WilLak offentliggör investeringsmemorandum med anledning av nyemission riktad till allmänheten inför dess planerade listning på NGM Nordic MTF

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER.

Med anledning av den förestående nyemissionen riktad till allmänheten om 10 MSEK före emissionskostnader ("Erbjudandet") med möjlighet till nyemission av ytterligare aktier motsvarande 5 MSEK ("Övertilldelningsoptionen") inför listning av Bolagets aktier på NGM Nordic MTF har WilLak AB ("WilLak" eller "Bolaget") idag offentliggjort ett informationsmemorandum som finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.willak.se och på Mangold Fondkommission AB:s ("Mangold") hemsida www.mangold.se. Bolaget har inhämtat teckningsförbindelser från en befintlig aktieägare samt teckningsåtaganden från externa investerare motsvarande 50 procent av Erbjudandet.

WilLak har blivit godkänt för handel på NGM Nordic MTF villkorat av att Bolaget uppfyller NGM:s spridningskrav i anslutning till listning. Första dag för handel beräknas bli den 22 september 2016, under förutsättning av godkännande från NGM.

Aktierna avses att handlas under kortnamnet WIL MTF med ISIN-koden SE0008964266.

Erbjudandet i korthet

  • Erbjudandet innefattar en nyemission om 10 MSEK före emissionskostnader. Därtill finns möjlighet till en Övertilldelningsoption innefattandes nyemission av ytterligare aktier motsvarande 5 MSEK.
  • Teckningskursen i Erbjudandet är 20 kronor per aktie, motsvarande en pre-money värdering på Bolaget om 22,2 MSEK.
  • Lägsta post för anmälan är 300 aktier.
  • Totalt kan 500 000 aktier komma att ges ut genom Erbjudandet och ytterligare 250 000 aktier genom Övertilldelningsoptionen.
  • Anmälningsperioden i Erbjudandet löper från den 29 augusti till och med den 9 september 2016.
  • Teckningsförbindelse om 7,5 procent av Erbjudandet har lämnats av befintlig aktieägare i Bolaget.
  • Teckningsåtaganden om 42,5 procent av Erbjudandet har lämnats av externa investerare.

Bakgrund och motiv för Erbjudandet
WilLak, i dagens regi, bildades i september 2013. I samband med bildandet ingicks ett avtal med en tidigare producent av utfackningsväggar som gav Bolaget rätt att använda patent, know-how och övriga delar kopplade till Bolagets produktion och produkter. Sedan starten har marknaden varit positiv till WilLaks produkter och arbetsmetoder och Bolaget har belönats med en hög efterfrågan på sitt byggsystem. Nu har WilLak identifierat flertalet verksamhetsförbättringar som kommer att öka Bolagets tillväxt och bidra med ökade marginaler, däribland har Bolaget för avsikt att teckna ett avtal avseende flytt av produktionen till en ny fabrik.

För att finansiera den snabba utvecklingen och för att möta marknadens krav har styrelsen beslutat att finansiera expansionen genom emission av nya aktier i samband med Bolagets listning på NGM Nordic MTF.

Orderbok och finansiella siffror i sammandrag

Ort Status Ordervärde
Skövde Pågående 2 500 000
Örebro Pågående 340 000
Linköping Pågående 420 000
Falkenberg Skriven order 800 000
Linköping Skriven order 700 000
Linköping Order i slutförhandling 2 500 000
Trosa Order i slutförhandling 1 300 000
Salem Order i slutförhandling 1 200 000
Trosa Order i slutförhandling 3 200 000
Linköping Order i slutförhandling 3 000 000
Totalt   15 960 000

 

KSEK H1 2016 H1 2015 Helår 2015 Helår 2014
Nettoomsättning 10 018 6 410 18 692 11 497
Tillväxt från föregående period +56,3 % - +62,6 % -
Kostnader 14 349 6 484 20 703 10 989
Rörelseresultat -1 739 -74 826 520
Periodens resultat -1 976 -185 478 359


Martin Axelsson, VD WilLak
Jag är stolt över den snabba utvecklingen vi har åstadkommit i WilLak men nu är det dags att ta nästa kliv i utvecklingen för att möta kundernas efterfrågan på våra produkter. Vi är övertygade om att en kapitalanskaffning kommer vara oss behjälplig genom att bidra med finansiering, rörelsekapital, publicitet och skapa en transparens och ett förtroende gentemot våra kunder. Det anskaffade kapitalet kan sedermera användas för att realisera våra tillväxtambitioner som vi är övertygade kommer gagna såväl investerare som kunder.

Mot bakgrund av ovanstående välkomnar jag dig som investerare att vara med bygga Bolaget med framtidens produktion inom utfackningsväggar.

Informationsmemorandum
Ett informationsmemorandum i samband med Erbjudandet har idag offentliggjorts och finns tillgängligt på WilLaks hemsida www.willak.se samt på Mangolds hemsida www.mangold.se.

Preliminär tidsplan

Anmälningsperiod, 29 augusti - 9 september 2016

Offentliggörande av utfallet i Erbjudandet, 13 september 2016

Likviddag, 16 september 2016

Beräknad första dag för handel, 22 september 2016

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare i transaktionen och Advokatfirman Westermark Anjou AB är legal rådgivare i transaktionen.

Mentor och likviditetsgarant

Bolaget har ingått avtal med Mangold som kommer att agera mentor och likviditetsgarant i det fall Bolagets aktier tas upp till handel på NGM Nordic MTF.

Stockholm den 29 augusti 2016

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Axelsson, VD
Telefon: +46 73 246 74 14
E-post: [email protected]

Jan Axelsson, styrelseordförande
Telefon: +46 70 952 12 80
E-post: [email protected]

Kort om WilLak

WilLak är en leverantör av smarta byggsystem till byggbolag som i första hand bygger flerbostadshus. Bolagets byggsystem består av flera egenutvecklade produkter som tillsammans gör att byggnation av främst flerfamiljshus blir mer rationellt än traditionella metoder. WilLaks egna produkter är prefabricerade utfackningsväggar och ett patenterat stålpelarsystem med tillhörande brandisolering. WilLak har själva utvecklat sina tillverkningsmetoder, vilket har lett till att Bolagets lösning överträffar konkurrenter som inhandlar komponenter från leverantörer med hänsyn till ledtider, kvalité och utvecklingspotential.

VIKTIG INFORMATION

Erbjudandet riktar sig inte till personer med hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Detta pressmeddelande får följaktligen inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot amerikanska Securities Act från 1933 eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.


Om WilLak

WilLak är en leverantör av smarta byggsystem till byggbolag som i första hand bygger flerbostadshus.

Webbplats
www.willak.se
Bransch
Konstruktion och material

Prenumerera

Få löpande information från WilLak via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn WIL ISIN-kod SE0008964266

IR-Kontakt

Jan Axelsson Styrelseordförande [email protected] 070-9521280