REGMAR

Xavi Solutions delårsrapport Januari-Mars 2023

PRESSMEDDELANDE

Stockholm, 11 maj 2023

 DELÅRSRAPPORT

 Fördubblat EBIT-resultat under första kvartalet; förbättring från +0,6 mkr till +1,2 mkr.

Januari- Mars 2023

  • Nettoomsättningen uppgick till 31,0 (32,6) mkr
  • EBITA-resultatet uppgick till 1,2 (1,1) mkr
  • Rörelseresultatet uppgick till 1,2 (1,1) mkr
  • Resultat efter skatt uppgick till 1,2 (0,6) mkr
  • Resultat per aktie uppgick till 0,01 (0,02) kr

VD ORD

Xavi Solutions dubblar vinsten och ökar rörelseresultatet med 7,2% i Q1 trots lågkonjunktur och viss marknadsavmattning. Xavi Solutions står i det närmaste skuldfritt, med stärkt rörelse-finansiering och är redo för tillväxt. Förvärvsaktiviteter i fokus där minoritetsandel i Tavana förvärvats och flertalet aktiva bolagsdialoger etablerats under perioden. Nytt huvudkontor etablerat i Stockholm där samtliga affärsenheter har samlokaliserats. Frontwalker förbättrar affärstrukturen och får utmärkelsen som #14 på listan över Sveriges Bästa Arbetsplatser inom medelstora organisationer.

Dubblerad vinst i Q1, stärkta nyckeltal och nya finansiella mål

Efter hårt arbete under 2022 inklusive genomförda emissioner är Xavi Solutions nu etablerat på en ny finansiell nivå. Under Q1 genereras en vinst om +1,2 mkr vilket är en dubblering jämfört med motsvarande period 2022. Optimering och transformation ger effekt där vårt rörelseresultat förbättrats med +7,2%, tack vare vårt förbättringsarbete, ökad effektivitet och sänkta räntekostnader. Optimering och effektivisering behöver fortgå för att nå våra mål och öka lönsamheten, men vi har nu fått upp farten med en lättare ryggsäck. Soliditeten har stärkts under perioden från 58,1% till 62,2%.

Nya finansiella mål har per den 17 januari 2023 kommunicerats, där vi i slutet av 2025 räknar med att nå en nettoomsättning om 154 mkr och ett EBITA-resultat om +11 mkr (ca 7%). Vi arbetar oförtrutet vidare långsiktigt med såväl investeringar i verksamheten som framtida förvärv, vilket framöver kommer ge möjlighet till utdelning i enlighet med vår utdelningspolicy.

Marknadsfokus, avmattning på marknaden och hög konkurrens

Vårt fokus på vissa utvalda branscher och kunder däri ger positiv effekt. Våra topp 5 branscher utgör 81% av vår totala omsättning med offentlig sektor (25%), ehälsa/lifescience/medtech (18%) och retail (14%) i topp för helåret 2022. Bank/finans/försäkring/affärsdata växer till 12%. Under perioden har flera avtal och uppdrag landats med bland andra Tullverket, Axfood, Svenska Spel, Göteborgs Stad, Stockholms Stad, UMC, DIGG, IF, Synsam och Anticimex. Marknaden mattas dock av givet lågkonjunkturen och konkurrensen ökar vilket märks av i samtliga verksamhetssegment, med störst påverkan i segment Serve där omsättningen minskat med 18%. Segment Solve ökar omsättningen med +14% och resultatet med +10% under perioden. Marknaden är volatil där en förändring hos en kund också påverkar positivt för det bolag som bäst matchar kundens behov.

