Bokslutskommuniké för Willak AB (publ.)

JULI-DECEMBER 2018

  • Intäkterna uppgick till 5,4 MSEK (6,4)
  • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -3,2 MSEK (-3,9)
  • Resultatet efter skatt uppgick till -6,2 MSEK (-5,5)
  • Resultat per aktie uppgick till -0,74 SEK (-0,66)

JANUARI-DECEMBER 2018

  • Intäkterna uppgick till 10,2 MSEK (20,7)
  • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -4,3 MSEK (-2,8)
  • Resultatet efter skatt uppgick till -9,6 MSEK (-6,5)
  • Resultat per aktie uppgick till -1,15 SEK (-0,78)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA HALVÅRET

  • Emission som tillfört bolag 11,2MSEK i kapital varav 5,7MSEK i likviditet.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

  • 2019 har börjat tillfredsställande med volymer över 200 väggar per månad.

VD-KOMMENTAR

Verksamheten 2018
Under 2018 har Bolaget fortsatt att utveckla sin produktportfölj av dellösningar för utfackningsväggar. Bolaget har lagt stor vikt vid att skapa och utveckla en skalbar och automatiserad process och går nu vidare med att ytterligare förfina integreringen mellan maskinerna och programsviten för tillverkningsunderlagen till produktionen. Organisationen anpassas löpande till produktionsvolym och Bolaget sätter stor vikt vid att finna lämplig bemanningsgrad för att minimera produktionsstörningar. Från en något för låg produktionstakt under våren så har Bolaget fokuserat på nyförsäljning vilket väsentligt har förbättrat orderläge och produktionsvolym under hösten.

Ser man till väggproduktion per vecka så låg produktionen på knappt 100 väggar per månad under våren 2018, mest beroende på brist på order. Det motsvarade en omsättning på 3,2MSEK. Under hösten 2018 har produktionsnivån ökat till att överstiga 150 väggar per månad och Bolaget har successivt under Hösten fått ordning på tillverkningsprocessen och med större ordertillflöde har produktionsvolymen kunnat öka. Omsättningen under hösten blev 5,4MSEK. Ökningen har inte varit tillräcklig men är ett viktigt steg i utvecklingen av bolaget. 2019 har börjat tillfredsställande med volymer över 200 väggar per månad.

Förstärkt arbetsledning
Fokusering har mot årets slut riktats mot att öka produktiviteten. Med en utökad arbetsledning och förfinande rutiner räknar Bolaget med att höja produktiviteten och löpande anpassa arbetsstyrkan för att uppnå Bolagets förväntningar. Sjukskrivningsfrekvensen är hög och åtgärder tas för att öka närvaron. 

Emissioner
Genomförd företrädesemission under våren tecknades till ca 83 procent, vilket innebar att WilLak tillfördes ca 6,5 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan Bolaget tillföras ytterligare 3,1 MSEK före emissionskostnader under Q1 2019.

En andra emission gjordes under hösten och tillförde bolag 11,2MSEK i kapital varav 5,7MSEK i likviditet. Stor del av emissionen disponerades till amortering av lån. Som en del i höstens emission så har bolaget förvärvat en tredjedel av fastigheten Östra Malmskogen 1:36 som ett led i att förstärka kapitalet i bolaget.

Kunder
Bolaget har under hösten skapat ett kundunderlag som väl täcker Bolagets produktionskapacitet. En viktig del i kundrelationen är att ABM07 respekteras av båda parter. Framträdande kunder i dagsläget är BAB Bygg i Skåne och SEFAB i Östergötland.

Aktivering av utvecklingskostnader
Bolaget har under året aktiverat 1,5MSEK för eget arbete i utveckling automatiserade processer och skalbar produktion. Det är en lägre nivå en året innan då 3,5MSEK aktiverades för eget arbete.

Marknaden
Bolagets bedömning är att marknaden är god för Bolagets produkter.

