KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I WILLAK AKTIEBOLAG (PUBL) DEN 28 AUGUSTI 2018

Vid extra bolagsstämman i Willak Aktiebolag idag beslutades följande.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman, som finns tillgänglig på bolagets webbplats www.willak.se.

1. Stämman godkände styrelsens förslag om företrädesemission av aktier.

2. Stämman godkände styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen.

3. Stämman godkände styrelsens förslag till emission av teckningsoptioner - Incitamentsprogram för verkställande direktören 2018-2021,

Emissionsvillkor i sammandrag

Den som på avstämningsdagen den 5 september 2018 är aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att teckna aktier i Bolaget utifrån befintligt aktieinnehav i Bolaget.

Aktieägare i Bolaget erhåller för varje befintlig aktie två (2) teckningsrätter. Det krävs en (1) teckningsrätt för att teckna en (1) ny aktie.

Teckningskursen är 2,00 SEK per ny aktie.

Avstämningsdag hos Euroclear för rätt till deltagande i emissionen är den 5 september 2018. Sista dag för handel i Bolagets aktie med rätt till deltagande i emissionen är den 3 september 2018. Första dag för handel i Bolagets aktie utan rätt till deltagande i emissionen är den 4 september 2018.

Teckning av aktier ska ske från och med den 7 september 2018 till och med den 21 september 2018. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden.

Preliminär tidplan för företrädesemissionen

28 augusti 2018
Extra bolagsstämma godkänner styrelsens förslag om nyemission av aktier med företrädesrätt

3 september 2018
Sista dag för handel i Willaks aktie inklusive rätt att delta i företrädesemissionen

4 september 2018
Första dag för handel i Willaks aktie exklusive rätt att delta i företrädesemissionen

5 september 2018
Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen, dvs. aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att delta i företrädesemissionen

6 september 2018
Beräknad dag för offentliggörande av memorandum

7-21september 2018
Teckningsperiod

7-19 september 2018
Handel i teckningsrätter

7 september 2018
Handel i BTA (betalda tecknade aktier) sker från 7 september fram till dess emissionen har registrerats på Bolagsverket

27 september 2018
Beräknad dag för offentliggörande av utfall i företrädesemissionen

Viktig information
Denna information är sådan information som Willak är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 augusti 2018 kl. 14:50 CET.

28 augusti 2018

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Axelsson, VD
Telefon: +46 73 246 74 14
E-post: [email protected]

Jan Axelsson, styrelseordförande
Telefon: +46 70 952 12 80
E-post: [email protected]

Kort om WilLak

WilLak är en leverantör av smarta byggsystem till byggbolag som i första hand bygger flerbostadshus. Bolagets byggsystem består av flera egenutvecklade produkter som tillsammans gör att byggnation av främst flerfamiljshus blir mer rationell än traditionella metoder. WilLaks egna produkter är prefabricerade utfackningsväggar och ett patenterat stålpelarsystem med tillhörande brandisolering. WilLak har själva utvecklat sina tillverkningsmetoder, vilket har lett till att Bolagets lösning överträffar konkurrenter som inhandlar komponenter från leverantörer med hänsyn till ledtider, kvalité och utvecklingspotential. Mangold Fondkommission AB, tel: +46 8 5030 1550, agerar Mentor och likviditetsgarant för WilLaks aktier på NGM Nordic MTF.


Om WilLak

WilLak är en leverantör av smarta byggsystem till byggbolag som i första hand bygger flerbostadshus.

Webbplats
www.willak.se
Bransch
Konstruktion och material

Prenumerera

Få löpande information från WilLak via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat Kortnamn WIL ISIN-kod SE0008964266

IR-Kontakt

Jan Axelsson Styrelseordförande [email protected] 070-9521280