REGMAR

Delårsrapport för Willak AB (publ) januari - juni 2022

  • Intäkterna uppgick till 3,2 MSEK (3,7).
  • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -3 998 TSEK (-1 655).
  • Resultatet efter skatt uppgick till -5,6 MSEK (-3,4).
  • Resultat per aktie uppgick till -0,06 SEK (-0,06).

Väsentliga händelser under första halvåret 

  • Produktionsenheten har utvecklats vidare vilket ger möjlighet till än högre kvalitet för Bolagets utfackningsväggar. Den uppdaterade produktionslinan skapar nya möjligheter för ökad produktionsvolym.
  • Likviditeten är fortsatt ansträngd.
  • En riktad nyemission under våren om 7,1MSEK i kapital.
  • Bolaget är i en process avseende omvänt förvärv.
  • Försäljning av Bolagets 30%-iga andel i verksamhetsfastigheten.
  • Avskrivning av kundfordran och kostnad i samband med fastighetsaffär har belastat resultatet med -1,9MSEK.

VD ord 

Företaget tillverkar och säljer produkter för byggindustrin. Bolaget startade sin verksamhet i oktober 2013. Bolaget är publikt och noterat på NGM-MTF-börsen. 

Verksamheten första halvåret

Under året har Willak fortsatt utveckla sin produktportfölj av dellösningar för utfackningsväggar. Bolaget fortsätter med utveckling av skalbara och automatiserade processer, bolagets två produktionslinjer med funktioner för montering och utlastning av produkter går in i sin slutfas. Bolagets unika och egenutvecklade programvara, som stödjer en helautomatiserad process från ritningsunderlag till programkod som används i produktionslinjerna minimerar alla felkällor, innehållet från ritningsunderlag skapar exakta utfackningsväggar.  

Omvända förvärvet 

Genomförd Due Dilligence av det tilltänkta köpobjektet har lett till att styrelsen i Willak kan gå vidare med att slutföra förvärvet enligt vår avsiktsförklaring.

Willak och säljaren är i slutliga förhandlingar som avser leda till ett förvärvsavtal, där Willak övertar 100% av ägandet i Igaming bolaget.

Willaks står i begrepp att överföra verksamheten till det kommande dotterbolaget Utfack AB Willak kommer att kalla till en extra bolagsstämma för att godkänna förvärvet av Igaming bolaget samt utdelning av samtliga aktier i dotterbolaget Utfack Sverige AB. 

Försäljning av fastighetsandel

Försäljningen av den 30%-iga andelen inbringade 5,1MSEK till bolaget. Av Willaks andel av köpeskillingen dras 2MSEK av för ej fullföljd entreprenad. Hela köpeskilling är reducerad från 19MSEK till 17MSEK. Bolaget har tillförts 3,1MSEK i likviditet.

Kunder

Nya order har inkommit från Sefab AB, Himmelsta Byggentreprenad AB & BAB Byggtjänst AB.

Marknaden

WilLak ser ett ökande intresse från marknaden för sina utfackningsväggar som byggs i oorganisk plåt, vilket underlättar byggnation året runt utan risk för fuktangrepp.  

Likviditet och ställning

Bolaget redovisar under halvåret en förlust på -5,6MSEK(-3,4) Bolagets lider fortfarande brist på likviditet.

Styrelsen bedömer att förutsättningar finns att bolaget kommer att redovisa positivt kassaflöde under årets senare del. Det kan ändå beslutas att ytterligare kapital ska tillföras bolaget.

Bolagets optionsprogram som avslutades i mars gav 7MSEK i kapital och 1MSEK i likviditet. Försäljning av fastigheten på Idögatan har bidragit med 3,1MSEK i likviditetstillskott. Det sammanlagda likviditetstillskottet på 4,1MSEK gör likvidsituationen densamma som vid årets ingång. Ytterligare likviditetstillskott behövs för att Willak ska kunna överföra verksamheten till ett nytt helägt dotterbolag, Utfack Sverige AB.

Med beaktande av ytterligare kapitaltillskott och nuvarande kunder och uttalade order bedömer styrelsen att det finns förutsättningar för vidare drift av bolaget. Styrelsen vill framhålla att bolaget, genom målmedvetna satsningar, har positionerat sig på marknaden som en leverantör av kompetenta tekniska lösningar med hög kostnadseffektivitet. Ytterligare kvalitetssäkringar under perioden har lett till ökad kundnöjdhet.

VD

Martin Axelsson

Nästa rapport

Bokslutskommuniké för helåret 2022 publiceras fredag den 24 februari 2023.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Axelsson, VD
Telefon: +46 73 246 74 14
E-post: [email protected]

Jan Axelsson, styrelseordförande
Telefon: +46 70 952 12 80
E-post: [email protected]

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 augusti 2022  kl. 09:00

Kort om Willak

Willak är en leverantör av smarta byggsystem till byggbolag som i första hand bygger flerbostadshus. Bolagets byggsystem består av flera egenutvecklade produkter som tillsammans gör att byggnation av främst flerfamiljshus blir mer rationell än traditionella metoder. Willaks egna produkter är prefabricerade utfackningsväggar och ett patenterat stålpelarsystem med tillhörande brandisolering. Willak har själva utvecklat sina tillverkningsmetoder, vilket har lett till att Bolagets lösning överträffar konkurrenter som inhandlar komponenter från leverantörer med hänsyn till ledtider, kvalité och utvecklingspotential.

Bolagets B-aktier är upptagna till handel på Nordic SME.


Om WilLak

WilLak är en leverantör av smarta byggsystem till byggbolag som i första hand bygger flerbostadshus.

Webbplats
www.willak.se
Bransch
Konstruktion och material

Prenumerera

Få löpande information från WilLak via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn WIL ISIN-kod SE0008964266

IR-Kontakt

Jan Axelsson Styrelseordförande [email protected] 070-9521280