Prospekts
Willak har under året förfinat prismodellen och ökat förståelsen för Bolagets produktinnehåll. Förändringarna har under hösten resulterat i ett allt större orderinflöde.

Orderingång
Inneliggande order matchar väl Bolagets nuvarande produktionskapacitet.

Nedskrivning av kundfordringar
De nedskrivningar som gjorts under året kommer mestadels från en specifik kund. Bolagets bedömning är att kraven är ensidiga tolkningar av ABM07, men väljer att ej driva kraven vidare då en sådan process blir alltför kostsam.

Styrelsen
Mats Björkeroth och Bo Uneus lämnade styrelsen under våren 2018. Till styrelsen har Anders Sagadin invalts.

Förväntad framtida utveckling
Willak har byggt upp ett produktprogram för att producera utfackningsväggar som i dagsläget motsvarar marknadens förväntningar. Det kan finnas behov av ytterligare produktutveckling men till stora delar berör det mestadels direkta kundanpassningar.

Årets emissioner har tillfört bolaget kapital, dock är likviditet fortsatt svag hänförligt till negativt kassaflöde. Inneliggande orders och förväntade nya orders från befintliga kunder belägger Bolagets produktionskapacitet fram till och med Q3. Kvalitetssäkringar har lett till en ökad kundnöjdhet. Urvalet av kunder har stor betydelse för Bolaget.

För att stärka den finansiella ställningen kommer styrelsen att föreslå årsstämman till ett bemyndigande för nyemission under 2019. Med beaktande av nyemissionsbehovet bedömer styrelsen att det finns goda förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling av bolaget.

Martin Axelsson, VD
Willak AB

RESULTATPÅVERKANDE FAKTORER UNDER PERIODEN

KOSTNADER
Nedskrivning av kundfordringar 887 tSEK.

UTDELNINGSFÖRSLAG
Årsstämman Styrelsens förslag är att ingen vinstutdelning sker till bolagets aktieägare.

ÅRSSTÄMMA
Årsstämman kommer att hållas i WilLaks lokaler kl 11:00 den 26 april 2019 på Idögatan 38, Linköping.

ÅRSREDOVISNING
Årsredovisningen kommer att publiceras på bolagets hemsida den 27 mars 2019.

NÄSTA RAPPORTTILLFÄLLE
Första halvårets rapport 2019 publiceras den tisdagen den 27 augusti 2019.

För övrig information hänvisas till den kompletta kommunikén som återfinns i bilagan alternativt kan hämtas på bolagets hemsida.

Linköping den 22 februari 2019

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Axelsson, VD
Telefon: +46 73 246 74 14
E-post: [email protected] 

Jan Axelsson, styrelseordförande
Telefon: +46 70 952 12 80
E-post: [email protected] 

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2019 kl. 08:45.

Kort om Willak

Willak är en leverantör av smarta byggsystem till byggbolag som i första hand bygger flerbostadshus. Bolagets byggsystem består av flera egenutvecklade produkter som tillsammans gör att byggnation av främst flerfamiljshus blir mer rationell än traditionella metoder. Willaks egna produkter är prefabricerade utfackningsväggar och ett patenterat stålpelarsystem med tillhörande brandisolering. Willak har själva utvecklat sina tillverkningsmetoder, vilket har lett till att Bolagets lösning överträffar konkurrenter som inhandlar komponenter från leverantörer med hänsyn till ledtider, kvalité och utvecklingspotential.

Mangold Fondkommission AB, tel: +46 8 5030 1550, agerar Mentor för Bolaget

Willaks aktie handlas på NGM-MTF.


Om WilLak

WilLak är en leverantör av smarta byggsystem till byggbolag som i första hand bygger flerbostadshus.

Webbplats
www.willak.se
Bransch
Konstruktion och material

Prenumerera

Få löpande information från WilLak via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat Kortnamn WIL ISIN-kod SE0008964266

IR-Kontakt

Jan Axelsson Styrelseordförande [email protected] 070-9521280