REG

Kallelse till årsstämma i WilLak AB (publ)

WilLak AB (556945-5594) håller årsstämma måndagen den 24 maj 2021 klockan 11.00 i bolagets lokaler på Idögatan 38 i Linköping.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN TILL BOLAGET

Den som önskar delta i stämman ska

dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 14 maj 2021, och

dels
anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast torsdagen den 20 maj 2021.

Anmälan om deltagande kan ske skriftligen till bolaget på adress WilLak AB, Idögatan 38, 582 78 Linköping, per e-post: [email protected] eller per telefon: 013-10 05 80. Vid anmälan vänligen uppge namn/firma, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

För att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till årsstämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i aktieboken per fredagen den 14 maj 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast tisdagen den 18 maj 2021 beaktas vid framställningen av aktieboken.

OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Ett fullmaktsformulär kommer finnas på bolagets webbplats, www.willak.se, senast tre veckor före stämman. Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos bolaget eller beställas per telefon enligt ovan. Om fullmakt utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten, dock längst fem år. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda i god tid före stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Godkännande av dagordning

4. Val av en eller två justeringsmän

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

7. Beslut om:
a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen,
b) disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören för räkenskapsåret 2020

8. Beslut om antal styrelseledamöter samt antal revisorer

9. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande samt revisor

10. Beslut om arvode till styrelsens ledamöter och revisor

11. Ändring av bolagsordningen

12. Minskning av aktiekapital

13. Beslut om nyemission

14. Bemyndigande för styrelsen att genomföra nyemission

15. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG
Beslut om antal styrelseledamöter samt antal revisorer (punkt 8)

Aktieägarna Jan Axelsson och Martin Axelsson ("Huvudaktieägarna"), som privat och genom bolag representerar cirka 43 procent av kapitalet och rösterna i bolaget, föreslår att styrelsen, för tiden till slutet av nästa årsstämma, ska bestå av tre stämmovalda styrelseledamöter, samma antal som nuvarande, utan suppleanter. Vidare föreslås att bolaget ska ha en revisor utan suppleant.

Val av styrelseledamöter, styrelseordförande samt revisor (punkt 9)

Huvudaktieägarna föreslår omval av Jan Axelsson, Martin Axelsson samt Anders Sagadin som styrelseledamöter. Till styrelseordförande föreslås omval av Jan Axelsson.

Till revisor föreslås nyval av Baks & Co AB med Emma Westholm som huvudrevisor.

Beslut om arvode till styrelsens ledamöter och revisor (punkt 10)

Huvudaktieägarna föreslår att arvode ska utgå om totalt 120 000 kronor, för tiden till slutet av nästa årsstämma, med 40 000 kronor till var och en av de stämmovalda ledamöterna. Styrelseledamöter som utfört arbete för bolaget utöver styrelsearbetet ska kunna erhålla skälig ersättning för sådant arbete efter beslut av styrelsen.
Vidare föreslås att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

Ändring av bolagsordningen (punkt 11)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att aktiekapitalet lägst ska vara 3 000 000 kr och högst ska vara 12 000 000 kr.

Minskning av aktiekapital (punkt 12)

Styrelsen föreslår stämman beslutar om minskning av aktiekapitalet med 2 664 166,68 kronor för täckande av förlust. Minskning av aktiekapitalet sker utan indragning av aktier.

Beslut om riktad nyemission av aktier (punkt 13)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om nyemission av aktier utan företrädesrätt för befintliga aktieägare enligt följande.
Nyemission av maximalt 13 000 000 aktier.

Bolagets aktiekapital kan ökas med högst 910 000 kronor.

Aktier tecknas utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen anser att det är till fördel för bolagets samtliga aktieägare och bolagets fortsatta utveckling att stärka balansräkningen, samt att utnyttja möjligheten att på fördelaktiga villkor anskaffa kapital till Bolaget.

Teckningskursen ska vara 0,35 kr per aktie.

Rätt att teckna de nya aktierna ska tillfalla Jan Axelsson med bolag och Dividend Sweden AB. Jan Axelsson med bolag tecknar genom kvittning av fordringar. Dividend Sweden AB tecknar aktier genom kontant betalning. Fördelning redovisas senast 14 dagar innan stämman.

Teckning av aktier ska ske den 31 maj 2021. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden. Betalning ska ske senast 15 juni 2021.

De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i bolagsstämmans beslut som kan erfordras i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

För giltigt beslut enligt denna punkt krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Bemyndigande för styrelsen att genomföra nyemission (punkt 14)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma fatta beslut om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, inom ramen för vad bolagsordningen tillåter.
Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.
Emission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra bolaget ytterligare rörelsekapital för att expandera verksamheten. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.
För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

HANDLINGAR

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse för 2020 samt övriga handlingar finns tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats www.willak.se senast två veckor före stämman och skickas genast och utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

AKTIEÄGARES FRÅGERÄTT

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Linköping i april 2021

WilLak AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Martin Axelsson, VD
Telefon: +46 73 246 74 14
E-post: [email protected]

Jan Axelsson, styrelseordförande
Telefon: +46 70 952 12 80
E-post: [email protected]

Kort om WilLak
WilLak är en leverantör av smarta byggsystem till byggbolag som i första hand bygger flerbostadshus. Bolagets byggsystem består av flera egenutvecklade produkter som tillsammans gör att byggnation av främst flerfamiljshus blir mer rationell än traditionella metoder. WilLaks egna produkter är prefabricerade utfackningsväggar och ett patenterat stålpelarsystem med tillhörande brandisolering. WilLak har själva utvecklat sina tillverkningsmetoder, vilket har lett till att Bolagets lösning överträffar konkurrenter som inhandlar komponenter från leverantörer med hänsyn till ledtider, kvalité och utvecklingspotential.

Bolagets B-aktier är upptagna till handel på Nordic SME.


Om WilLak

WilLak är en leverantör av smarta byggsystem till byggbolag som i första hand bygger flerbostadshus.

Webbplats
www.willak.se
Bransch
Konstruktion och material

Prenumerera

Få löpande information från WilLak via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn WIL ISIN-kod SE0008964266

IR-Kontakt

Jan Axelsson Styrelseordförande [email protected] 070-9521280