REGMAR

Xavi Solutions Bokslutskommuniké januari-december 2023

PRESSMEDDELANDE

Stockholm, 8 februari 2024

DELÅRSRAPPORT

Genomförda strukturförändringar har positiv effekt. EBITA-förbättring under Q4 från -0,7 mkr till +1,8 mkr.

Oktober - December 2023

  • Nettoomsättningen uppgick till 22,7 (30,8) mkr
  • EBITA-resultatet uppgick till 1,8 (-0,7) mkr
  • Rörelseresultatet uppgick till 1,8 (-29,6) mkr
  • Resultat efter skatt uppgick till 1,8 (-30,8) mkr
  • Resultat per aktie uppgick till 0,01 (-0,23) kr

Januari - December 2023

  • Nettoomsättningen uppgick till 98,1 (116,6) mkr
  • EBITA-resultatet uppgick till -8,5(-1,0) mkr
  • Rörelseresultatet uppgick till -8,5 (-29,9) mkr
  • Resultat efter skatt uppgick till -8,7 (-32,1) mkr
  • Resultat per aktie uppgick till -0,07 (-0,40) kr

VD ORD

Kvartalet har präglats av ett intensivt arbete med framåtriktade försäljningsinsatser och en fortsatt anpassning av nivån på våra administrativa kostnader. I Stockholm har vi genomfört flytt till en mindre, mer centralt belägen, och mer kostnadseffektiv lokal. Här har vi även rekryterat en ny operativ ledning som kommer att bidra till ytterligare ökat fokus på försäljning under 2024. Vi lyckas vinna flera nya affärer och vi märker av det mer pressade konjunkturläget med hård konkurrens, med prissänkningar som följd. 

Affärsområdet Solve, där Frontwalker ingår, levererar ett starkt resultat under perioden. Det är framför allt våra förvaltningsåtaganden, stabila kundrelationer och ett otroligt driv i försäljningsarbetet som gör att vi lyckats hantera konjunkturen på ett bra sätt inom affärsområdet.

Beläggningen har varit stabil och verksamheten har inte påverkats negativt av det omfattande förändringsprogram som genomförts under hösten, utan snarare tvärtom. Det finns numera en stark positiv vilja och kraft att driva verksamheten framåt i alla våra ingående bolag. Vi har anställt en ny operativ ledning i Stockholm som också kommer in och bidrar inför 2024. I och med att kunderna öppnat upp för distansarbete kan vi leverera bästa teamet utan hänsyn till geografisk placering. Inom affärsområdet ser vi en omsättningsminskning på endast 5% under perioden vilket ligger på en fullt acceptabel nivå. Rörelseresultatet korrigerat för strukturkostnader är ca 25% bättre jämfört med samma period föregående år.

Inom affärsområdet Serve har vi fortsatta utmaningar med beläggning av våra konsulter och ett sviktande kundunderlag. Den förväntade återhämtningen har ännu inte skett i den omfattning vi önskat under det senaste kvartalet, utan segmentet har fortsatt präglats av nedskärningar hos våra kunder.

Vi har, inom Serve, en omsättningsminskning under perioden, som i och för sig ligger i paritet med marknaden i stort för denna typ av tjänster, men självklart påverkar det oss negativt på helheten. Segmentet har minskat med ca 30% jämfört med förgående år.

Vår bedömning är att det kommer att ta tid att återhämta oss från förlusten av flera större kunder på marknaden, när dessa vid samma tillfälle minskar sina behov av support- och tekniktjänster.

Trots hårt arbete med ökade resurser på försäljning mot nya marknader och en rad andra åtgärder har vi inte riktigt lyckats att vända årets negativa utveckling av affärsområdets tjänster på ett tillfredställande sätt. Vi ser dock redan nu signaler som får oss att tro på en vändning och att vi succesivt lyckas vända årets tapp inom affärsområdet.

Sammantaget, står vi väl rustade och redo att möta 2024, och med en förnyad tillförsikt. Vi har nu en anpassad kostnadskostym, nya ändamålsenliga lokaler i centrala Stockholm och en ny ledning i ett av våra Stockholmsbolag. I tillägg med lägre inflation och räntor, tror vi att våra kunders möjligheter till fortsätt investering i digitaliseringsprocessen kommer att öka. Den positiva viljan och drivet som genomsyrar samtliga delar av vår verksamhet har självklart en stor betydelse för vår framtida tillväxt. Vi ser nu fram emot en ny tid där vi kan lägga 2023 år bakom oss. Våra långsiktiga finansiella mål kvarstår oförändrade, men kan komma att uppdateras i takt med att effekterna av vårt förändringsarbete får genomslag.

Margareta Strandbacke tf VD / Koncernchef Xavi Solutionnode AB

För mer information vänligen kontakta:

Margareta Strandbacke

tf VD/Koncernchef

[email protected]

Mobil +46 72 522 22 75

Växel +46 8 60 10 100

Denna information är sådan information som Xavi Solutionnode AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 februari 2024 kl. 08:30 CET.

Kort om Xavi Solutionnode AB (publ)

Xavi Solutionnode-koncernen, är noterat på NORDIC SME sedan 2017 har till föremål att huvudsakligen investera i informationsteknologi, systemutveckling och IT support och Service. Verksamheten bedrivs i huvudsak i självständiga dotterbolag, främst Frontwalker Group AB och Tavana IT AB.

Frontwalker och Tavana erbjuder resurs- och kompetensförstärkning inom systemutvecklingsprocessens alla faser, helhetsåttaganden kring utveckling och förvaltning av stora kundspecifika IT-system samt för bemanning av IT-support. Frontwalker bedrivs i självständiga dotterbolag i Malmö, Stockholm, Uppsala, Göteborg och Sundsvall och sysselsätter ca 110 medarbetare.


Om Xavi Solutionnode

Prenumerera

Få löpande information från Xavi Solutionnode via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn XAVI-B ISIN-kod SE0003088541