Delårsrapport för Willak januari - juni 2017

Första halvåret 2017

  • Nettoomsättningen uppgick till 14,0 MSEK (10,0).
  • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 1 054 TSEK (-1023).
  • Resultatet efter skatt uppgick till -1 010 TSEK (-1 976). 
  • Resultat per aktie uppgick till -0,54 SEK (-).

Väsentliga händelser under första halvåret

Utvecklingen av produktionslinan och utfackningsväggar.
Utvecklingen har färdigställts så att efter semesteruppehållet allt monteringsarbete med stål sker genom popnitning. Det säkerställer 100%-ig följsamhet mot konstruktionsritningar. Det är ett stort framsteg mot kvalitetssäkring.

Personalminskningar
Utvecklingen av tillverkningslinan har vidare lett till effektivare sammansättning vilket återspeglas i personalstyrkans storlek. Arbetsstyrkan har successivt halverats under perioden med ökad produktionsvolym.

Senareläggning av etapp två av produktionsanläggningen
Som ett led i säkerställande av produktion och kringliggande processer har bolaget valt att senarelägga etapp två av fabriken. Bolaget låter verksamheten stabilisera sig för att uppnå förhöjd lönsamhet och därefter expandera verksamheten. Förhöjd leveranssäkerhet måste gå i takt med ökad produktionsvolym.

Ny Stansmaskin
Nyinvesteringen i den nya stansmaskinen från Amada har ökat produktionen och möjligheterna till innovation och utveckling av produkterna.

VD kommentar
Personalkostnader har markant successivt minskat under perioden samtidigt som produktiviteten ökat. Utvecklingen av Bolagets tillverkningsmetoder och produkter har bidragit till en ökad kvalitet och leveranssäkerhet. Ny fabrik med en ny stansmaskin har aktiverats under halvåret och bidragit starkt till den finansiella utvecklingen.

Det är med tillfredsställelse vi kan konstatera att hårt arbete börjar resultera. På senare tid har vi erhållit positiv feedback från kunder för kvalité och leveranssäkerhet. Normalt är andra halvåret starkare än första halvåret så vi förväntar oss ett bra helår.
VD Martin Axelsson

Delårsrapporten i sin helhet finns att tillgå på Willaks hemsida (www.willak.se) samt bilagt till detta pressmeddelande.

Nästa rapport
Bokslutskommuniké för helåret 2017 publiceras fredag den 23 februari 2018

Rapporten i sin helhet är bifogad.

Linköping 2017-07-21

Information
Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 juli 2017 kl. 08:45.

Kort om WilLak
WilLak är en leverantör av smarta byggsystem till byggbolag som i första hand bygger flerbostadshus. Bolagets byggsystem består av flera egenutvecklade produkter som tillsammans gör att byggnation av främst flerfamiljshus blir mer rationell än traditionella metoder. WilLaks egna produkter är prefabricerade utfackningsväggar och ett patenterat stålpelarsystem med tillhörande brandisolering. WilLak har själva utvecklat sina tillverkningsmetoder, vilket har lett till att Bolagets lösning överträffar konkurrenter som inhandlar komponenter från leverantörer med hänsyn till ledtider, kvalité och utvecklingspotential. Mangold Fondkommission AB, tel: +46 8 5030 1550, agerar Mentor och likviditetsgarant för WilLaks aktier på NGM Nordic MTF.


Om WilLak

WilLak är en leverantör av smarta byggsystem till byggbolag som i första hand bygger flerbostadshus.

Webbplats
www.willak.se
Bransch
Konstruktion och material

Prenumerera

Få löpande information från WilLak via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat Kortnamn WIL ISIN-kod SE0008964266

IR-Kontakt

Jan Axelsson Styrelseordförande [email protected] 070-9521280