REGMAR

Delårsrapport för Willak AB (publ) januari-juni 2023

JANUARI-JUNI 2023

  • Intäkterna uppgick till 1,7 MSEK (1,2)
  • Aktiverat arbete för egen räkning 3,4 MSEK (2,0)
  • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,9 MSEK (-4,0)
  • Resultatet efter skatt uppgick till -0,6MSEK (-5,6)
  • Resultat per aktie uppgick till -0,01SEK (-0,06)

Väsentliga händelser under första halvåret

  • Den ena av två produktlinor har driftsatts.
  • Likviditeten är fortsatt ansträngd.
  • Willak levererar batterimodullådor och kabinetter till Swemet AB.
  • Bolaget är i en process avseende omvänt förvärv.

Förvaltningsberättelse första halvåret 2023

WilLak AB (publ.)

Företaget tillverkar och säljer produkter för byggindustrin. Bolaget startade sin verksamhet i oktober 2013. Bolaget är publikt och noterat på NGM-MTF-börsen och har sitt säte i Linköping.

Verksamheten första halvåret

Willak har under perioden kunnat ta den ena av två produktionslinor i drift. De första leveranserna har genomförts med tillfredsställande resultat.

Kostnadsanpassningar

Flera åtgärder har gjorts för att kostnadsanpassa verksamheten. Vidtagna åtgärder minskar kostnaderna med 2,6MSEK på årsbasis.

Bland dessa kan nämnas reducering av personalstyrka med verkan från och med 1:a juli och minskade lokalkostnader.

Leverans av batterimodullådor till Swemet AB

Willak har designat och producerat de första batterimodullådorna till Swemet AB. Lådor tillsammans med kabinetter till hela batterisystem kommer att produceras i Willaks stansmaskin.

Omvända förvärvet

På grund av det allmänna ekonomiska läget har processen saktat in. Det har växlat mellan flera intressenter vilka har fallerat på finansieringar på det övertagande bolagets sida. Det återstår en intressent men process går långsamt men är inte för den delen avstannad.

Willak fortsätter processen att överföra verksamheten till dotterbolaget Utfack Sverige AB.

Marknaden

Marknaden totalt är pressad och byggandet är i sjunkande. Trots marknadsläget räknar Willak med nya order från befintliga kunder. Våra kunder är i behov av att hålla igång sina verksamheter och förväntas starta nya projekt.

Likviditet och ställning

Bolaget redovisar en förlust på 0,6MSEK för perioden och bolagets kortfristiga skulder överstiger dess kortfristiga fordringar med ca 12,3MSEK per 2023-06-30. Bolagets brist på likviditet har medfört en stor andel förfallna skulder.

Mot bakgrund av fortsatta förluster är likviditeten mycket ansträngd. Styrelsen bedömer att förutsättningar finns att bolaget kommer att redovisa positivt kassaflöde under årets senare del.

Bolaget räknar med att ett kapitaltillskott behövs under kommande halvår.

VD - Martin Axelsson 

Nästa rapport

Bokslutskommuniké för helåret 2023 publiceras fredag den 23 februari 2024.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Axelsson, VD
Telefon: +46 73 246 74 14
E-post: [email protected]

Jan Axelsson, styrelseordförande
Telefon: +46 70 952 12 80
E-post: [email protected]

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 augusti 2023  kl. 08:30.

Kort om Willak

Willak är en leverantör av smarta byggsystem till byggbolag som i första hand bygger flerbostadshus. Bolagets byggsystem består av flera egenutvecklade produkter som tillsammans gör att byggnation av främst flerfamiljshus blir mer rationell än traditionella metoder. Willaks egna produkter är prefabricerade utfackningsväggar och ett patenterat stålpelarsystem med tillhörande brandisolering. Willak har själva utvecklat sina tillverkningsmetoder, vilket har lett till att Bolagets lösning överträffar konkurrenter som inhandlar komponenter från leverantörer med hänsyn till ledtider, kvalité och utvecklingspotential.

Bolagets B-aktier är upptagna till handel på Nordic SME.


Om WilLak

WilLak är en leverantör av smarta byggsystem till byggbolag som i första hand bygger flerbostadshus.

Webbplats
www.willak.se
Bransch
Konstruktion och material

Prenumerera

Få löpande information från WilLak via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn WIL ISIN-kod SE0008964266

IR-Kontakt

Jan Axelsson Styrelseordförande [email protected] 070-9521280