Kallelse till årsstämma i WilLak

WilLak AB håller årsstämma fredagen den 5 maj 2017 klockan 11.00 i WilLaks lokaler i fabriken på Idögatan 38 i Linköping.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN TILL BOLAGET

Den som önskar delta i stämman ska

dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 28 april 2017, och

dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast fredagen den 28 april 2017.

Anmälan om deltagande kan ske skriftligen till bolaget på adress WilLak AB, Idögatan 38, 582 72 Linköping, per e-post: [email protected] eller per telefon: 013-10 05 80. Vid anmälan vänligen uppge namn/firma, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 28 april 2017. Sådan registrering kan vara tillfällig.

OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Ett fullmaktsformulär kommer finnas på bolagets webbplats, www.willak.se, senast tre veckor före stämman. Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos bolaget eller beställas per telefon enligt ovan. Om fullmakt utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten, dock längst fem år. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda i god tid före stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Godkännande av dagordning

4. Val av en eller två justeringsmän

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

7. Beslut om:

   a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen,
   b) disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och
   c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören för räkenskapsåret 2016

8. Beslut om antal styrelseledamöter samt antal revisorer 9. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande samt revisor

10. Beslut om arvode till styrelsens ledamöter och revisor

11. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG

Beslut om antal styrelseledamöter samt antal revisorer (punkt 8)

Aktieägarna Jan Axelsson och Martin Axelsson ("Huvudaktieägarna"), som privat och genom bolag representerar cirka 58 procent av kapitalet och rösterna i bolaget, föreslår att styrelsen, för tiden till slutet av nästa årsstämma, oförändrat ska bestå av fyra stämmovalda styrelseledamöter utan suppleanter. Vidare föreslås att bolaget ska ha en revisor utan suppleant.

Val av styrelseledamöter, styrelseordförande samt revisor (punkt 9)

Huvudaktieägarna föreslår omval av Jan Axelsson, Martin Axelsson, Bo Unéus och Mats Björkeroth som styrelseledamöter. Till styrelseordförande föreslås omval av Jan Axelsson.

Vidare föreslås att omval sker av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har låtit meddela att, för det fall nämnda förslag också blir stämmans val, auktoriserade revisorn Dick Svensson kommer att utses som huvudansvarig för revisionen.

Beslut om arvode till styrelsens ledamöter och revisor (punkt 10)

Huvudaktieägarna föreslår att arvode till styrelseledamöterna för tiden till slutet av nästa årsstämma ska utgå enligt följande. Styrelsens ordförande ska erhålla oförändrat 120 000 kronor och var och en av de övriga ledamöterna, som inte är anställda i bolaget, ska erhålla oförändrat 60 000 kronor.

Vidare föreslås att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

HANDLINGAR

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse för 2016 kommer finnas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats www.willak.se senast tre veckor före stämman, och skickas genast och utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

AKTIEÄGARES FRÅGERÄTT

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Linköping i april 2017

WilLak AB (publ)
Styrelsen


Om WilLak

WilLak är en leverantör av smarta byggsystem till byggbolag som i första hand bygger flerbostadshus.

Webbplats
www.willak.se
Bransch
Konstruktion och material

Prenumerera

Få löpande information från WilLak via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat Kortnamn WIL ISIN-kod SE0008964266

IR-Kontakt

Jan Axelsson Styrelseordförande [email protected] 070-9521280