REGMAR

Delårsrapport Q1 2021

PRESSMEDDELANDE

Härnösand, 12 maj 2021

Januari - Mars 2021

· Nettoomsättningen uppgick till 32,8 (1,0) mkr

· Rörelseresultatet uppgick till 1,0 (0,8) mkr

· Resultat efter skatt uppgick till 0,5 (0,2) mkr

· Resultat per aktie uppgick till 0,01 (0,02) kr

VD ORD

Det första hela kvartalet med Frontwalker Group som dotterbolag har gått något bättre än vi själva hade räknat med. Fortfarande finns det utmaningar kopplat till Corona-pandemin men vi känner att vi rör oss i rätt riktning. Vår obeläggning har minskat inom Frontwalker och vi har, under kvartalet inte mottagit något korttidspermiteringsstöd vilket känns bra. Frontwalker har en målsättning att växa organiskt men dyker det upp möjligheter till tilläggsförvärv som skulle stärka våra dotterbolag så är vi beredda att agera. Frontwalker har en rörelsemarginal på ca 5 % (se not 4 i denna rapport) och den känner vi är klart möjlig att förbättra under kommande kvartal. Detsamma gäller då förstås för Xavitech som koncern, en rörelsemarginal på ca 3 % är ok just nu men även här känner vi att kommande kvartal bör visa en högre rörelsemarginal. Känslan just nu är helt klart positiv, både på lång som kort sikt även om marknaden är lite skakig fortfarande på grund av Corona-pandemin.

Xavitech koncernen består idag av det på Nordic SME listade moderbolaget Xavitech AB, och de helägda dotterbolagen IT-koncernen Frontwalker Group med dotterbolagen Tavana IT, Frontwalker Uppsala, Frontwalker Sundsvall, Frontwalker Malmö, och MSC Solutions samt Xavitech Micropumps.

För Xavitech Micropumps så går det första kvartalet bättre än förra året med en tillväxt på ca 20 %. Även lönsamheten är bättre jämfört med föregående år, se Not 4 i denna rapport. Rörelsemarginalen uppgår även i detta segment till ca 5 % vilket också är en ökning jämfört med föregående år. Även Micropumps har fortsatt utmaningar kopplat till pandemin men även här ser vi ljuset i tunneln.

Som vi tidigare har kommunicerat så har styrelsen antagit nya finansiella mål och etablerat resultat efter schablonskatt, "Earnings" som koncernens viktigaste nyckeltal och vi arbetar utifrån följande mål:

· Xavitech ska ha en i huvudsak organisk tillväxtstrategi och vara vinst- och utdelningsmaximerande.

· Xavitech ska nå en nettoomsättning om cirka 166 mkr i slutet av 2023.

· Xavitech ska nå en "Earning", om cirka 11 mkr, motsvarande ca 6,6 % av omsättningen i slutet av 2023.

Xavitechs utdelningspolicy för verksamhetsåren 2021 och framåt är att ca 60 % av årets resultat ska delas ut till aktieägarna och ca 40 % användas till amortering av förvärvslånet till Empir Group AB samt nyinvesteringar i verksamheten. Förutsatt att koncernens situation i övrigt så tillåter.

Xavitech koncernen redovisar enligt IFRS för första gången i denna kvartalsrapport då vi gått från K3 till just IFRS.

Vaccineringen har kommit en bit på vägen nu avseende Corona pandemin vilket naturligtvis är positivt för oss. Vi följer utvecklingen och kommer att anpassa oss för att kunna åstadkomma en så bra värderesa som möjligt för våra aktieägare.

Marknad och kunder

Trots utmaningar, framför allt till följd av Coronapandemin, ser vi positivt på framtiden och med stor tillförsikt. Vi ser en viss återhämtning på konsultmarknaden under kvartalet och även Micropumps följer sin plan.

Utsikter

När vi tittar framåt är vår bedömning att IT-marknaden kommer att återgå till det normaltillstånd som rått i många år, det vill säga att efterfrågan på IT-konsulter är större än utbudet. Hur lång tid det kommer att ta beror mycket på hur fort vaccineringen mot Covid-19 går. Ännu återstår mycket att göra i den digitaliseringsprocess som pågår inom snart sagt alla slags verksamheter och som driver efterfrågan av IT-tjänster och bristen på tillgänglig IT-kompetens är ett strukturellt problem som ännu inte har fått sin lösning.

Den omställning till distansarbete som nu sker i samhället bedömer vi kan leda till att många kunder redan vid upphandlingstillfället öppnar upp för möjligheten till leverans på distans, även efter det att restriktionerna om social distansering hävts. Konsekvensen blir i så fall att de geografiska avgränsningarna på marknaden delvis luckras upp, vilket skulle innebära nya affärsmöjligheter men även ökad konkurrens. På en sådan marknad kommer det att bli än viktigare att utveckla och kommunicera sin unicitet, både vad gäller teknisk expertis och branscherfarenhet. För Frontwalker Group innebär det en möjlighet att dra fördel av det faktum att vi är en grupp bestående av självständiga enheter, genom att tydligare än idag lyfta fram den expertis och inriktning som finns inom respektive verksamhetsbolag. Vi ser även att distansarbetestrenden ökar våra möjligheter att sälja in vår modell för helhetsåtaganden kring systemutveckling och systemförvaltning med leverans från våra hemkontor. Frontwalker Group har sedan tidigare en tydligt uttalad ambition att öka andelen inhouse-åtaganden, och vi räknar med att den ökade acceptansen för distansarbete kommer att underlätta den förflyttningen.

Behovet av utrustning inom patientvård kommer att vara fortsatt högt under en lång tid framöver för att stå bättre rustade inför nästa möjliga pandemi, vilket ger oss en stor potential att växa inom det segmentet. Målsättningen är fortsatt att växa organiskt med många nya projekt och kunder i lagom storlek och det finns ingenting som motsätter att det ska falla väl ut. Marknadens behov av pumpar ökar kontinuerligt och vi är väl positionerade för att växa och ta marknadsandelar.

Torbjörn Nilsson, VD Xavitech AB

Denna information är sådan information som Xavitech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 maj 2021 kl. 8:30 CET.

För mer information kontakta:

Torbjörn Nilsson, Verkställande direktör Xavitech AB

[email protected]

+46 70 497 57 41

Kort om Xavitech

Xavitech-koncernen, som är listat på Nordic SME, har till föremål att äga och förvalta fast och lös egendom inom huvudsakligen informationsteknologi och industriella digitala sensor och styrsystem. Xavitech har idag verksamhet i det helägda dotterbolaget Xavitech Micropumps AB samt i det 49%-iga innehavet i intressebolaget Frontwalker Group AB.

Xavitech Micropumps AB har utvecklat och patenterat en unik skalbar digital pumpteknologi, som för närvarande har sitt huvudsakliga användningsområde inom gas analys för miljö-, industri- och medicintekniska produkter.

Frontwalker Group erbjuder resurs- och kompetensförstärkning inom systemutvecklingsprocessens alla faser, helhetsåtaganden kring utveckling och förvaltning av stora kundspecifika IT-system samt tjänster för bemanning av IT-support. Verksamheten bedrivs i självständiga dotterbolag i Stockholm, Uppsala, Malmö och Sundsvall och sysselsätter ca 120 medarbetare.


Om Xavi Solutionnode

Prenumerera

Få löpande information från Xavi Solutionnode via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn XAVI-B ISIN-kod SE0003088541