På årsstämman i Capacent Holding AB (publ) den 7 maj 2019 beslutades följande

Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om ansvarsfrihet
Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultat- och balansräkningen för 2018. Samtliga styrelseledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Disposition av vinst
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om utdelning till aktieägarna om 3 kronor per aktie för räkenskapsåret 2018, samt att avstämningsdag ska vara den 9 maj 2019. Utbetalning av utdelning ske den 14 maj 2019 genom Euroclear Sweden ABs försorg.

Val av styrelseledamöter samt revisor
Stämman beslutade att omvälja styrelseledamöterna Per Granath, Joakim Hörwing, Cecilia Lager och Per Olof Lindholm samt nyval av Anna Gernandt och Ilgi Evecan Duran. Stämman beslutade vidare om nyval av Joakim Hörwing till styrelsens ordförande. Stämman beslutade att omvälja det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB, som har för avsikt att utse auktoriserade revisorn Daniel de Paula till huvudansvarig revisor, som bolagets revisor till slutet av årsstämman som hålls under 2020.

Arvode till styrelsen och revisorn
Stämman beslutade att fastställa arvodet till 250 000 kronor för styrelsens ordförande och 125 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöterna som inte är anställda i bolaget. Beslutet innebär en sammanlagd ersättning till styrelsen om 625 000 kronor. Stämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Det totala antalet aktier som omfattas av sådana nyemissioner får motsvara sammanlagt högst femton procent av aktiekapitalet i bolaget, baserat på aktiekapitalet vid tidpunkten för årsstämman 2019. Emissionerna ska ske till en marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom genom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning eller eljest med villkor. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för finansiering av förvärv av hela eller delar av företag.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om återköp av teckningsoptioner
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till och med nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen kunna fatta beslut om att till gällande marknadsvärde (vilket skall grundas på den genomsnittliga volymviktade kursen för bolagets aktie under en period i nära anslutning till perioden för återköp) återköpa upp till 100 procent av de totalt 271 560 teckningsoptioner som emitterats enligt beslut av extra bolagsstämma den 29 september 2017. Teckningsoptionerna som är föremål för beslutet medför rätt att teckna nya aktier i bolaget för 40,46 kr per aktie under perioden från och med den 15 november 2019 till och med den 29 november 2019.

Styrelsen bemyndigades att besluta om de närmare villkoren för genomförandet samt om de administrativa åtgärder som kan krävas för genomförande av detta beslut.

Verkställande direktörens och ordförandens anföranden finns tillgängliga på bolagets hemsida.

För mer information, vänligen kontakta:

Edvard Björkenheim, Koncernchef och VD
[email protected]
Telefon: +46 76 001 58 01

Mattias Ek, CFO
[email protected]
Telefon: +46 73 533 00 13

Certified Adviser:
Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser
[email protected]
+46 (0)8 5030 1550

Kort om Capacent Holding AB (publ):
Capacent är ett nordiskt managementkonsultbolag, som driver förändring i syfte att förbättra företags lönsamhet och kassaflöde. Med ett brett tjänsteerbjudande och cirka 170 anställda på fem kontor i Sverige, Finland och Island har Capacent en stark position på den nordiska marknaden. Kännetecknande för Capacents verksamhet är starkt fokus på verkställande och resultat.


Om VIMAB GROUP

Webbplats
www.vimabgroup.com
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från VIMAB GROUP via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn VIMAB ISIN-kod SE0007439633 Certified Adviser Mangold Fondkommission

IR-Kontakt

Anna Bonde IR-kontakt [email protected] 073-354 71 34