REGMAR

Xavi Solutionnode delårsrapport januari - september 2021

PRESSMEDDELANDE

Stockholm, 11 november 2021

DELÅRSRAPPORT

Januari - September 2021

· Nettoomsättningen uppgick till 87,8 (2,8) mkr

· Rörelseresultatet uppgick till 0,9 (0,4) mkr

· Resultat efter skatt uppgick till -0,7 (-0,8) mkr

· Resultat per aktie uppgick till -0,02 (-0,05) kr

Juli - September 2021

· Nettoomsättningen uppgick till 24,9 (1,1) mkr

· Rörelseresultatet uppgick till 0,3 (-0,6) mkr

· Resultat efter skatt uppgick till -0,3 (-0,8) mkr

· Resultat per aktie uppgick till -0,01 (-0,04) kr

VD ORD

Det nya Xavi Solutions börjar ta form på allvar och vi räknar med att slutföra vårt frikopplande, som pågått sedan 2019, från huvudägaren Empir i god tid inför årsskiftet. Som har kommunicerats, villkorat ett godkännande på en extra stämma i Empir den 23 november, kommer 5 536 085 Xavi Solutions aktier, delas ut till Empirs aktieägare. Efter detta kommer Xavi Solutions vara helt frikopplat från de betydande kostnader som följer av gruppens tidigare dotter- och intressebolagsstatus till Empirs notering på Nasdaq. En anknytning som på inget sätt har tillfört något värdehöjande värde för vare sig för Xavi Solutions eller Empirs aktieägare, snarare tvärtom. Marknadsvärdet på såväl Empirs aktie som Xavi Solutions har ungefär dubblerats som en av flera konsekvenser av åtgärden inklusive den ökade transparens som särnoteringen har inneburit.

Som en följd av utdelningen som Empirs styrelse har föreslagit extra stämman sjunker Empirs ägande från 31,3% till 7,3 % av rösterna i Xavi Solutions, som därigenom inte längre blir ett intressebolag till Empir. Xavi Solutions har tillförts egna resurser för sin framdrift utan att i något avseende vara i beroendeställning av en huvudägare som Empir. Betydande löpande förvaltningskostnader inbesparas därmed årligen från januari 2022.

Rörelseresultatet är positivt, 0,9 mkr (0,4), för perioden januari till september och vi ser att vi är på rätt väg, även om fjärde kvartalet kan vara krävande. Konjunkturen är fortsatt god och har hjälpt oss i vårt omställningsarbete under 2021 och det inger viss tillförsikt inför 2022. Xavi Solutions redovisar en nettoomsättning om 87,8 mkr, vilket är något lägre än förväntat. Roligast är att rörelseresultatet samtidigt ökar från 373 tkr till 906 tkr.

Xavi Solutions är, som följd av förvärven av rörelserna Frontwalker och Tavana, skuldsatt med en räntebärande nettoskuld per sista september om ca 32 mkr och vår likvidsituation kan från tid till annan bli ansträngd. Vi ägnar en hel del fokus på detta och har även löst ut externa amorteringslån samt omförhandlat ett nytt låneavtal med långivaren Empir, som tidigare kommunicerats. Detta ger Xavi Solutions större finansiell frihet men också begränsningar kring kommande utdelningar och amorteringar. Det nya lånet är villkorat godkännande på extra stämma både i Empir och i Xavi Solutions.

Xavi Solutions har en uttalad, i huvudsak, organisk utvecklingsplan, finansiella mål och lånevillkor som prioriterar utdelningar och amorteringar. Men, i mån av tillgång till finansiering och en acceptabel värdering av Xavi-aktien, är vi fortsatt redo för förvärv, speciellt på de orter där vi är en mindre aktör. Vi mår bra av tillväxt, speciellt på västkusten där vi gärna skulle se en etablering i någon form.

Xavi Solutions har kommunicerat att vi avyttrat micropumpverksamheten, bytt namn från Xavitech AB till Xavi Solutionnode AB, oförändrat aktienamn Xavi och fortsatt noterad på Nordic SME. Xavi Solutions driver och rapporterar två affärssegment Solve och Serve samt det noterade ägarmoderbolaget Xavi Solutionnode AB. Vi har stort fokus på våra två största segment som gör affärer under varumärket Frontwalker respektive Tavana. Vår Ventureverksamhet är i sin linda med små minoritetsinnehav av intressekaraktär vid sidan om, samtidigt som vi bygger vidare på vår konsultativa huvudaffär.

Xavi Solutions genomför i samband med budgetarbetet inför 2022, beroende på utfallet av de kommunicerade besluten om nytt låneavtal, förvärvet av en minoritetspost i Designnode samt utdelningen från Empir av vår aktie, en översyn av våra affärsplaner de kommande åren. Eventuella förändringar kommuniceras i särskild ordning.

