REG

Vimab Group AB (publ) har ingått aktieöverlåtelseavtal och tillträtt aktierna i Tranfoten AB

Vimab Group AB (publ) ("Vimab Group") har idag ingått ett aktieöverlåtelseavtal och tillträtt samtliga aktier i Tranfoten AB ("Tranfoten" eller "Bolaget") i enlighet med den avsiktsförklaring som kommunicerades genom pressmeddelande den 26 februari 2024.  

Vimab Groups koncernchef, Peter Fredell, kommenterar förvärvet: 

Vi är mycket glada att Tranfoten nu är en del av Vimab Group och vårt segment inom near-shoring. Bolaget passar väldigt väl in i koncernen och kommer att komplettera produktutbudet mot våra kunder. Tranfoten kan hantera metalldetaljer i större dimensioner än den övriga koncernen och vi ser fram emot att kunna erbjuda nya och gamla kunder ett ännu bättre erbjudande.  

Bolagets rörelseintäkter för verksamhetsåret 22/23 uppgick till cirka 24,5 MSEK med en EBITDA om cirka 4,9 MSEK, vilket motsvarar en EBITDA-marginal om cirka 20,1 procent. 

Transaktionen sker till en total köpeskilling om 27,0 MSEK på kassa- och skuldfri basis givet ett normaliserat rörelsekapital. Den initiala köpeskillingen uppgår till 23,0 MSEK, fördelat på en kontant betalning om 10,0 MSEK och aktier i Vimab Group till ett värde av 13,0 MSEK. Teckningskursen för vederlagsaktierna uppgår till 10,28 kronor per aktie, vilket motsvarar den volymvägda genomsnittskursen i Vimab Groups aktie på Nasdaq First North Growth Market under tio handelsdagar närmast före ingåendet av aktieöverlåtelseavtalet. Genom förvärvet av Tranfoten ökar antalet aktier i Vimab Group med 1264 591 från 22 332500 till 23597 091, och aktiekapitalet ökar med 252918,20 SEK, från 4 466 500,00 SEK till 4719418,20 SEK, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 5,4 procent av rösterna och kapitalet i Vimab Group. Vidare kan en tilläggsköpeskilling betalas ut, förutsatt att Bolaget uppnår ett i förväg fastställt mål för de tolv närmast efterföljande månaderna från tillträdet. Den potentiella tilläggsköpeskillingen uppgår till maximalt 4,0 MSEK, fördelad på en kontant betalning avseende cirka 43 procent av tilläggsköpeskillingen och aktier i Vimab Group avseende cirka 57 procent av tilläggsköpeskillingen. Teckningskursen för vederlagsaktierna ska motsvara den volymvägda genomsnittskursen i Vimab Groups aktie under tio handelsdagar närmast före utgången av tilläggsköpeskillingsperioden. 

Förvärvet finansieras med egna medel och lån. Vimab Group bedömer att förvärvet kommer att ha en positiv effekt på Vimab Groups resultat under verksamhetsåret 2024. 

Rådgivare 

Mangold Fondkommission AB agerar finansiell rådgivare och Wigge agerar juridisk rådgivare till Vimab Group i samband med förvärvet. 

För ytterligare information kontakta: 

Peter Fredell, CEO  

[email protected]  

+46 705 77 25 95  

Anna Bonde, CFO 

[email protected] 

+46 733 54 71 34  

Mangold Fondkommission AB är Vimab Groups Certified Adviser. 

VIMAB GROUP AB (publ) är en industrikoncern bestående av tretton bolag verksamma inom energiservice-, industri- och miljöteknik. Företagets affärsidé är att leverera produkter och tjänster som tillför värde till våra kunder genom ökad säkerhet, förbättring av våra kunders arbetsmiljö samt underlättande av omställning till mer miljö- och energieffektiva verksamheter. Koncernen omsätter ca 350 MSEK och är noterade på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet VIMAB. VIMAB GROUP AB är verksamt både i Sverige och internationellt med siktet inställt på stark tillväxt, vilken skall nås genom såväl organisk tillväxt som genom bolagsförvärv. 


Om VIMAB GROUP

Webbplats
www.vimabgroup.com
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från VIMAB GROUP via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn VIMAB ISIN-kod SE0007439633 Certified Adviser Mangold Fondkommission

IR-Kontakt

Anna Bonde IR-kontakt [email protected] 073-354 71 34