Delårsrapport för Willak AB (publ) januari - juni 2018

Första halvåret 2018

 • Intäkterna uppgick till 4,8 MSEK (14,3).
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1 195 TSEK (-1054).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -3 415 TSEK (-1 010).
 • Resultat per aktie uppgick till -1,22 SEK (-0,54).

Väsentliga händelser under första halvåret 

 • Utvecklingen av produktionslinan och utfackningsväggar.
  Vidareutveckling av produktionslinan och utfackningsväggar har fortsatt under våren och har medfört effektivare produktion. Flera innovativa nya lösningar till utfackningsväggen har utvecklats och därmed bidrar till ett större och tidsbesparande flöde i fabriken.
 • Låg orderingång har medfört lägre fakturering under våren än förväntat. 
 • Prisjusteringar har genomförts som resulterat i tillfredställande orderingång mot slutet av perioden.
 • Styrelseledamot Bo Unéus har avgått på egen begäran under perioden.
 • Anders Sagadin har tillträtt som styrelseledamot.
 • Genomförd företrädesemission tecknades till ca 83 procent, vilket innebär att WilLak tillförts ca 6,5 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan Bolaget tillföras ytterligare 3,1 MSEK före emissionskostnader under Q1 2019.
 • Bolaget har överförts till NGMs observationslista under våren. Skälet är en försiktighetsåtgärd från NGMs tillsynsavdelning med anledning av revisorns kommentar i presenterat bokslut för 2017 och att en styrelsemedlem avgått.

Väsentlig händelse efter bokslutsperiodens slut.

 • Aviserad nyemission

Annonserad nyemission under Q3. Emissionen som är till 100% garanterad kommer att tillföra ca 11MSEK till Bolaget.

VD kommentar

Marknadskampanj med attraktiva erbjudanden har skickats ut till flertalet kunder.

Detta har resulterat i order till ett värde av ca 18 MSEK. Det är viktigt att marknadsinsatserna succesivt ökar för att bygga upp orderstocken och när produktionen blir mer utvecklad blir det ett naturligt steg att öka försäljningen.

BAB Bygg AB har särskilt markerat nyttan av WilLaks produkter i deras egen produktion. Detta är ett kvitto på att vi är på rätt väg med utformningen på produkten. Vi ser fram emot ett tätt samarbete med BAB Bygg AB.

För att nå bättre resultat har vi beslutat att fokusera på standard väggelement framöver då det är svårt att beräkna tiden för specialanpassningar. Vi uppnår större effektivitet i fabriken med standardprogrammet.

Löpande ändringar i produktionen görs hela tiden för att optimera flöden i fabriken. Allt detta arbete utförs av egen personal för att hålla ned kostnader. Det finns stor potential i detta arbete och vi kan utnyttja den egna maskinparken fullt ut.

VD Martin Axelsson

Delårsrapporten i sin helhet finns att tillgå på Willaks hemsida (www.willak.se) samt bilagt till detta pressmeddelande.

Nästa rapport

Bokslutskommuniké för helåret 2018 publiceras fredag den 22 februari 2019

Linköping 2018-08-24

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Martin Axelsson, VD 
Telefon: +46 73 246 74 14 
E-post: [email protected]

Jan Axelsson, styrelseordförande 
Telefon: +46 70 952 12 80 
E-post: [email protected]

Information

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 augusti 2018 kl. 08:30.

Kort om WilLak

WilLak är en leverantör av smarta byggsystem till byggbolag som i första hand bygger flerbostadshus. Bolagets byggsystem består av flera egenutvecklade produkter som tillsammans gör att byggnation av främst flerfamiljshus blir mer rationell än traditionella metoder. WilLaks egna produkter är prefabricerade utfackningsväggar och ett patenterat stålpelarsystem med tillhörande brandisolering. WilLak har själva utvecklat sina tillverkningsmetoder, vilket har lett till att Bolagets lösning överträffar konkurrenter som inhandlar komponenter från leverantörer med hänsyn till ledtider, kvalité och utvecklingspotential.

Mangold Fondkommission AB, tel: +46 8 5030 1550, agerar Mentor och likviditetsgarant för WilLaks aktier på NGM Nordic MTF.


Om WilLak

WilLak är en leverantör av smarta byggsystem till byggbolag som i första hand bygger flerbostadshus.

Webbplats
www.willak.se
Bransch
Konstruktion och material

Prenumerera

Få löpande information från WilLak via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat Kortnamn WIL ISIN-kod SE0008964266

IR-Kontakt

Jan Axelsson Styrelseordförande [email protected] 070-9521280