REGMAR

VIMAB Group AB (publ) ingår avsiktsförklaring avseende förvärv av B Göransson Produktion AB till en köpeskilling om maximalt 24,0 MSEK

VIMAB Group AB (publ) ("VIMAB Group") har ingått en avsiktsförklaring med aktieägaren i B Göransson Produktion AB ("Göransson Produktion" eller "Bolaget"), avseende förvärv av 100 procent av aktierna i Göransson Produktion till en köpeskilling om maximalt 24,0 MSEK.

Göransson Produktion är en mekanisk verkstad och legotillverkare med lång erfarenhet inom kapning, kantpressning, svetsning och metallbearbetning. Bolaget är baserat i Staffanstorp, har idag tio anställda och erbjuder sina kunder allt från enstyckstillverkning och prototypframtagning till serietillverkning.

Genom förvärvet av Göransson Produktion breddar VIMAB Group sitt produkterbjudande samt adderar ett välskött bolag med långa kundrelationer till koncernen.

Rörelseintäkterna för verksamhetsåret 2022 uppgick preliminärt till cirka 24,2 MSEK med en justerad EBIT om cirka 4,6 MSEK, vilket motsvarar en justerad EBIT-marginal om cirka 18,8 procent.

Transaktionen avses ske till en total köpeskilling om maximalt 24,0 MSEK. Den initiala köpeskillingen avses uppgå till 21,0 MSEK, fördelat på en kontant betalning om 7,0 MSEK och aktier i VIMAB Group till ett värde av 14,0 MSEK. Teckningskursen för vederlagsaktierna ska motsvara den volymvägda genomsnittskursen i VIMAB Groups aktie på Nasdaq First North Growth Market under tio handelsdagar närmast före ingåendet av aktieöverlåtelseavtalet. Vidare kan en tilläggsköpeskilling betalas ut, förutsatt att Bolaget uppnår ett i förväg fastställt mål för de kommande tolv månaderna efter förvärvet. Den potentiella tilläggsköpeskillingen uppgår till maximalt 3,0 MSEK.

VIMAB Group bedömer att förvärvet kommer att ha en positiv effekt på VIMAB Groups resultat per aktie under verksamhetsåret 2023.

Transaktionen är villkorad av VIMAB Groups due diligence samt att parterna kommer överens om att ingå ett aktieöverlåtelseavtal. Undertecknande av aktieöverlåtelseavtal samt tillträde är planerat till Q2 2023.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB agerar finansiell rådgivare till VIMAB Group i samband med förvärvet.

För ytterligare information kontakta:

Peter Fredell, CEO

[email protected]

+46 705 77 25 95

Anna Bonde, CFO

[email protected]

+46 733 54 71 34

Mangold Fondkommission AB är VIMAB Groups Certified Adviser.

Viktig information

Denna information är sådan information som VIMAB Group är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande av ovanstående kontaktperson den 17 april 2023 kl. 08.50 CEST.

Om VIMAB Group AB (publ)

VIMAB GROUP AB (publ) är en industrikoncern bestående av nio bolag verksamma inom energiservice-, industri- och miljöteknik. Företagets affärsidé är att leverera produkter och tjänster som tillför värde till våra kunder genom ökad säkerhet, förbättring av våra kunders arbetsmiljö samt underlättande av omställning till mer miljö- och energieffektiva verksamheter. Koncernen omsätter ca 230 MSEK och är noterade på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet VIMAB. VIMAB GROUP AB är verksamt både i Sverige och internationellt med siktet inställt på stark tillväxt, vilken skall nås genom såväl organisk tillväxt som genom bolagsförvärv.


Om VIMAB GROUP

Webbplats
www.vimabgroup.com
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från VIMAB GROUP via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn VIMAB ISIN-kod SE0007439633 Certified Adviser Mangold Fondkommission

IR-Kontakt

Anna Bonde IR-kontakt [email protected] 073-354 71 34