REGMAR

Xavi Solutions Bokslutskommuniké januari-december 2022

PRESSMEDDELANDE

Stockholm, 8 februari 2023

DELÅRSRAPPORT

Rörelseresultatet i fjärde kvartalet korrigerat för nedskrivningar förbättrades från -0,5 mkr till +0,5 mkr.

Oktober - December 2022

  • Nettoomsättningen uppgick till 30,8 (30,8) mkr
  • Rörelseresultatet uppgick till -29,6 (-0,5) mkr
  • EBITA-resultatet uppgick till -0,7 (-0,5) mkr
  • Resultat efter skatt uppgick till -30,8 (-1,0) mkr
  • Resultat per aktie uppgick till -0,23 (-0,03) kr

Januari - December 2022

  • Nettoomsättningen uppgick till 116,6 (118,5) mkr
  • Rörelseresultatet uppgick till -29,9 (0,4) mkr
  • EBITA-resultatet uppgick till -1,0 (0,4) mkr
  • Resultat efter skatt uppgick till -32,1 (-1,7) mkr
  • Resultat per aktie uppgick till -0,40 (-0,05) kr

VD ORD

Transformationen av Xavi Solutions fortgår efter sommarens fulltecknade emission om totalt 43,7 mkr där Xavi Solutions står i det närmaste skuldfritt, med stärkt rörelsefinansiering och redo för tillväxt. Som en del av den fortsatta transformationen har vissa tillgångsposter omvärderats, vilket inneburit nedskrivningar av goodwill samt vissa aktieinnehav om ca 31 mkr. Under det fjärde kvartalet 2022 bibehålls omsättningsnivån samtidigt som rörelseresultatet förbättras med +1,0 mkr och resultat före skatt med +1,5 mkr jämfört med Q4 2021 exklusive nedskrivningar. För helåret ökar motsvarande omsättning med +1,1 mkr för jämförbara enheter.

Stärkta nyckeltal, nedskrivningar och nya finansiella mål

Under året har Xavi Solutions genomfört två emissioner trots ett tufft finansklimat. Dessa har tillfört eget kapital om 55,2 mkr, kassan har stärkts med 18 mkr, soliditeten har stärkts med 47 procent-enheter och den långfristiga skulden till Empir Group är till fullo reglerad. Våra genomförda impairmenttester visade dock en förskjutning av våra framtida kassaflöden, bl a på grund av omvärldsfaktorer såsom avmattning på marknaden till följd av geopolitiska händelser i och med kriget i Ukraina. Detta har lett till en nedskrivning av bolagets goodwill om 28,9 mkr samt nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar inom segmentet Ventures om ca 2,2 mkr. Årsresultatet, som självklart innebär en stor besvikelse, ger oss tyvärr ingen möjlighet till utdelning. Vi arbetar dock oförtrutet vidare långsiktigt med såväl investeringar i verksamheten som förvärv vilket framöver kommer ge möjlighet till utdelning i enlighet med vår utdelningspolicy. Vid årets utgång uppgick soliditeten till 58,1%. Nya finansiella mål har kommunicerats, per den 17 januari 2023, där vi i slutet av 2025 räknar med att nå en nettoomsättning om 154 mkr och ett EBITA-resultat om +11 mkr (ca 7%).

Förbättrat rörelseresultat och Great Place To Work certifiering

De optimeringsaktiviteter som startades i början av året ger fortsatt effekt där vårt rörelseresultat för jämförbara enheter förbättrats med +1,0 mkr och resultat efter finansiella poster förbättrats med +1,5 mkr under kvartalet, tack vare vårt förbättringsarbete och sänkta räntekostnader. Optimering och effektivisering behöver fortgå för att nå våra mål och öka lönsamheten, men vi har nu fått upp farten med en lättare ryggsäck. Den förändringsresa koncernen genomgår kan också visualiseras genom den Great Place To Work certifiering dotterbolaget Frontwalker på nytt fått med kraftig förbättring inom samtliga områden med ett Trust Index på hela 92% jämfört med 78% 2021.

