Xavitechs kvartalsrapport jan - sept 2017

Nettomsättningen uppgick till 3 169 tkr (2 261 tkr) en ökning med 40% jämfört med samma period 2016

Orderingången under perioden uppgick till 3 277 tkr (1 818 tkr) en ökning med 80%

Resultatet uppgick till -882 tkr (-777 tkr).

Resultatet för perioden är belastat med reservering av osäkra fordringar om 346 tkr i enlighet med tidigare rapporterad befarad kundförlust

Tecknat distributionsavtal med Paramair i tyskland

VD kommentar

Orderingången har varit fortsatt god under det tredje kvartalet och ackumulerat så är den 80% över föregående år. Glädjande är att ökningarna i orderingången kommer från flertalet av Xavitechs kunder under kvartalet. Analysutrustning för kretskortstillverkning harfortfarande en bra trend och har även den bidragit positivt till orderingången under det tredjekvartalet.

Nettoomsättningen fortsätter i en positiv trend till följd av den ökade orderingången. Faktorer som spelar in till ett negativt resultat beror till stor del på de ackumulerade marknadsinsatser, noteringskostnader och reserveringen av den befarade kundförlusten om 346 Tkr.

Det ökade negativa kassaflödet beror på justeringen av kundfordringar på grund av den potentiella förlusten till Apnicure, samt att bolaget fortsätter att amortera på lån till Norrlandsfonden. Bolaget har utöver kassan även en outnyttjad checkkredit på 1Mkr.

Xavitech har ett fortsatt starkt intresse från distributörer och har senaste tiden tecknat ytterligare två stycken distributörsavtal. Dessa är en direkt effekt av de marknadsinsatser på olika branschmässor Xavitech gjorde under det föregående kvartalet, där intresset för Xavitech och våra produkter har varit stort.

Xavitechs distributörer fortsätter att hitta intressanta projekt med bra potential, där våra pumpar utvärderas. Tillsammans med vår kinesiska distributör i Shanghai var representerade vi vår teknologi på en mässa under augusti, där det tydligt visade sig att Xavitechs pumpar väcker intresse. På plats under mässan togs flera intressanta kontaktar med intressanta möjligheter, och där potentiella storkunder redan nu har startat tester med Xavitechs pumpar för befintliga produkter.

Utvecklingsarbetet inom det finansierade projektet Horizon2020 fortlöper enligt plan. Målsättningen är att kunna presentera en ny pumpmodell inom snar framtid. Den nya modellen kommer kunna öppna dörrar till nya applikationer och marknader, framförallt utifrån dess storlek och nya teknologi. Projektet utmanar och utvecklar en traditionell teknik samt möter framtidens efterfrågan på en ännu mindre mikropumpar. Xavitech är stolt över att vara en del av projektet och att driva utvecklingen på en global marknad för framtidens applikationer.

Härnösand, 17 oktober 2017

För mer information kontakta:

Jonathan Grip, VD
0708 47 46 71
[email protected]

Denna information är sådan information som Xavitech AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 oktober 2017.

Hemsida: www.xavitech.com

Kort om Xavitech

Xavitech som är listat på NGM Nordic MTF har utvecklat och patenterat en unik skalbar pumpteknologi som för närvarande har sitt huvudsakliga användningsområde inom gas analys för miljö-, industri- och medicintekniska produkter. Med ett patenterat inbyggt, optiskt styrsystem och intelligent mjukvara erhålls marknadsledande livslängd och unika möjligheter till miniatyrisering och kostnadsrationalisering. Xavitech erbjuder pumpar, utvecklingstjänster och licensiering av teknologi. Genom att paketera kundanpassade funktionslösningar i den inbyggda mjukvaran i pumpen erhåller kunderna unika fördelar.


Om Xavi Solutionnode

Prenumerera

Få löpande information från Xavi Solutionnode via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn XAVI-B ISIN-kod SE0003088541