REGMAR

Xavitech Delårsrapport januari - juni 2021

PRESSMEDDELANDE

Härnösand, 19 augusti 2021

DELÅRSRAPPORT

Januari - Juni 2021

  • Nettoomsättningen uppgick till 62,8 (1,7) mkr
  • Rörelseresultatet uppgick till 0,7 (1,0) mkr
  • Resultat efter skatt uppgick till -0,4 (0,0) mkr
  • Resultat per aktie uppgick till -0,01 (0,00) kr

April - Juni 2021

  • Nettoomsättningen uppgick till 30,1 (0,6) mkr
  • Rörelseresultatet uppgick till -0,4 (0,2) mkr
  • Resultat efter skatt uppgick till -0,9 (-0,2) mkr
  • Resultat per aktie uppgick till -0,03 (-0,01) kr

VD ORD

Det första halvåret har gått ungefär som vi själva hade räknat med, generellt så är det andra kvartalet ofta mer utmanande än det första men vi tycker att det håller ihop på ett bra sätt. Rörelseresultatet är positivt för perioden och vi ser med tillförsikt fram mot det andra halvåret. Fortfarande finns det dock utmaningar som indirekt är kopplade till Corona pandemin men vi känner att vi rör oss i rätt riktning med en fortsatt god efterfrågan inom både IT-systemutveckling som förvaltnings- och supporttjänster.

Xavitechs helägda dotterbolag Frontwalker har en målsättning att växa organiskt men dyker det upp möjligheter till tilläggsförvärv som skulle stärka våra dotterbolag så är vi beredda att agera. Frontwalker har en rörelsemarginal på ca 4 % (se not 4 i bifogad rapport) och den känner vi är klart möjlig att förbättra, detsamma gäller då även för Xavitech som koncern. Känslan just nu är helt klart positiv, både på lång som kort sikt då vi har påbörjat rekrytering av flera nyckelpersoner som kan vara med och realisera Frontwalkers tillväxtresa de kommande åren. Frontwalker har bara börjat sin resa mot högre omsättning och förbättrade rörelsemarginaler.

Frontwalker har under det andra kvartalet förvärvat bolaget Racasse av Empir Apply (helägt dotterbolag till vår huvudägare Empir Group). Vi är helt övertygade om att Racasse kommer att passa in mycket bra i Frontwalker och kommer att bidra positivt till resultatet. För mer information om Racasse se avsnittet om Frontwalker under "Marknad och kunder".

Efter rapportperiodens slut offentliggjorde vi att det kommer att ske ett byte av VD i Frontwalker Group. Anders Hibell (nuvarande VD) blir styrelseordförande och Nicklas Raask kommer att tillträda som VD senast den 1 oktober 2021. Nicklas Rask har, under det senaste halvåret, arbetat tillsammans med nuvarande ledning i Frontwalker i syfte att ta Frontwalker till nästa nivå över kommande 3-årsperiod så detta är inte någon dramatisk förändring och vi är helt övertygade om att detta blir en mycket bra lösning för Frontwalker. För mer information om Nicklas Rask så finns pressmeddelandet på vår hemsida.

Xavitech koncernen består idag av det på Nordic SME listade moderbolaget Xavitech AB, och de helägda dotterbolagen IT-koncernen Frontwalker Group, med dotterbolagen Tavana IT, Frontwalker Uppsala, Frontwalker Sundsvall, Frontwalker Malmö, och MSC Solutions, samt Xavitech Micropumps.

Xavitech Micropumps har en tillväxt på ca 30 % för det första halvåret och för det andra kvartalet ca 45 % tillväxt med ett rörelseresultat i paritet med föregående år, se Not 4 i bifogad rapport. Även Micropumps har fortsatt utmaningar kopplade till pandemin men även här ser vi ljuset i tunneln. Efter rapportperioden har Xavitech ingått avtal om avyttring av samtliga aktier i Xavitech Micropumps. Då VD i Micropumps är köparen så omfattas transaktionen av Leo reglerna och ska då underställas en extra bolagsstämma den 30 augusti. Denna avyttring är ett led i den fokusering som Xavitech gör mot IT-konsultverksamhet. Mer information om denna avyttring finns på sidan 21 i bifogad rapport under väsentliga händelser efter rapportperiodens slut.

Som vi tidigare har kommunicerat så antog styrelsen nya finansiella mål i början av året och har etablerat resultat efter schablonskatt, "Earnings" som koncernens viktigaste nyckeltal och vi arbetar utifrån följande mål:

· Xavitech ska ha en i huvudsak organisk tillväxtstrategi och vara vinst- och utdelningsmaximerande.

· Xavitech ska nå en nettoomsättning om cirka 166 mkr i slutet av 2023.

· Xavitech ska nå en "Earning", om cirka 11 mkr, motsvarande ca 6,6 % av omsättningen i slutet av 2023.

