingar samt information om föreslagna styrelseledamöter och revisor hålls tillgängliga hos Bolaget på Söder Mälarstrand 65, 118 25 Stockholm och på Bolagets webbplats, www.xavisolutions.se, senast tre veckor före stämman och sänds kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.                          

Aktieägarnas frågerätt

Aktieägarna erinras om rätten att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Swedens webbplats, https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Intigitetspolicy-bolagsstammorsvenska.pdf.

 _____________

Stockholm i april 2022

Xavi Solutionnode AB (publ)

Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:

Nicklas Raask, VD / Koncernchef

[email protected]

+46 76 621 01 11

Kort om Xavi Solutionnode AB (publ)

Xavi Solutionnode-koncernen, är noterat på NORDIC SME sedan 2017 har till föremål att huvudsakligen investera i informationsteknologi, systemutveckling och IT support och service. Verksamheten bedrivs i huvudsak i självständiga dotterbolag, främst Frontwalker Group AB och Tavana IT AB

Frontwalker och Tavana erbjuder resurs- och kompetensförstärkning inom systemutvecklingsprocessens alla faser, helhetsåttaganden kring utveckling och förvaltning av stora kundspecifika IT-system samt för bemanning av IT-support. Koncernen har kontor i Malmö, Stockholm, Uppsala, Göteborg och Sundsvall och sysselsätter ca 145 medarbetare.


Om Xavi Solutionnode

Prenumerera

Få löpande information från Xavi Solutionnode via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn XAVI-B ISIN-kod SE0003088541