REG

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I WILLAK AB

Willak AB håller extra bolagsstämma torsdagen den 28 mars 2024 klockan 10.00 i Willaks lokaler på Idögatan 38 i Linköping.

A. ANMÄLAN MM

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN TILL BOLAGET

Den som önskar delta i stämman
ska                                                             

dels               vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 20 mars 2024, och

dels               anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast måndagen den 25 mars 2024.

Anmälan om deltagande kan ske skriftligen till bolaget på adress Willak AB, Idögatan 38, 582 78 Linköping eller per e-post: [email protected]. Vid anmälan vänligen uppge namn/firma, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer. För anmälan av biträden (högst två) gäller anmälningsförfarande enligt ovan.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 20 mars 2024  Sådan registrering kan vara tillfällig.

OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Ett fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.willak.se. Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos bolaget eller beställas per telefon enligt ovan. Om fullmakt utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten, dock längst fem år. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda i god tid före stämman.

ANTAL AKTIER I BOLAGET

I Willak finns 100 084 340 st aktier, samtliga med en röst per aktie. Bolaget innehar inga egna aktier.

B. FÖRSLAG TILL DAGORDNING 

  1. Öppnande av stämman och val av ordförande
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd
  3. Val av en eller flera justeringsmän
  4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
  5. Godkännande av dagordning
  6. Ändring av bolagsordningen
  7. Minskning av aktiekapital
  8. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG

Ändring av bolagsordningen (punkt 6)

Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen

För att kunna möjliggöra minskning av aktiekapitalet föreslår styrelsen, villkorat av att extra bolagsstämman även beslutar om minskning av aktiekapitalet enligt punkt 7, en ändring av bolagsordningens § 4:

Nuvarande lydelse:
§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 4 000 000 och högst 16 000 000 kronor.

Föreslagen lydelse:
§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 850 000 och högst 3 400 000 kronor.

Minskning av Aktiekapitalet ( punkt 7 )

Styrelsen föreslår att aktiekapitalet ska minskas med 5 010 869,01 kronor. Ändamålet med minskningen är förlusttäckning. Minskningen sker utan indragning av aktier. Beslutet om minskning förutsätter att bolagsordningen ändras.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

Linköping i februari 2024

Willak AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Axelsson, VD
Telefon: +46 73 246 74 14
E-post: [email protected] 

Jan Axelsson, styrelseordförande
Telefon: +46 70 952 12 80
E-post: [email protected] 

Information

Publicerat  23 februari 2024 kl15:00

Kort om Willak

Willak är en leverantör av smarta byggsystem till byggbolag som i första hand bygger flerbostadshus. Bolagets byggsystem består av flera egenutvecklade produkter som tillsammans gör att byggnation av främst flerfamiljshus blir mer rationell än traditionella metoder. Willaks egna produkter är prefabricerade utfackningsväggar och ett patenterat stålpelarsystem med tillhörande brandisolering. Willak har själva utvecklat sina tillverkningsmetoder, vilket har lett till att Bolagets lösning överträffar konkurrenter som inhandlar komponenter från leverantörer med hänsyn till ledtider, kvalité och utvecklingspotential.

Bolagets aktier är upptagna till handel på Nordic SME.


Om WilLak

WilLak är en leverantör av smarta byggsystem till byggbolag som i första hand bygger flerbostadshus.

Webbplats
www.willak.se
Bransch
Konstruktion och material

Prenumerera

Få löpande information från WilLak via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat Kortnamn WIL ISIN-kod SE0008964266

IR-Kontakt

Jan Axelsson Styrelseordförande [email protected] 070-9521280