REGMAR

Vimab Group AB (publ) har ingått avsiktsförklaring avseende förvärv av Tranfoten AB till en köpeskilling om maximalt 27,0 MSEK

Vimab Group AB (publ) ("Vimab Group") har ingått en avsiktsförklaring med aktieägarna i Tranfoten AB ("Tranfoten" eller "Bolaget"), avseende förvärv av 100 procent av aktierna i Tranfoten till en köpeskilling om maximalt 27,0 MSEK.

Tranfoten är ett legoföretag med inriktning mot skärande bearbetning. Verksamheten bedrivs idag både i Finspång och Ljusfallshammar, men Bolaget har kunder i hela landet. Tranfoten är specialiserade på karusellsvarvning, arborrning och bäddfräsning med en spetskompetens inom svetsade konstruktioner.

Genom förvärvet avser Vimab Group utöka sitt omfattande erbjudande inom industriservice samt addera ett stabilt bolag med god lönsamhet, långa kundrelationer och tydliga synergier till de befintliga dotterbolagen.

Nettoomsättningen för det brutna räkenskapsåret som slutade den 30 april 2023 uppgick till cirka 24,5 MSEK med en EBITDA om cirka 4,9 MSEK, vilket motsvarar en EBITDA-marginal om cirka 20,1 procent.

Transaktionen avses ske till en total köpeskilling om maximalt 27,0 MSEK. Den initiala köpeskillingen avses uppgå till 23,0 MSEK, fördelat på en kontant betalning om 10,0 MSEK och aktier i Vimab Group till ett värde av 13,0 MSEK. Teckningskursen för vederlagsaktierna ska motsvara den volymvägda genomsnittskursen i Vimab Groups aktie på Nasdaq First North Growth Market under tio handelsdagar närmast före ingåendet av aktieöverlåtelseavtalet. Vidare kan en tilläggsköpeskilling betalas ut, förutsatt att Bolaget uppnår ett i förväg fastställt mål för de tolv närmast efterföljande månaderna från tillträdet. Den potentiella tilläggsköpeskillingen uppgår till maximalt 4,0 MSEK, fördelad på en kontant betalning och aktier i Vimab Group. Teckningskursen för vederlagsaktierna ska motsvara den volymvägda genomsnittskursen i Vimab Groups aktie under tio handelsdagar närmast före utgången av tilläggsköpeskillingsperioden.

Vimab Group bedömer att förvärvet kommer att ha en positiv effekt på Vimab Groups resultat under 2024.

Transaktionen är villkorad av Vimab Groups due diligence samt att parterna kommer överens om att ingå ett aktieöverlåtelseavtal. Undertecknande av aktieöverlåtelseavtal samt tillträde är planerat till mars 2024.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB agerar finansiell rådgivare och Wigge & Partners Advokat KB agerar juridisk rådgivare till Vimab Group i samband med förvärvet.

För ytterligare information kontakta:

Peter Fredell, CEO

[email protected]

+46 705 77 25 95

Anna Bonde, CFO

[email protected]

+46 733 54 71 34

Mangold Fondkommission AB är Vimab Groups Certified Adviser.

Viktig information

Denna information är sådan information som Vimab Group är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande av ovanstående kontaktperson den 26 februari 2024 kl. 08.50 CET.

VIMAB GROUP AB (publ) är en industrikoncern bestående av tolv bolag verksamma inom energiservice-, industri- och miljöteknik. Företagets affärsidé är att leverera produkter och tjänster som tillför värde till våra kunder genom ökad säkerhet, förbättring av våra kunders arbetsmiljö samt underlättande av omställning till mer miljö- och energieffektiva verksamheter. Koncernen omsätter ca 250 MSEK och är noterade på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet VIMAB. VIMAB GROUP AB är verksamt både i Sverige och internationellt med siktet inställt på stark tillväxt, vilken skall nås genom såväl organisk tillväxt som genom bolagsförvärv.


Om VIMAB GROUP

Webbplats
www.vimabgroup.com
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från VIMAB GROUP via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn VIMAB ISIN-kod SE0007439633 Certified Adviser Mangold Fondkommission

IR-Kontakt

Anna Bonde IR-kontakt [email protected] 073-354 71 34