Great Place to Work certifiering, Sveriges bästa arbetsplats 2023 och fusion

Den förändringsresa koncernen genomgår kan också visualiseras genom den Great Place To Work certifiering dotterbolaget Frontwalker på nytt fått med kraftig förbättring inom samtliga områden med ett Trust Index på hela 92% jämfört med 78% 2021. I mars 2023 erhölls den högsta certifieringsnivån Sveriges Bästa Arbetsplats 2023 där bolaget rankades som nummer 14 inom medelstora organisationer med mellan 50-249 medarbetare - något vi är mäkta stolta över! Frontwalkerkoncernen har under perioden påbörjat fusion genom absorption av lokala dotterbolag i syfte att förenkla och förbättra affärsstrukturen med färre juridiska enheter och ett mer samlat erbjudande. Fusionen förväntas slutföras under sommaren.

Nytt huvudkontor och samlokalisering i Stockholm

Under det senaste halvåret har upphandling pågått där ett 50-tal lokalobjekt sonderats och utvärderats. I slutet av mars flyttade Xavi Solutions in i ett nytt huvudkontor på Strandbergsgatan, Kungsholmen, där sedan samtliga affärsenheter i Stockholm samlokaliserats med möjlighet till synergieffekter, kulturbygge och sänkta lokalkostnader. Goda expansionsmöjligheter för den egna verksamheten såväl som för framtida bolagsförvärv.

Starkt digitaliseringserbjudande mot ett stort, underliggande behov trots lågkonjunktur

Xavi Solutions hjälper onoterade it-bolag att växa, med hjälp av vår erfarenhet och vår noterade aktie på Nordic SME. Xavi Solutions är genom sin portfölj av bolag och varumärken en nischad IT-/techkoncern som erbjuder expertis kring digitalisering, arkitektur, systemutveckling, infrastruktur, förvaltning och support. Den viktigaste tillgången vi har är våra medarbetare - med kompetenta, passionerade och långsiktiga konsulter och tekniska lösningar ger vi våra kunder bästa möjliga värde och leverans. Vi tar ofta funktionella helhetsåtaganden och levererar gärna i agila utvecklingsteam. Kunder ser oss ofta som strategisk partner genom vår starka verksamhetskompetens kombinerat med djup kunskap om dagens och morgondagens digitala teknologi där kundens behov möts av konkreta lösningar. Givet digitaliseringen i samhället, teknologiutvecklingen, det ackumulerade utvecklingsbehovet efter pandemin, moderniseringsbehov av äldre system samt ökade cybersäkerhetshot är vårt erbjudande helt rätt i tiden. Vi är ödmjuka inför den tid och affärsmiljö vi agerar i, men vet att vi löser affärskritiska problem för såväl mindre som större kunder och gör världen lite bättre varje dag. Digitaliseringen bör för Sverige, rätt hanterat, innebära en snabbare väg ur den lågkonjunktur som stundar.

2023 har startat - ett spännande år med nya möjligheter för såväl aktieägare, kunder, medarbetare som partners. Välkommen med!

Nicklas Raask, VD / Koncernchef Xavi Solutionnode AB

För mer information vänligen kontakta:

Nicklas Raask

VD/Koncernchef

[email protected]

Mobil +46 766 210 111

Växel +46 8 60 10 100

Denna information är sådan information som Xavi Solutionnode AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 maj 2023 kl. 8:30 CET.

Kort om Xavi Solutionnode AB (publ)

Xavi Solutionnode-koncernen, är noterat på NORDIC SME sedan 2017 har till föremål att huvudsakligen investera i informationsteknologi, systemutveckling och IT support och Service. Verksamheten bedrivs i huvudsak i självständiga dotterbolag, främst Frontwalker Group AB och Tavana IT AB.

Frontwalker och Tavana erbjuder resurs- och kompetensförstärkning inom systemutvecklingsprocessens alla faser, helhetsåttaganden kring utveckling och förvaltning av stora kundspecifika IT-system samt för bemanning av IT-support. Frontwalker bedrivs i självständiga dotterbolag i Malmö, Stockholm, Uppsala och Sundsvall och sysselsätter ca 120 medarbetare.


Om Xavi Solutionnode

Prenumerera

Få löpande information från Xavi Solutionnode via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn XAVI-B ISIN-kod SE0003088541