Årsbokslut 2017 för Willak AB (PUBL.)

Inkluderat årsbokslut i detta pressmeddelande finns nu för nedladdning på Willaks hemsida.

En nedskrivning av kundfordran har tillkommit från tidigare publicerad kommuniké den 18 januari 2018

Utdrag ur Förvaltningsberättelsen:

Nedskrivning kundfordringar
Fortsatta förhandlingar med kunder angående reklamationer från 2016/17 ledde till att Bolaget i november beslutade att skriva ner osäkra kundfordringarna med 1,5 Mkr av totalt 3,5 Mkr.

Efter fruktlösa förhandlingar med kunderna kom styrelsen i samråd med bolagets advokat i slutet av februari 2018 fram till att det inte var rättsekonomiskt försvarbart att driva en process i domstol. Bolagets styrelse har härefter omprövat storleken på den ovan nämnda nedskrivningen om 1,5 Mkr och funnit det motiverat att skriva ned ytterligare 2 Mkr av samtliga osäkra kundfordringar. Detta medförde att bolagets egna kapital blev förbrukat per balansdagen. Genom den företrädesemission som genomfördes under första kvartalet 2018 återställdes emellertid det egna kapitalet. 

Linköping den 28 maj 2018

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Axelsson, VD
Telefon: +46 73 246 74 14
E-post: [email protected]

Jan Axelsson, styrelseordförande
Telefon: +46 70 952 12 80
E-post: [email protected]

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 maj 2018 kl. 17:20.

Kort om Willak

Willak är en leverantör av smarta byggsystem till byggbolag som i första hand bygger flerbostadshus. Bolagets byggsystem består av flera egenutvecklade produkter som tillsammans gör att byggnation av främst flerfamiljshus blir mer rationell än traditionella metoder. Willaks egna produkter är prefabricerade utfackningsväggar och ett patenterat stålpelarsystem med tillhörande brandisolering. Willak har själva utvecklat sina tillverkningsmetoder, vilket har lett till att Bolagets lösning överträffar konkurrenter som inhandlar komponenter från leverantörer med hänsyn till ledtider, kvalité och utvecklingspotential.

Mangold Fondkommission AB, tel: +46 8 5030 1550, agerar Mentor och likviditetsgarant för Willaks aktier på NGM Nordic MTF.


Om WilLak

WilLak är en leverantör av smarta byggsystem till byggbolag som i första hand bygger flerbostadshus.

Webbplats
www.willak.se
Bransch
Konstruktion och material

Prenumerera

Få löpande information från WilLak via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat Kortnamn WIL ISIN-kod SE0008964266

IR-Kontakt

Jan Axelsson Styrelseordförande [email protected] 070-9521280