Ökad omsättning och marknadsfokus

När vi summerar 2022 ser vi att vårt fokus på vissa utvalda branscher och kunder däri ger positiv effekt. Våra topp 5 branscher utgör 81% av vår totala omsättning med offentlig sektor (25%), ehälsa/lifescience/medtech (18%) och retail (14%) i topp. Bank/finans/försäkring/affärsdata växer glädjande till 12%. Vi säljer till 70% direkt mot våra kunder utan mellanhänder och nyttjar långsiktiga, egna ramavtal i en tredjedel av fallen. Omsättningen ökar för helåret med +1,1 mkr för jämförbara enheter till 116,6 mkr. Trots en osäker omvärld med viss avmattning i vissa branscher bibehåller vi vår omsättning under kvartalet.

Ny styrelse

Efter sommarens emission har ägarbilden ritats om och en extra bolagsstämma genomfördes den 26 oktober där bland annat en ny styrelse utsågs. Den nya styrelsen består av Marcus Pettersson (ordf.), Robert Carlén, Anders Hibell, Pär Råghall samt Margareta Strandbacke. En stark ägaragenda kombinerat med tung, industriell kompetens blir tillgångar på vår resa framåt.

Starkt digitaliseringserbjudande mot ett stort, underliggande behov trots lågkonjunktur

Xavi Solutions hjälper onoterade it-bolag att växa tillsammans med oss, med hjälp av vår erfarenhet och vår noterade aktie på Nordic SME. Vi är ett nischat IT-/tech-bolag som erbjuder expertis kring digitalisering, arkitektur, systemutveckling, infrastruktur, förvaltning och support. Vår viktigaste tillgång är våra medarbetare - med kompetenta, passionerade och långsiktiga konsulter och tekniska lösningar ger vi våra kunder bästa möjliga värde och leverans. Vi tar ofta funktionella helhetsåtaganden och levererar gärna i agila utvecklingsteam. Kunder ser oss ofta som strategisk partner genom vår starka verksamhetskompetens kombinerat med djup kunskap om dagens och morgondagens digitala teknologi där kundens behov möts av konkreta lösningar. Givet digitaliseringen i samhället, det ackumulerade utvecklingsbehovet efter pandemin, moderniseringsbehov av äldre system samt ökade cybersäkerhetshot är vårt erbjudande helt rätt i tiden. Vi är ödmjuka inför den tid och affärsmiljö vi agerar i, men vet att vi löser affärskritiska problem för såväl mindre som större kunder och gör världen lite bättre varje dag. Digitaliseringen bör för Sverige, rätt hanterat, innebära en snabbare väg ur den lågkonjunktur som stundar.

Vi tar oss nu tillsammans an 2023 - ett spännande år med nya möjligheter för såväl aktieägare, kunder, medarbetare som partners.

Välkommen med!

Nicklas Raask, VD / Koncernchef Xavi Solutionnode AB

För mer information vänligen kontakta:

Nicklas Raask

VD/Koncernchef

[email protected]

Mobil +46 766 210 111

Växel +46 8 60 10 100

Denna information är sådan information som Xavi Solutionnode AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 februari 2023 kl. 8:30 CET.

Kort om Xavi Solutionnode AB (publ)

Xavi Solutionnode-koncernen, är noterat på NORDIC SME sedan 2017 har till föremål att huvudsakligen investera i informationsteknologi, systemutveckling och IT support och Service. Verksamheten bedrivs i huvudsak i självständiga dotterbolag, främst Frontwalker Group AB och Tavana IT AB.

Frontwalker och Tavana erbjuder resurs- och kompetensförstärkning inom systemutvecklingsprocessens alla faser, helhetsåttaganden kring utveckling och förvaltning av stora kundspecifika IT-system samt för bemanning av IT-support. Frontwalker bedrivs i självständiga dotterbolag i Malmö, Stockholm, Uppsala och Sundsvall och sysselsätter ca 130 medarbetare.


Om Xavi Solutionnode

Prenumerera

Få löpande information från Xavi Solutionnode via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn XAVI-B ISIN-kod SE0003088541