REGMAR

Utfall av nyttjande av teckningsoptioner i Willak AB (TO 1)

Willak AB meddelar idag utfall av utnyttjandet av teckningsoptioner (TO 1). Den 11 mars avslutades nyttjandeperioden för teckningsoptioner, TO 1. Totalt nyttjades 28 899 266 optioner, vilket motsvarar cirka 40,6 % av det totala antalet optioner, vilket tillför bolaget cirka 7,2 MSEK.

Under perioden 28 februari - 11 mars 2022 har innehavare av teckningsoptioner av serie TO 1 kunnat teckna aktier med stöd av teckningsoptioner. Totalt nyttjades 28 899 266 optioner, vilket motsvarar 40,6 % av det totala antalet optioner vilket tillför bolaget cirka 7,2 MSEK i kapital.

Genom de nyttjade teckningsoptioner tillförs 28 899 266 nya aktier till bolaget, totalt nytt antal aktier blir därmed 100 084 340. Detta medför en utspädning om cirka 28,8 procent baserat på antalet aktier i Willak AB och utfallet av nyttjandet av TO 1.

Av 28 899 266 nya aktier har 24 888 792 aktier, motsvarande cirka 6,2 MSEK, betalats genom kvittning. Tillförda likvida medel uppgår därmed till cirka 1,0 MSEK.

Teckningsoptionerna har nu konverterats till interimsaktier och beräknas konverteras till aktier inom cirka 2 veckor.

Eminova Fondkommission AB är emissionsinstitut åt Willak AB gällande optionslösen avseende TO 1.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Axelsson, VD
Telefon: +46 73 246 74 14
E-post: [email protected]

Jan Axelsson, styrelseordförande
Telefon: +46 70 952 12 80
E-post: [email protected]

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 mars 2022 kl. 14:15

Kort om Willak

Willak är en leverantör av smarta byggsystem till byggbolag som i första hand bygger flerbostadshus. Bolagets byggsystem består av flera egenutvecklade produkter som tillsammans gör att byggnation av främst flerfamiljshus blir mer rationell än traditionella metoder. Willaks egna produkter är prefabricerade utfackningsväggar och ett patenterat stålpelarsystem med tillhörande brandisolering. Willak har själva utvecklat sina tillverkningsmetoder, vilket har lett till att Bolagets lösning överträffar konkurrenter som inhandlar komponenter från leverantörer med hänsyn till ledtider, kvalité och utvecklingspotential.

Bolagets aktier är upptagna till handel på Nordic SME.


Om WilLak

WilLak är en leverantör av smarta byggsystem till byggbolag som i första hand bygger flerbostadshus.

Webbplats
www.willak.se
Bransch
Konstruktion och material

Prenumerera

Få löpande information från WilLak via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn WIL ISIN-kod SE0008964266

IR-Kontakt

Jan Axelsson Styrelseordförande [email protected] 070-9521280