Xavitechs utdelningspolicy för verksamhetsåren 2021 och framåt är att ca 60 % av årets resultat ska delas ut till aktieägarna och ca 40 % användas till amortering av förvärvslånet till Empir Group AB samt nyinvesteringar i verksamheten. Förutsatt att koncernens situation i övrigt så tillåter.

Vaccineringen har kommit en bra bit på vägen nu avseende Corona pandemin vilket naturligtvis är positivt för oss. Vi följer utvecklingen och kommer att anpassa oss för att kunna åstadkomma en så bra värderesa som möjligt för våra aktieägare.

Marknad och kunder

Coronapandemin går mot sitt slutskede och det mesta är åter i "det nya normala". Större acceptans för online-möten ger nya möjligheter att effektivisera kundmöten och även ta affärer som inte nödvändigtvis ligger geografiskt nära. Trots utmaningar ser vi positivt på framtiden och med stor tillförsikt.

Utsikter

När vi tittar framåt är vår bedömning att IT-marknaden kommer att återgå till det normaltillstånd som rått i många år, det vill säga att efterfrågan på IT-konsulter är större än utbudet. Ännu återstår mycket att göra i den digitaliseringsprocess som pågår inom snart sagt alla slags verksamheter och som driver efterfrågan av IT-tjänster och bristen på tillgänglig IT-kompetens är ett strukturellt problem som ännu inte har fått sin lösning.

Den omställning till distansarbete som nu sker i samhället bedömer vi kan leda till att många kunder redan vid upphandlingstillfället öppnar upp för möjligheten till leverans på distans, även efter det att restriktionerna om social distansering hävts. Konsekvensen blir i så fall att de geografiska avgränsningarna på marknaden delvis luckras upp, vilket skulle innebära nya affärsmöjligheter men även ökad konkurrens. På en sådan marknad kommer det att bli än viktigare att utveckla och kommunicera sin unicitet, både vad gäller teknisk expertis och branscherfarenhet. För Frontwalker Group innebär det en möjlighet att dra fördel av det faktum att vi är en grupp bestående av självständiga enheter, genom att tydligare än idag lyfta fram den expertis och inriktning som finns inom respektive verksamhetsbolag. Vi ser även att distansarbetestrenden ökar våra möjligheter att sälja in vår modell för helhetsåtaganden kring systemutveckling och systemförvaltning med leverans från våra hemkontor. Frontwalker Group har sedan tidigare en tydligt uttalad ambition att öka andelen inhouse-åtaganden, och vi räknar med att den ökade acceptansen för distansarbete kommer att underlätta den förflyttningen.

För Micropumps så bedömer vi att behovet av utrustning inom patientvård kommer att vara fortsatt högt under en lång tid framöver för att stå bättre rustade inför nästa möjliga pandemi, vilket ger oss en stor potential att växa inom det segmentet. Målsättningen är fortsatt att växa organiskt med många nya projekt och kunder i lagom storlek och det finns ingenting som motsätter att det ska falla väl ut. Marknadens behov av pumpar ökar kontinuerligt och vi är väl positionerade för att växa och ta marknadsandelar. Efter rapportperioden har Xavitech ingått avtal om avyttring av samtliga aktier i Xavitech Micropumps. Då VD i Micropumps är köparen så omfattas transaktionen av Leo reglerna och ska då underställas en extra bolagsstämma den 30 augusti. Denna avyttring är ett led i den fokusering som Xavitech gör mot IT-konsultverksamhet. Mer information om denna avyttring finns på sidan 21 i bifogad rapport under väsentliga händelser efter rapportperiodens slut.

Torbjörn Nilsson, VD Xavitech AB

Denna information är sådan information som Xavitech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 augusti 2021 kl. 8:30 CET.

För mer information vänligen kontakta:

Torbjörn Nilsson, VD

[email protected]

+46 70 497 57 41

Kort om Xavitech (publ)

Xavitech-koncernen, som är ett publikt bolag listat på Nordic SME sedan 2017 har till föremål att huvudsakligen investera i informationsteknologi och industriella digitala sensor och styrsystem för flödeskontroll av gaser och vätskor. Den huvudsakliga verksamheten sker i de två helägda dotterbolagen Frontwalker Group AB och Xavitech Micropumps AB.

Frontwalker erbjuder resurs- och kompetensförstärkning inom systemutvecklingsprocessens alla faser, helhetsåttaganden kring utveckling och förvaltning av stora kundspecifika IT system samt för bemanning av IT support. Frontwalker bedrivs i självständiga dotterbolag i Malmö, Stockholm, Uppsala och Sundsvall och sysselsätter ca 130 medarbetare.

Xavitech Micropumps bedriver kvalificerad teknisk utveckling av patenterade digitala sensor och styrsystem med huvudsaklig användning inom gas analys i Härnösand.


Om Xavi Solutionnode

Prenumerera

Få löpande information från Xavi Solutionnode via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn XAVI-B ISIN-kod SE0003088541