Styrelsen utgörs av Margareta Strandbacke, ordförande, Lars Save, Pontus Puljner, Peter Ågren, och Lena Sundsvik. Koncernledningen i Xavi Solutions består av Lars Save, VD och koncernchef, Torbjörn Nilsson, CFO, Brita Lindblad, ekonomichef, Babak Sahraee, VD Tavana IT och Nicklas Raask, VD och koncernchef Frontwalker Group.

Som vi tidigare har kommunicerat antog styrelsen nya finansiella mål i början av året och har etablerat resultat efter schablonskatt, "Earnings" som koncernens viktigaste nyckeltal och vi arbetar utifrån följande mål:

· Xavi Solutions ska ha en i huvudsak organisk tillväxtstrategi och vara vinst- och utdelningsmaximerande.

· Xavi Solutions ska nå en nettoomsättning om cirka 166 mkr i slutet av 2023.

· Xavi Solutions ska nå en "Earning", om cirka 11 mkr, motsvarande ca 6,6 % av omsättningen i slutet av 2023.

Xavi Solutions utdelningspolicy för verksamhetsåren 2021 och framåt är att ca 60 % av årets resultat ska delas ut till aktieägarna och ca 40 % användas till amortering av förvärvslånet till Empir Group AB samt nyinvesteringar i verksamheten. Förutsatt att koncernens situation i övrigt så tillåter.

Vaccineringen har kommit en bra bit på väg nu avseende Coronapandemin vilket naturligtvis är positivt för oss. Marknadsläget är positivt och tillväxten på väg tillbaka. Vi följer utvecklingen nära och kommer att anpassa oss för att kunna åstadkomma en så bra värderesa som möjligt för våra aktieägare.

Utsikter

När vi tittar framåt är vår bedömning att IT-marknaden kommer att återgå till det normaltillstånd som rått i många år, det vill säga att efterfrågan på IT-konsulter är större än utbudet. Ännu återstår mycket att göra i den digitaliseringsprocess som pågår inom snart sagt alla slags verksamheter och som driver efterfrågan av IT-tjänster och bristen på tillgänglig IT-kompetens är ett strukturellt problem som ännu inte har fått sin lösning.

Den omställning till distansarbete som nu sker i samhället bedömer vi kan leda till att många kunder redan vid upphandlingstillfället öppnar upp för möjligheten till leverans på distans, även efter det att restriktionerna om social distansering hävts. Konsekvensen blir i så fall att de geografiska avgränsningarna på marknaden delvis luckras upp, vilket skulle innebära nya affärsmöjligheter men även ökad konkurrens. På en sådan marknad kommer det att bli än viktigare att utveckla och kommunicera sin unicitet, både vad gäller teknisk expertis och branscherfarenhet. För Xavi Solutions innebär det en möjlighet att dra fördel av det faktum att vi är en grupp bestående av självständiga enheter, genom att tydligare än idag lyfta fram den expertis och inriktning som finns inom respektive verksamhetsbolag. Vi ser även att distansarbetestrenden ökar våra möjligheter att sälja in vår modell för helhetsåtaganden kring systemutveckling och systemförvaltning med leverans från våra hemkontor. Xavi Solutions har sedan tidigare en tydligt uttalad ambition att öka andelen inhouse-åtaganden, och vi räknar med att den ökade acceptansen för distansarbete kommer att underlätta den förflyttningen.

Lars Save, VD Xavi Solutionnode AB

Denna information är sådan information som Xavi Solutionnode AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 november 2021 kl. 8:30 CET.

För mer information vänligen kontakta:

Lars Save, styrelseledamot och VD

[email protected]

+46 70 590 1822

Kort om Xavi Solutionnode AB (publ)

Xavi Solutionnode-koncernen, som är ett publikt bolag listat på NGM Nordic SME sedan 2017 har till föremål att huvudsakligen investera i informationsteknologi. Den huvudsakliga verksamheten sker i det helägda dotterbolaget Frontwalker Group AB och Tavana IT AB.

Frontwalker och Tavana erbjuder resurs- och kompetensförstärkning inom systemutvecklingsprocessens alla faser, helhetsåttaganden kring utveckling och förvaltning av stora kundspecifika IT-system samt för bemanning av IT-support. Frontwalker bedrivs i självständiga dotterbolag i Malmö, Stockholm, Uppsala och Sundsvall och sysselsätter ca 130 medarbetare.


Om Xavi Solutionnode

Prenumerera

Få löpande information från Xavi Solutionnode via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn XAVI-B ISIN-kod SE0003088541