REGMAR

Vimab Group AB (publ) - Bokslutskommuniké januari- december 2022

Vimab Group AB (publ) ("Vimab Group AB" eller "Bolaget") offentliggör idag Bolagets bokslutskommuniké för perioden januari - december 2022.

Oktober - december 2022

- Nettomsättningen för perioden uppgick till 65,8 MSEK (49,6)

- Rörelseresultat (EBIT) för perioden uppgick till -11,5 MSEK (-7,0)

- Resultat före avskrivningar för perioden uppgick till -7,6 MSEK (-2,8)

- Resultat per aktie för perioden exkl. jämförelsestörande poster uppgick till -0,8 SEK (-3,5)

- Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 2,6 MSEK (23,7)

Januari - december 2022

- Nettomsättningen för perioden uppgick till 224,8 MSEK (203,3)

- Rörelseresultatet (EBIT) för perioden exkl. jämförelsestörande poster uppgick till *-13,1 MSEK (-21,2)

- Rörelseresultat (EBIT) för perioden uppgick till -28,8 MSEK (-21,2)

- Resultat före avskrivningar för perioden exkl. jämförelsestörande poster uppgick till *7,1 MSEK (-4,4)

- Resultat före avskrivningar för perioden uppgick till -8,6 MSEK (-4,3)

- Resultat per aktie för perioden exkl. jämförelsestörande poster uppgick till *-1,9 SEK (-8,9)

- Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -9,2 MSEK (-2,0)

* Under perioden genomfördes ett omvänt förvärv, där Headsent AB (publ) förvärvade samtliga aktier i Vimab Holding AB, och Bolaget namnändrade till Vimab Group AB (publ). Efter förvärvet äger aktieägarna i Vimab Holding AB 86% av aktierna i Vimab Group AB och tidigare aktieägare i Vimab Group AB äger 14%. Resultatet för perioden inkluderar jämförelsestörande poster uppgående till -15,8 MSEK, vilken är en redovisningsmässig engångspost för börsplatsen.

Kommentar från VD:

Vimab Group hade ett mycket spännande kvartal i Q4.

Koncernens omsättning ökade med hela 33 % jämfört med Q4 2021, en tillväxttakt man normalt associerar med techbolag. I princip alla bolag i gruppen bidrog till denna tillväxt men störst tillväxt hade vårt största bolag Vimab AB med 43 %.

Den något lägre bruttovinsten i kvartalet förklaras främst av högre kostnader för inköp och förseningar i leveranser.

Vi kommer nu in i ett väldigt spännande 2023 där de engångskostnader, för bland annat börsplatsen, som har belastat resultatet 2022 är tagna. Redan under 2022 såg vi en mycket tillfredställande ökning av vårt normaliserade kassaflöde, och det kommer att förstärkas ytterligare under 2023.

Under det fjärde kvartalet tecknade Vimab Group en avsiktsförklaring avseende förvärv av AoO CNC AB, och förvärvet slutfördes i februari 2023. AoO CNC bedriver verksamhet inom avancerad mekanisk bearbetning inom CNC svarvning- och fräsning samt skärande bearbetning. Deras verksamhet kompletterar oss och tillför ytterligare vinst till koncernen.

Enligt min mening har Vimab Group AB ett vinnande koncept. Vår starka organiska tillväxt där vi tillhandahåller kvalitativa och konkurrenskraftiga produkter ger facit på detta.

Vi vill fortsätta på inslagen väg med hög tillväxt, bibehållen lönsamhet och ett fortsatt högt tempo i vår förvärvsresa. Vår ambition är att fortsätta förvärva bolag som passar in i vår produktportfölj och koncernstruktur, där vi inte bara söker tillväxt ur ett finansiellt perspektiv utan också ser till vårt långsiktiga mål att bli en paneuropeisk aktör inom miljöservice, industriservice och energins infrastruktur.

Vår resa har redan varit lång men ändå just börjat. Jag ser fram emot många intressanta år där vi kan bidra till den samhällsomställning som nu sker, och där Vimab Group AB är mycket väl positionerat för tillväxt och vinst.

Delårsrapporten finns att tillgå i sin helhet på: investor.vimabgroup.com/finansiella-rapporter

För ytterligare information kontakta:

Peter Fredell, CEO
[email protected] 
+46 705 77 25 95

Anna Bonde, CFO
[email protected] 
+46 733 54 71 34

Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser.

Viktig information

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 mars 2023 kl. 08.50 CET.

Om Vimab Group AB (publ)

VIMAB GROUP AB (publ) är en industrikoncern bestående av åtta bolag verksamma inom energiservice-, industri- och miljöteknik. Företagets affärsidé är att leverera produkter och tjänster som tillför värde till våra kunder genom ökad säkerhet, förbättring av våra kunders arbetsmiljö samt underlättande av omställning till mer miljö- och energieffektiva verksamheter. Koncernen omsätter ca 230 MSEK och är noterade på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet VIMAB. VIMAB GROUP AB är verksamt både i Sverige och internationellt med siktet inställt på stark tillväxt, vilken skall nås genom såväl organisk tillväxt som genom bolagsförvärv.


Om VIMAB GROUP

Webbplats
www.vimabgroup.com
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från VIMAB GROUP via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn VIMAB ISIN-kod SE0007439633 Certified Adviser Mangold Fondkommission

IR-Kontakt

Anna Bonde IR-kontakt [email protected] 073-354 71 34