REG

På årsstämman i Headsent AB (publ) den 31 mars 2022 beslutades följande

Stämman genomfördes med poströstning, utan fysiskt deltagande.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om ansvarsfrihet
Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultat- och balansräkningen för 2021. Samtliga styrelseledamöter, den verkställande direktören och den tidigare verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Disposition av vinst
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om utdelning till aktieägarna om 37 kronor per aktie för räkenskapsåret 2021, samt att avstämningsdag ska vara den 4 april 2022. Utbetalning av utdelning sker den 7 april 2022 genom Euroclear Sweden AB:s försorg.

Val av styrelseledamöter samt revisor
Stämman beslutade att omvälja styrelseledamöterna Joakim Hörwing, Per Olof Lindholm och Daniel Jilkén. Stämman beslutade vidare att omvälja Per Olof Lindholm till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade att omvälja det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB, som har för avsikt att utse auktoriserade revisorn Martin Johansson till huvudansvarig revisor, som bolagets revisor till slutet av årsstämman som hålls under 2023.

Arvode till styrelsen och revisorn
Stämman beslutade att inget arvode ska utgå till styrelsen.

Stämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

För ytterligare information kontakta:
Joakim Hörwing CEO
[email protected]
+46 70 558 53 76

Certified Adviser:
Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser
[email protected]
+46 8 5030 1550


Om VIMAB GROUP

Webbplats
www.vimabgroup.com
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från VIMAB GROUP via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn VIMAB ISIN-kod SE0007439633 Certified Adviser Mangold Fondkommission

IR-Kontakt

Anna Bonde IR-kontakt [email protected] 073-354 71 34