REG

Kallelse till årsstämma i WilLak AB

WilLak AB (556945-5594) håller årsstämma tisdagen den 2 juni 2020 klockan 11.00 i bolagets lokaler på Idögatan 38 i Linköping.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN TILL BOLAGET

Den som önskar delta i stämman ska

dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 27 maj 2020, och

dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast torsdagen den 28 maj 2020.

Anmälan om deltagande kan ske skriftligen till bolaget på adress WilLak AB, Idögatan 38, 582 78 Linköping, per e-post: [email protected] eller per telefon: 013-10 05 80. Vid anmälan vänligen uppge namn/firma, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 27 maj 2020. Sådan registrering kan vara tillfällig.

OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Ett fullmaktsformulär kommer finnas på bolagets webbplats, www.willak.se, senast tre veckor före stämman. Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos bolaget eller beställas per telefon enligt ovan. Om fullmakt utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten, dock längst fem år. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda i god tid före stämman.


FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
 7. Beslut om:
  a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen,
  b) disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och
  c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören för räkenskapsåret 2019
 8. Beslut om antal styrelseledamöter samt antal revisorer
 9. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande samt revisor
 10. Beslut om arvode till styrelsens ledamöter och revisor
 11. Ändring av bolagsordning
 12. Bemyndigande för styrelsen att genomföra nyemission
 13. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG
Beslut om antal styrelseledamöter samt antal revisorer (punkt 8)

Aktieägarna Jan Axelsson och Martin Axelsson ("Huvudaktieägarna"), som privat och genom bolag representerar cirka 32 procent av kapitalet och rösterna i bolaget, föreslår att styrelsen, för tiden till slutet av nästa årsstämma, ska bestå av tre stämmovalda styrelseledamöter, samma antal som nuvarande, utan suppleanter. Vidare föreslås att bolaget ska ha en revisor utan suppleant.

Val av styrelseledamöter, styrelseordförande samt revisor (punkt 9)

Huvudaktieägarna föreslår omval av Jan Axelsson, Martin Axelsson samt Anders Sagadin som styrelseledamöter. Till styrelseordförande föreslås omval av Jan Axelsson.

Till revisor föreslås Baks & Co AB med Emma Westholm som huvudrevisor.

Beslut om arvode till styrelsens ledamöter och revisor (punkt 10)

Huvudaktieägarna föreslår att arvode ska utgå om totalt 120 000 kronor, för tiden till slutet av nästa årsstämma, med 40 000 kronor till var och en av de stämmovalda ledamöterna. Styrelseledamöter som utfört arbete för bolaget utöver styrelsearbetet ska kunna erhålla skälig ersättning för sådant arbete efter beslut av styrelsen.
Vidare föreslås att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 11)

Huvudsakliga förändringar:
§ 1 Firma: Redaktionell ändring med anledning av lagändring.
§ 3 Verksamhet, ny lydelse: Tillverkning och försäljning av prefabricerade produkter till byggnadsindustrin, äga och förvalta fast och lös egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.
§ 4 Aktiekapital: Ändring till lägst 6 000 000 kr och högst 24 000 000 kr
§ 5 Antal aktier: Ändring till lägst 30 000 000 st och högst 120 000 000 st.
§ 8 Kallelse: Redaktionell ändring med anledning av lagändring.
§ 9 Ärenden på årsstämma: Redaktionella ändringar.
§ 11 Avstämningsförbehåll: Redaktionell ändring med anledning av lagändring.

Bemyndigande för styrelsen att genomföra emission (punkt 12)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma fatta beslut om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, inom ramen för vad bolagsordningen tillåter.
Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.
Emission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra bolaget ytterligare rörelsekapital för att expandera verksamheten. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.
För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

HANDLINGAR

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse för 2019 samt förslag till ny bolagsordning kommer finnas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats www.willak.se senast tre veckor före stämman, och skickas genast och utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

AKTIEÄGARES FRÅGERÄTT

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Linköping i april 2020

WilLak AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Axelsson, VD
Telefon: +46 73 246 74 14
E-post: [email protected]

Jan Axelsson, styrelseordförande
Telefon: +46 70 952 12 80
E-post: [email protected]

Kort om WilLak

WilLak är en leverantör av smarta byggsystem till byggbolag som i första hand bygger flerbostadshus. Bolagets byggsystem består av flera egenutvecklade produkter som tillsammans gör att byggnation av främst flerfamiljshus blir mer rationell än traditionella metoder. WilLaks egna produkter är prefabricerade utfackningsväggar och ett patenterat stålpelarsystem med tillhörande brandisolering. WilLak har själva utvecklat sina tillverkningsmetoder, vilket har lett till att Bolagets lösning överträffar konkurrenter som inhandlar komponenter från leverantörer med hänsyn till ledtider, kvalité och utvecklingspotential.

Bolagets B-aktier är upptagna till handel på Nordic SME


Om WilLak

WilLak är en leverantör av smarta byggsystem till byggbolag som i första hand bygger flerbostadshus.

Webbplats
www.willak.se
Bransch
Konstruktion och material

Prenumerera

Få löpande information från WilLak via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat Kortnamn WIL ISIN-kod SE0008964266

IR-Kontakt

Jan Axelsson Styrelseordförande [email protected] 070-9521280